БМФ и Моряшки професионален съюз 2008–2010 г.

БМФ и Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз

За дейс­т­ви­я­та на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз след при­ва­ти­за­ци­я­та на Пара­ход­с­тво БМФ ви пред­ла­га­ме това, кое­то са писа­ли меди­и­те за нас и БМФ и то в голе­ми сък­ра­ще­ния. Тези, кои­то искат да се запоз­на­ят по-под­роб­но, могат да про­че­тат препрат­ки­те към автен­тич­ни­те ни доку­мен­ти. Пъл­ни­ят текст на ста­ти­и­те, кои­то пред­ла­га­ме със сък­ра­ще­ния може­те да наме­ри­те на http://www.moreto.net/novini.php?n=26006 , къде­то по тази тема има над 80 материала.

 

Обез­ще­те­ния от БМФ искат съкратените

DarikNews.bgПетък, 12 Сеп­тем­в­ри 2008 14:51

По една запла­та обез­ще­те­ние за вся­ка прослу­же­на годи­на да полу­чат сък­ра­те­ни­те от Пара­ход­с­тво „Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот”, насто­я­ват от Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз.

БМФ оря­за соци­ал­на­та си програ­ма зара­ди кризата

Дру­жес­т­во­то раз­чис­т­ва скла­до­ве­те, про­да­ва мате­ри­а­ли­те за скрап

Вес­т­ник Позвъ­не­теЧет­вър­тък, 6 Ноем­в­ри 2008 12:33

Спре­ни са пла­ща­ни­я­та за лекар­с­т­ва на хро­нич­но бол­ни­те и соци­ал­ни­те помо­щи за пре­тър­пе­ли­те зло­пу­лу­ки и сери­оз­ни забо­ля­ва­ния, алар­ми­ра Иван Вел­ков от Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз. 

 

Рез­на­ха запла­ти­те в БМФ с 10%. Удър­жат за заст­ра­хов­ка “Живот”

Ком­пен­си­рат удръж­ки­те с по–ниски данъ­ци и покри­тие на рис­ко­ве­те в слу­чай на инци­дент, кон­т­ри­ра шефът на БМФНарод­но ДелоВтор­ник, 11 Ноем­в­ри 2008 11:31

Всич­ки слу­жи­те­ли на вече час­т­ния тър­гов­с­ки флот оста­на­ли неп­ри­ят­но изне­на­да­ни, кога­то полу­чи­ли фишо­ве­те си за месец октом­в­ри. В тях пише, че 10 на сто се удър­жат за заст­ра­хов­ка „Живот“към Син­ди­кал­на вза­и­мос­по­ма­га­тел­на коо­пе­ра­ция на КНСБ.

БМФ сва­ля по 4‑ма моря­ци от кораб

17 на сто от еки­па­жа оста­ват на бре­га, нару­ша­ват се усло­ви­я­та на труд, предуп­ре­ди­ха синдикалисти

Народ­но ДелоСря­да, 26 Ноем­в­ри 2008 11:32

От все­ки пла­ва­те­лен съд се смък­ват по 1 руле­ви, 1 фитер, стар­ши каме­ри­е­рът и каме­ри­е­рът. „Засе­га хора­та няма да бъдат осво­бо­де­ни, но ще бъдат оста­ве­ни на бре­га, дока­то им омръз­не да сто­ят и сами се мах­нат“ — посо­чи шефът на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз Иван Велков.

 

Поло­ви­на­та от сък­ра­те­ни­те в БМФ са тру­до­ус­т­ро­е­ни бив­ши моряци

Радио ФокусСря­да, 26 Ноем­в­ри 2008 17:13

Бли­зо поло­ви­на­та от кад­ри­те на Пара­ход­с­тво БМФ, чие­то сък­ра­ща­ва­не беше опо­вес­те­но ще бъдат тру­до­ус­т­ро­е­ни бив­ши моря­ци, на кои­то по здра­вос­лов­ни и дру­ги при­чи­ни се е нало­жи­ло да пре­ус­та­но­вят актив­но­то си пла­ва­не. Това съоб­щи на прескон­фе­рен­ция пред­се­да­те­лят на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз във Иван Вел­ков, пре­да­де репор­тер на радио „Фокус”-Варна. Вел­ков уточ­ни, че до момен­та е пред­ви­де­но да бъдат осво­бо­де­ни 479 души, но сък­ра­ще­ни­я­та най-веро­ят­но ще продължат.

