Здравейте, ние Ви очакваме!

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ е осно­ван на 12.01.1990 г. от моря­ци рабо­те­щи във фир­ма “Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот”. Регис­т­ри­ран е през 1993 г. във Вар­нен­с­кия окръ­жен съд, пър­во­на­чал­но съг­лас­но Зако­на за лица­та и семейс­т­во­то, а по-къс­но съг­лас­но Зако­на за сдру­же­ни­я­та с нес­то­пан­с­ка цел под номер 0393027361.

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ е сдру­же­ние с нес­то­пан­с­ка цел в час­т­на пол­за само и един­с­т­ве­но на сво­и­те чле­но­ве. Съю­зът е с крат­ка исто­рия, но оне­зи, кои­то са били в наши­те реди­ци зна­ят, че ние нико­га не сме ги пре­да­ва­ли и не сме преста­ва­ли да се борим за бла­го­по­лу­чи­е­то им.

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ не чле­ну­ва в дру­ги про­фе­си­о­нал­ни или син­ди­кал­ни орга­ни­за­ции, феде­ра­ции или кон­фе­де­ра­ции на тери­то­ри­я­та на Репуб­ли­ка България.

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ е пър­во­то сдру­же­ние в Репуб­ли­ка Бъл­га­рия, кое­то още през 1991 г. бе при­ето за член на Меж­ду­на­род­на­та феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци ITF.

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ е пър­во­то неза­ви­си­мо сдру­же­ние в мор­с­кия тран­с­порт – няма над себе си дру­ги вис­шес­то­я­щи орга­ни­за­ции на тери­то­ри­я­та на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия, на кои­то да е под­чи­нен или, от кои­то да е зави­сим. Над нас са само Зако­ни­те и Меж­ду­на­род­ни­те Конвенции.

Още по темата…

Съвети на Българския Моряшки Професионален съюз към моряците при подписване на контракт с Корабопритежател

Най-доб­ри гаран­ции за нали­чи­е­то на стан­дар­т­ни усло­вия за наема­не­то Ви се явя­ва под­пис­ва­не­то на кон­т­ракт, съг­лас­но усло­ви­я­та на колек­ти­вен дого­вор, одоб­рен от ITF. Ако Кора­боп­ри­те­жа­те­лят не е под­пи­сал такъв дого­вор, тряб­ва да обър­не­те вни­ма­ние на след­ни­те препоръки.

Пре­по­ръ­ки