Арест на кораб

Нор­ма­тив­ни доку­мен­ти от бъл­гар­с­ко­то зако­но­да­тел­с­т­во за арест или задър­жа­не на кораб в бъл­гар­с­ко мор­с­ко пристанище.

Кодекс на тър­гов­с­ко корабоплаване

Про­вер­ка на усло­ви­я­та за труд и почивка

Чл. 100б. (Нов — ДВ, бр. 113 от 2002 г.) (1) След полу­чен пис­мен сиг­нал или жал­ба Изпъл­ни­тел­на аген­ция “Мор­с­ка адми­нис­т­ра­ция” е длъж­на да извър­ши про­вер­ка на усло­ви­я­та за живот и труд, пери­о­ди­те на рабо­та и на почив­ка на еки­па­жа на кораб, нами­ращ се в бъл­гар­с­ко пристанище.

(2) (Изм. — ДВ, бр. 109 от 2013 г.) При кон­с­та­ти­ра­не на нару­ше­ния след извър­ше­на­та про­вер­ка по ал. 1 Изпъл­ни­тел­на аген­ция “Мор­с­ка адми­нис­т­ра­ция” дава задъл­жи­тел­ни пред­пи­са­ния за отстра­ня­ва­не­то им, адре­си­ра­ни до капи­та­на на кора­ба. Изпъл­ни­тел­на аген­ция “Мор­с­ка адми­нис­т­ра­ция” може да задър­жи кора­ба в приста­ни­ще­то до отстра­ня­ва­не на недос­та­тъ­ци­те, за кое­то уве­до­мя­ва адми­нис­т­ра­ци­я­та на дър­жа­ва­та на знамето.

(3) (Изм. — ДВ, бр. 87 от 2005 г., изм. — ДВ, бр. 85 от 2010 г.) Усло­ви­я­та и редът за извър­ш­ва­не на про­вер­ка­та по ал. 1 се опре­де­лят с наред­ба на минис­тъ­ра на тран­с­пор­та, инфор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии и съобщенията.

Раз­ре­ше­ние за отпла­ва­не и задър­жа­не на кораб (Изм. — ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

Чл. 363. (Изм. — ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. — ДВ, бр. 113 от 2002 г.) (1) (Доп. — ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Отпла­ва­не­то на все­ки кораб се раз­ре­ша­ва от капи­та­на на приста­ни­ще­то или опра­во­мо­ще­но от него длъж­нос­т­но лице.

(2) (Доп. — ДВ, бр. 87 от 2005 г., изм. — ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Капи­та­нът на приста­ни­ще­то или упъл­но­мо­ще­но от него лице може да задър­жи все­ки кораб в след­ни­те случаи:

.….……

13. при нару­ша­ва­не на усло­ви­я­та за живот и труд, пери­о­ди­те на рабо­та и на почив­ка и оси­гу­ря­ва­не с про­ви­зии на еки­па­жа на кораба.

.….….…

(4) (Пре­диш­на ал. 3 — ДВ, бр. 55 от 2004 г., изм. — ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Задър­жа­не­то про­дъл­жа­ва до отстра­ня­ва­не­то на при­чи­ни­те, кои­то са го предизвикали.

Арест на тър­гов­с­ки кораб, кой­то се нами­ра в бъл­гар­с­ко мор­с­ко пристанище 

Чл. 364а. (Нов — ДВ, бр. 109 от 2013 г.) (1) Тър­гов­с­ки кораб, кой­то се нами­ра в бъл­гар­с­ко мор­с­ко приста­ни­ще, неза­ви­си­мо от зна­ме­то, под кое­то пла­ва, може да бъде арес­ту­ван само за обез­пе­ча­ва­не на мор­с­ки иск по сми­съ­ла на чл. 1, ал. 1 от Меж­ду­на­род­на­та кон­вен­ция за арест на кора­би, със­та­ве­на в Жене­ва на 12 март 1999 г. (рати­фи­ци­ра­на със закон — ДВ, бр. 7 от 2001 г.) (ДВ, бр. 10 от 2012 г.).

.….….….….….

(3) Арес­ту­ва­не­то и осво­бож­да­ва­не­то от арест на кораб се извър­ш­ва от капи­та­на на приста­ни­ще­то, в кое­то се нами­ра кора­бът, в изпъл­не­ние на съде­бен акт.

(4) Арест се поста­но­вя­ва при спаз­ва­не на усло­ви­я­та, пред­ви­де­ни в Меж­ду­на­род­на­та кон­вен­ция за арест на кора­би, от:

1. пър­во­ин­с­тан­ци­он­ния или въз­зив­ния бъл­гар­с­ки съд, пред кой­то дело­то по мор­с­кия иск е висящо;

2. окръж­ния съд по мес­то­на­хож­де­ни­е­то на кора­ба — при обез­пе­ча­ва­не на бъдещ мор­с­ки иск.

(5) Осво­бож­да­ва­не­то от арест се поста­но­вя­ва при усло­ви­я­та и по реда на чл. 4 от Меж­ду­на­род­на­та кон­вен­ция за арест на кораби.

.….….

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА АРЕСТ НА КОРАБИ, 1999 Г.

Член 1

За цели­те на тази конвенция:

(1) “Мор­с­ки иск” озна­ча­ва иск, кой­то въз­ник­ва на едно или пове­че от след­ни­те основания:

.….….….….