КНСБ: В близ­ки­те 5–6 месе­ца няма да има пове­че сък­ра­ще­ния в БМФ

Радио ФокусСря­да, 26 Ноем­в­ри 2008 18:15

В близ­ки­те 5–6 месе­ца няма да има пове­че сък­ра­ще­ния в БМФ. Това заяви за радио “Фокус”-Варна Кра­си­мир Въл­чев пред­се­да­тел на син­ди­ка­та на моря­ци­те към КНСБ и член на УС на пара­ход­с­тво­то. И дума не може­ло да ста­ва за сък­ра­ще­ния, тъй като по закон това е невъз­мож­но. Той допъл­ни, че твър­де­ни­я­та за бъде­щи сък­ра­ще­ния са инси­ну­а­ции от стра­на на вра­го­ве на мор­с­кия флот. 

Бюро­то по тру­да във Вар­на не раз­по­ла­га с под­хо­я­щи работ­ни мес­та за сък­ра­те­ни­те в БМФ

Радио ФокусЧет­вър­тък, 27 Ноем­в­ри 2008 14:05

Сък­ра­те­ни­те слу­жи­те­ли в Пара­ход­с­тво БМФ труд­но могат да си наме­рят рабо­та в Бюро­то по тру­да във Вар­на, защо­то няма обя­ве­ни работ­ни мес­та, кои­то да отго­ва­рят на тех­ни­те изисквания.

 

Инс­пек­ци­я­та по тру­да: Няма опас­ност сък­ра­те­ни­те в БМФ да оста­нат без работа

Радио Фокус  Чет­вър­тък, 27 Ноем­в­ри 2008 18:17

Няма опас­ност сък­ра­те­ни­те в Пара­ход­с­тво БМФ да не си наме­рят дру­га рабо­та. Това заяви на прескон­фе­рен­ция дирек­то­рът на Реги­о­нал­на­та инс­пек­ция по тру­да във Вар­на Иван Ива­нов, пре­да­де репор­тер на радио „Фокус”-Варна. Той каза още, че в инс­пек­ци­я­та са постъ­пи­ли 7 жал­би от сък­ра­те­ни в БМВ тру­до­ус­т­ро­е­ни бив­ши моря­ци, но всич­ки доку­мен­ти са вър­на­ти, тъй като не отго­ва­рят на зако­но­ви­те изисквания.

 

Син­ди­ка­ти чакат скри­ти увол­не­ния в БМФ

Съжи­ве­но­то дъщер­но дру­жес­т­во „Неп­тун менинг“ било удоб­но за пара­ван на нова­та метла

Народ­но ДелоСря­да, 4 Фев­ру­а­ри 2009 11:06

За пред­сто­я­щи скри­ти увол­не­ния в БМФ алар­ми­ра­ха пред­ста­ви­те­ли на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз (МПС). Ново­то ръко­вод­с­тво е изпол­з­ва­ло наход­чи­ва схе­ма чрез прехвър­ля­не на пер­со­нал в съжи­ве­но­то дъщер­но дру­жес­т­во „Неп­тун шипинг“.

 

Неп­тун менинг“, или скри­та­та мет­ла на БМФ

Мар­тин Мар­ковЧет­вър­тък, 5 Фев­ру­а­ри 2009 11:15

Как­то „Народ­но дело“ писа, завче­ра пред­ста­ви­те­ли на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз (МПС) алар­ми­ра­ха за доб­ре изпи­па­на схе­ма, чрез коя­то ново­то ръко­вод­с­тво ще може да извър­ш­ва „скри­ти увол­не­ния“, без да се нуж­дае от раз­ре­ше­ние от Инс­пек­ци­я­та по труда.

Син­ди­кал­на вой­на в БМФ

Вес­т­ник Позвъ­не­теПетък, 6 Фев­ру­а­ри 2009 08:07

Вой­на­та меж­ду две­те син­ди­кал­ни орга­ни­за­ции в Пара­ход­с­тво “Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот” — Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз (МПС) и Моряш­ки син­ди­кат към КНСБ, навле­зе в нова фаза, пише “Позвъ­не­те Нови­ни”. Упра­ви­тел­ни­ят съвет на МПС изпра­ти пис­мо  до всич­ки моря­ци и слу­жи­те­ли на кораб­на­та ком­па­ния да напус­нат кон­ку­рен­т­ния проф­съ­юз. При­зи­вът е придру­жен с твър­де­ни­е­то, че под натиск и запла­хи от увол­не­ния реди­ца слу­жи­те­ли на ком­па­ни­я­та са пред­по­че­ли КНСБ.

Подо­зи­рат БМФ в мас­ки­ра­не на извън­ре­ден труд

Ста­ва въп­рос за око­ло 46 дни за полу­го­дие спо­ред смет­ки на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз

Народ­но ДелоПоне­дел­ник, 9 Фев­ру­а­ри 2009 11:25

Пис­мо до минис­тъ­ра на тру­да и соци­ал­на­та поли­ти­ка Еми­лия Мас­ла­ро­ва са изпра­ти­ли от Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, пише вес­т­ник “Народ­но дело”.
Ако се при­еме за база нор­ма­та от 1456 часа, опре­де­ле­на от рабо­то­да­те­ля, то след 161,8 дни моря­кът ще е отра­бо­тил шес­т­ме­сеч­на­та нор­ма, а ако се при­еме
зако­но­ва­та нор­ма от 1040 часа, то това ще ста­не след 115,6 дни. Ако моря­кът про­дъл­жи да рабо­ти след 116-ия ден, все­ки отра­бо­тен час ще бъде извън­ре­ден труд, дока­то при нор­ма­та, опре­де­ле­на от рабо­то­да­те­ля, това ще ста­не едва след 162-рия ден. Счи­та­ме, че тази раз­ли­ка от 46 дни е недопустима.

 

БМФ ще отче­те рекор­д­на печал­ба, неп­ри­я­те­ли пус­кат слу­хо­ве за фалит

Народ­но ДелоАнгел Пет­ри­чевПоне­дел­ник, 16 Фев­ру­а­ри 2009 11:43

За него
Кирил Домус­чи­ев е при­ятен събе­сед­ник и въп­ре­ки че е млад, от пръв поглед си личи, че зад гър­ба си има опит и позна­ния, на кои­то биха зави­де­ли и най-голе­ми­те лъво­ве в бизнеса.
- Ще се осво­бо­ди ли голям брой от плав­със­та­ва? Как­во ще пра­ви­те с тях?
Иде­я­та
е да се оси­гу­ря­ват бъл­гар­с­ки моря­ци за чуж­ди кора­бо­соб­с­тве­ни­ци. Има­ме мно­го запит­ва­ния от коле­ги и амби­ци­я­та ни е най-къс­но от края на март „Неп­тун менинг“ да заработи.
- Можем ли да кажем вече, че сък­ра­ще­ни­я­та са приключили?
— В бре­го­вия със­тав приклю­чих­ме 99%. Със сигур­ност ще има под­мя­на на някои кад­ри, кои­то виж­да­ме, че не се спра­вят, но това е нор­мал­но за вся­ка фир­ма. Ние сме били вина­ги мно­го взис­ка­тел­ни към качес­т­во­то на рабо­та­та и това е в осно­ва­та на успе­хи­те ни.
- Т.е. няма да има маши­нал­но сък­ра­ще­ние – 10%, 20%?
— Не, просто наблю­да­ва­ме про­це­са дали кри­за­та ще се уси­ли, или ще нама­лее. В последните 

една-две сед­ми­ци има уве­ли­че­ние в това­ри­те, в став­ки­те, кое­то съз­да­ва уме­рен опти­ми­зъм. Мно­го е неп­ред­с­ка­зу­ем паза­рът и зато­ва сме пред­паз­ли­ви в решенията.
- Оче­вид­но ста­ва въп­рос за слу­хо­ве, че БМФ ще фали­ра. Може би ще успе­е­те да изле­зе­те и на печалба?
— При всич­ки поло­же­ния 2008 годи­на я завър­ш­ва­ме на печал­ба. Мис­ля, че ще бъде рекордна.

БМФ сък­ра­ща­ва 719 моряци

След сък­ра­ще­ни­я­та пер­со­на­лът ще набро­я­ва над 2000 души

Чер­но МореСря­да, 11 Март 2009 19:41

719 души от пла­ва­тел­ния със­тав на БМФ ще бъдат сък­ра­те­ни. Това са реши­ли еди­но­душ­но чле­но­ве­те на Упра­ви­тел­ния и Над­зор­ния съвет на ком­па­ни­я­та на засе­да­ние днес, съоб­щи изпъл­ни­тел­ни­ят дирек­тор на пара­ход­с­тво­то к.д.п. Хрис­то Донев.