(b) смърт или телес­на повре­да на суша или по вода, кои­то са в пря­ка връз­ка с екс­пло­а­та­ци­я­та на кораб; 

.….….….….

(o) запла­ти и дру­ги суми, дъл­жи­ми на капи­та­на, офи­це­ри­те и дру­ги чле­но­ве на кораб­ния еки­паж, свър­за­ни с тях­на­та рабо­та на кора­ба, вклю­чи­тел­но раз­хо­ди по репат­ри­ра­не и суми за соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не, пла­ща­ни от тях­но име;

.….….….…

 

НАРЕДБА № 12 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРОВЕРКИТЕ ПО РЕДА НА ДЪРЖАВНИЯ ПРИСТАНИЩЕН КОНТРОЛ (http://www.marad.bg/page.php?category=24&page=1)

В тази наред­ба има кла­у­зи свър­за­ни с про­вер­ка усло­ви­я­та на труд и живот на кора­би­те под чужд флаг нами­ра­щи се в бъл­гар­с­ки приста­ни­ща на осно­ва­ние на чл.100б от КТК.

Пози­ции на про­вер­ка съг­лас­но Мор­с­ка тру­до­ва кон­вен­ция 2006 и Наред­ба 12

Мини­мал­на възраст 

Меди­цин­с­ко свидетелство 

Ква­ли­фи­ка­ции на моряците 

Моряш­ки тру­до­ви договори

Пол­з­ва­не на услу­ги­те на лицен­зи­ра­ни или сер­ти­фи­ци­ра­ни, или регу­ли­ра­ни час­т­ни служ­би за наби­ра­не и наста­ня­ва­не на моряците

Работ­но вре­ме и почивки 

Оком­п­лек­то­ва­не на кора­ба с екипаж 

Жилищ­но настаняване

Съо­ръ­же­ния за отдих и въз­ста­но­вя­ва­не на борда 

Хра­на и сервиране

Безо­пас­ност на тру­да и предот­вра­тя­ва­не на злополуки 

Меди­цин­с­ко обслуж­ва­не на борда 

Про­це­ду­ри за раз­глеж­да­не на жал­би на борда

Изпла­ща­не на тру­до­ви възнаграждения.

 

От посо­че­ни­те нор­ма­тив­ни доку­мен­ти ста­ва ясно, че за про­вер­ка на усло­ви­я­та на живот и труд е необ­хо­ди­мо да бъде пода­ден сиг­нал или жал­ба до съот­вет­на­та Дирек­ция „Мор­с­ка адми­нис­т­ра­ция” в приста­ни­ще­то, къде­то се нами­ра кораба.

Жал­ба­та може да бъде пода­де­на пря­ко от моря­ка, от про­фе­си­о­на­лен съюз на моря­ци­те или от инс­пек­тор на ITF в дър­жа­ва­та, къде­то се нами­ра кораба. 

Инс­пек­то­ри от дър­жав­ния приста­ни­щен кон­т­рол извър­ш­ват про­вер­ка на посо­че­ни­те в сиг­на­лаили в жал­ба­та несъ­от­вет­с­твия. Те могат да пока­нят по вре­ме на про­вер­ка­та пред­ста­ви­тел на про­фе­си­о­нал­ния съюз или инс­пек­то­ра на ITF, като кон­сул­тант. Ако в про­вер­ка­та се натък­нат и на дру­ги несъ­от­вет­с­твия, те могат да напра­вят задъл­бо­че­на про­вер­ка, включ­ва­ща всич­ки пози­ции на про­вер­ка съг­лас­но Мор­с­ка тру­до­ва кон­вен­ция 2006 и Наред­ба 12, посо­че­ни по-горе.

Ако несъ­от­вет­с­тви­я­та са доста­тъч­но сери­оз­ни, инс­пек­то­ри­те могат да поста­но­вят задър­жа­не на кора­ба до отстра­ня­ва­не­то им.

 

Съг­лас­но меж­ду­на­род­на­та кон­вен­ция за арест на кора­би, при неиз­п­ла­те­ни въз­наг­раж­де­ния, обез­ще­те­ния и дру­ги дъл­жи­ми суми на чле­но­ве на еки­па­жа, кора­бът може да бъде арес­ту­ван по реше­ние на ком­пе­тен­т­ния съд. За цел­та е необ­хо­ди­мо, упъл­но­мо­щен адво­кат да пода­де иско­ва мол­ба от име­то на потър­пев­ши­те до ком­пе­тен­т­ния съд и да се вне­се парич­на гаран­ция за арес­та на кора­ба. Адво­кат­с­ки­ят хоно­рар пред­став­ля­ва про­цент от иска и може да бъде дого­ва­рян, как­то по отно­ше­ние на сума­та, така и по отно­ше­ние на момен­та на пла­ща­не, пре­ди дело­то, след дело­то или след спе­чел­ва­не на делото. 

 

Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз е в със­то­я­ние да помог­не на все­ки моряк, кой­то присти­га или се нами­ра в бъл­гар­с­ко приста­ни­ще, как­то и да съдейс­т­ва на бъл­гар­с­ки моря­ци, чле­но­ве на съю­за, чрез инс­пек­то­ра­та на ITF в чуж­ди приста­ни­ща, в слу­чай на нару­ша­ва­не на тех­ни­те тру­до­ви права.