 

Пре­на­соч­ват част от сък­ра­те­ни­те във Флота

DarikNews.bgЧет­вър­тък, 12 Март 2009 11:03

Тър­си се вари­ант 719-те слу­жи­те­ли на Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот, кои­то ще бъдат сък­ра­те­ни, да се пре­на­со­чат към дъщер­ни­те фир­ми на Пара­ход­с­тво­то, сред кои­то е и “Неп­тун Менинг”. Това заяви в ефи­ра на Дарик-Вар­на Кра­си­мир Въл­чев, пред­се­да­тел на Моряш­кия син­ди­кат към КНСБ и член на Упра­ви­тел­ния съвет на БМФ

 

Син­ди­ка­лист: Пре­на­соч­ва­не­то на сък­ра­те­ни в БМФ е “гола вода”.

DarikNews.bgПетък, 13 Март 2009 16:40

720 души от пла­ва­тел­ния със­тав и бли­зо 40 от адми­нис­т­ра­ци­я­та ще бъдат сък­ра­те­ни с реше­ние на Упра­ви­тел­ния съвет на БМФ, при­пом­ни Вел­ков. Спо­ред син­ди­кал­ния лидер, при­каз­ки­те за пре­на­соч­ва­не на сък­ра­те­ни­те към дъщер­ни­те фир­ми на Пара­ход­с­тво­то са “гола вода”. Ситу­а­ци­я­та на прак­ти­ка е ясна – вмес­то на раз­по­ло­же­ние или в неп­ла­тен отпуск моря­ци­те ще бъдат при­ну­де­ни да напус­нат, като дока­то си наме­рят нова ще полу­ча­ват обез­ще­те­ние от око­ло 200 лева на месец, обяс­ни шефът на МПС.

Пара­ход­с­тво­то отче­те рекор­д­на печал­ба – 100 мили­о­на лева

Народ­но ДелоМар­тин Мар­ковПоне­дел­ник, 16 Март 2009 11:54

Гюн­тер Ханс Хан е замес­т­ник-пред­се­да­тел на над­зор­ния съвет и мажо­ри­та­рен акци­о­нер в “Пара­ход­с­тво БМФ” АД
- Осъ­щес­т­вя­ва ли се вече пре­ли­ва­не на това­ри от „Мар­т­рейд“ към БМФ?
- Така мис­ля. Вие може по-доб­ре да го раз­бе­ре­те от менидж­мън­та... Сега менидж­мън­тът тряб­ва да пре­го­ва­ря дирек­т­но с кли­ен­ти­те. Да няма посред­ник и да пре­воз­ват дирек­т­но това­ри­те от про­из­во­ди­те­ля до купувача.
- Как­во нало­жи взе­ма­не­то на реше­ни­я­та за сък­ра­ще­ния на 719 моря­ци. Как ще моти­ви­ра­те тази реша­ва­ща крач­ка, коя­то ще събу­ди мно­го сери­оз­но недоволство?
.… и ни при­ну­ди да взе­мем реше­ни­е­то за сък­ра­ща­ва­не­то на 719 души от еки­па­жи­те на наши­те кора­би. Пред­ви­ди­ли сме оба­че алтер­на­ти­вен вари­ант за тях чрез съжи­вя­ва­не на дъщер­на­та ком­па­ния „Неп­тун Менинг”, коя­то ще изле­зе на меж­ду­на­род­ния пазар и ще пред­ла­га бъл­гар­с­ки моря­ци на меж­ду­на­род­ния мор­с­ки пазар.
- Какъв е финан­со­ви­ят резул­тат на пара­ход­с­тво­то за мина­ла­та година?
— Над 100 мили­о­на лева пре­ди обла­га­не с данъци.

Сези­ра­ха аген­ци­я­та за след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол за сък­ра­ще­ни­я­та в БМФ

Днес+Втор­ник, 24 Март 2009 07:51

Аген­ци­а­та за след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол е сези­ра­на за сък­ра­те­ни­те 719 души от пла­ва­тел­ния със­тав на Пара­ход­с­тво «Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот». Това съоб­щи във Варна 

зам.-министърът на тран­с­пор­та Кра­си­ми­ра Мар­ти­но­ва, коя­то учас­т­ва в кръг­ла маса въп­ро­си­те на мор­с­кия биз­нес. .…..
Пред­ста­ви­те­лят на минис­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та в Бор­да на дирек­то­ри­те на БМФ Кра­си­ми­ра Сто­я­но­ва от своя стра­на съоб­щи, че няма инфор­ма­ция за сези­ра­не­то на Анен­ци­а­та за след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол и, че сиг­на­лът не е бил пода­ден от нея.

Тодор Нико­лов: Сък­ра­ще­ни­я­та в БМФ са по-мал­ко­то зло

Народ­но ДелоСря­да, 25 Март 2009 11:33

- Г‑н Нико­лов, в БМФ има доста сък­ра­ще­ния. Голя­ма част от недо­вол­с­т­во­то се отпра­вя към вас, че не сте защи­ти­ли пра­ва­та им и така ната­тък. Как­во след­ва за работ­ни­те мес­та и инвес­ти­ци­и­те от тук нататък?
— Ако има някой, кой­то тряб­ва да е вино­вен за при­ва­ти­за­ци­я­та на БМФ, това съм аз. Очак­вам да има въп­ро­си. Все още съм убе­ден, а се надя­вам и че след годи­ни пак ще мога да го кажа, че при­ва­ти­за­ци­я­та бе успеш­на от глед­на точ­ка на печал­ба­та и финан­со­вия резул­тат. Това оба­че не вина­ги е най-важ­но. Това, кое­то раз­би­рам от меди­и­те, е, че сък­ра­ще­ни­я­та са пове­че от очак­ва­ни­я­та ми.

- Заети­те кора­би са 35 – 45. В стра­те­ги­я­та се пред­виж­да­ше БМФ да избе­ре чар­тьор, кой­то да оси­гу­ри товари…
— Спо­ред мен това, че пла­ват 45 кора­ба, е мно­го добро пости­же­ние. Сред­на­та въз­раст на кора­би­те на БМФ е 22 годи­ни.
.. Ако сте това­ро­да­тел/„чартьор”(бележ­ка на МПС), коя ком­па­ния ще избе­ре­те. Ком­па­ния, коя­то е с кора­би на 4 годи­ни, или така­ва с кора­би на 20 години. 

 

Край на сък­ра­ще­ни­я­та в БМФ

Моря­ци пре­ми­на­ват на служ­ба в администрацията

Народ­но ДелоПоне­дел­ник, 24 Август 2009 11:02

Пери­о­дът на опти­ми­за­ци­я­та на плав­със­та­ва и адми­нис­т­ра­ци­я­та в БМФ приклю­чи. Това озна­ча­ва, че не се пла­ни­рат нови сък­ра­ще­ния сред рабо­те­щи­те в ком­па­ни­я­та, заяви от име­то на соб­с­тве­ни­ци­те на пара­ход­с­тво БМФ изпъл­ни­тел­ни­ят дирек­тор к.д.п. Хрис­то Донев, цити­ран от вът­реш­но­ве­дом­с­т­ве­ния бюле­тин на ком­па­ни­я­та Navibulgarnews.

Пра­ви­тел­с­т­во­то клек­на пред при­ва­ти­за­то­ри­те на БМФ

Инвес­ти­ци­и­те в БМФ 200 пъти по-мал­ко от зало­же­ни­те в при­ва­ти­за­ци­он­ни­ят дого­вор. Дър­жа­ва­та даде отстрочка

ИА ФокусСря­да, 16 Декем­в­ри 2009 12:48

Минис­тер­с­ки­ят съвет раз­ре­ши да се раз­сро­чат пла­ни­ра­ни­те инвес­ти­ции в „Пара­ход­с­тво Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот” ЕАД. Това пред­виж­да одоб­ре­но­то допъл­ни­тел­но спо­ра­зу­ме­ние към дого­во­ра за при­ва­ти­за­ция на 70% от БМФ, склю­чен през август м. г. Пър­ви­ят отче­тен пери­од за капи­та­лов­ло­же­ния завър­ш­ва на 31 декем­в­ри 2009 г. За това вре­ме нови­ят соб­с­тве­ник е тряб­ва­ло да инвес­ти­ра 53,6 млн. лв. Досе­га са вло­же­ни едва 300 хил. лв, кое­то е по-мал­ко от 1% от пред­ви­де­но­то. Оста­на­ла­та сума от 53,3 млн. лв. се раз­пре­де­ля про­пор­ци­о­нал­но за след­ва­щи пери­о­ди, е запи­са­но в утвър­де­но­то допъл­ни­тел­но споразумение.

Нов пирон в ков­че­га на мор­с­кия бизнес

ГЕРБ опрос­ти 53 млн. лв. на при­ва­ти­за­то­ра на БМФ

Вес­т­ник Позвъ­не­теЧет­вър­тък, 17 Декем­в­ри 2009 08:12

Пра­ви­тел­с­т­во­то раз­ре­ши на Пара­ход­с­тво „Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот” да не изпъл­ни инвес­ти­ци­он­на­та си програ­ма за тази годи­на. „Кей Джи Мари­тайм Шипинг” полу­чи­ха съв­сем добро­вол­но това, кое­то иска­ха”, комен­ти­ра пред­се­да­те­лят на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз Иван Вел­ков. Той доба­ви, че син­ди­ка­ти­те отдав­на са очак­ва­ли това реше­ние, с оглед на близ­ко­то при­ятел­с­т­во меж­ду Кирил Домус­чи­ев и минис­тър-пред­се­да­те­ля Бой­ко Бори­сов. Спо­ред него пра­ви­тел­с­т­во­то е изпус­на­ло една мно­го доб­ра въз­мож­ност да си вър­не кон­т­ро­ла вър­ху Параходството. 

.…..
„Лошо­то оба­че е, че всич­ки сък­ра­ще­ния бяха напра­ве­ни имен­но с моти­ва, че тряб­ва да се опти­ми­зи­ра струк­ту­ра­та, за да има пари за инвес­ти­ции, а таки­ва на прак­ти­ка се оказ­ва, че няма да се осъ­щес­т­вят”, заклю­чи Велков. 

Още няма спо­ра­зу­ме­ние за тран­с­фор­ми­ра­не на коман­ди­ро­въч­ни­те в БМФ

Чер­но МореСря­да, 23 Декем­в­ри 2009 09:56

Вари­ан­тът за тран­с­фор­ми­ра­не на коман­ди­ро­въч­ни­те на моря­ци­те, пред­ла­ган на този етап от БМФ, е край­но неп­ри­ем­лив и не под­ле­жи на комен­тар, заяви за „Чер­но море” пред­се­да­те­лят на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз Иван Вел­ков. От проф­съ­ю­за кате­го­рич­но отхвър­лят пред­ло­же­ни­е­то, като основ­ни­ят довод е, че при­ема­не­то му ще дове­де до сери­оз­но още­тя­ва­не на пла­ва­щи­те. Вел­ков комен­ти­ра, че е напъл­но въз­мож­но, въп­ре­ки ста­но­ви­ще­то на проф­съ­ю­за, пара­ход­с­тво­то да въве­де еднос­т­ран­но пред­ла­га­на­та практика. 

 

Нама­ля­ват запла­ти­те в БМФ

Моряш­ки­ят проф­съ­юз целял да привле­че офи­це­ри­те от Пара­ход­с­тво­то в менин­го­ва­та си компания

Вес­т­ник Позвъ­не­теЧет­вър­тък, 14 Яну­а­ри 2010 07:53

Сери­оз­но нама­ле­ние на запла­ти­те се гот­ви от ръко­вод­с­тво­то на Пара­ход­с­тво „Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот”, алар­ми­ра­ха от Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз. Най-засег­на­ти щели да бъдат моря­ци­те от изпъл­ни­тел­с­кия със­тав, твър­ди пред­се­да­те­лят на съю­за Иван Вел­ков. Него­ви­те кал­ку­ла­ции соче­ли, че месеч­ни­те въз­наг­раж­де­ния ще пад­нат с 500 до 680 лева за еки­па­жи­те под бъл­гар­с­ки флаг и с 600 до 800 лева за тези под чужд.
Моряш­ки­ят проф­съ­юз са нищо пове­че от „гру­пич­ка хора, кои­то пре­чат на раз­ви­ти­е­то на ком­па­ни­я­та”, смя­та пред­се­да­те­лят на Над­зор­ния съвет на БМФ Кирил Домус­чи­ев. .…. По думи­те му занап­ред щели да се тър­сят зако­но­ви­те спо­со­би, за да се пре­се­че под­рив­на­та дей­ност на Моряш­кия проф­съ­юз. Като за нача­ло той пре­по­ръ­ча на слу­жи­те­ли­те си да не чле­ну­ват в този син­ди­кат, кой­то не рабо­ти за инте­ре­си­те на дру­жес­т­во­то. .…

 

Дек­ла­ра­ция на УС на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз

Днес+Събо­та, 30 Яну­а­ри 2010 13:31

Ува­жа­е­ми моряци,
.….…
2. След като изпра­тих­ме ради­ог­ра­ма до кора­би­те, с коя­то казах­ме исти­на­та за неиз­год­но­то пред­ло­же­ние на рабо­то­да­те­ля, при­зо­ва­вай­ки моря­ци­те да напра­вят своя избор, послед­ва­ха запла­хи към капи­та­ни­те зара­ди това, че са изпра­ти­ли ради­ог­ра­ми, с кои­то моря­ци­те се при­съ­е­ди­ня­ват към Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз.
.……

 

Иван Вел­ков: Ще сези­ра­ме кон­т­рол­ни­те орга­ни за БМФ

Днес+Поне­дел­ник, 1 Фев­ру­а­ри 2010 16:30

Все още не сме има­ли кон­такт с пресдста­ви­те­ли­те на ръко­вод­с­тво­то на Пара­ход­с­тво „Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот”. Това съоб­щи за „ДНЕС+” пред­се­да­те­лят на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз Иван Вел­ков по повод, раз­прос­т­ра­не­на­та през мина­ла­та сед­ми­ца, дек­ла­ра­ция. Той каза, че все още Упра­ви­тел­ния съвет изчак­ва и ако не се взе­мат мер­ки ще сези­ра кон­т­рол­ни­те орга­ни – Инс­пек­ци­я­та по тру­да и Про­ку­ра­ту­ра­та. От своя стра­на пред­се­да­те­лят на Моряш­кия син­ди­кат Кра­си­мир Въл­чев комен­ти­ра пред „ДНЕС+”, че дек­ла­ра­ци­я­та, с коя­то изле­зе Упра­ви­тел­ния съвет на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз е невяр­на. Той се аргу­мен­ти­ра с това, че в доку­мен­та се гово­ри за неща, кои­то не са се слу­чи­ли. Спо­ред Въл­чев до този момент е няма­ло пре­го­во­ри с рабо­то­да­те­ля, нито е под­пи­сан дого­вор, кой­то да ги обвър­же в зако­но­ва рам­ка. .….….…..

След поре­ди­ци­те от наши дек­ла­ра­ции раз­кри­ва­щи исти­на­та за вза­и­мо­дейс­т­ви­я­та меж­ду БМФ и Моряш­ки син­ди­кат ста­на ясно, че един­с­т­ве­но моря­ци­те могат да решат бъде­щи­те ни дейс­т­вия. Имай­ки пред­вид изти­ча­не­то на КТД през месец юни ние отно­во изпра­тих­ме ради­ог­ра­ма и дек­ла­ра­ция, с коя­то тър­сех­ме под­кре­па за бъде­щи дейс­т­вия. За съжа­ле­ние не полу­чих­ме под­кре­па и се нало­жи да пред­ла­га­ме наш вари­ант на КТД. На общо­то съб­ра­ние на пъл­но­мощ­ни­ци­те нашия вари­ант не беше при­ет и така преста­нах­ме да бъдем стра­на по КТД

След някол­ко месе­ца ста­на ясно какъв номер са ни скро­и­ли. В края на месец декември 

2009 г. на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз бяха пред­ло­же­ни ска­ли на запла­ща­не с кои­то раз­хо­ди­те за един еки­паж от 20 чове­ка бяха с 5% по нис­ки от същес­т­ву­ва­що­то запла­ща­не, но за отдел­ни длъж­нос­ти нама­ле­ни­е­то дости­га­ше до 30%. Ние не се съг­ла­сих­ме с пред­ло­же­ни­е­то име­но пора­ди чув­с­т­ви­тел­но­то нама­ле­ние, кое­то се пред­ла­га­ше за изпъл­ни­тел­ния със­тав. Тряб­ва изрич­но да посо­чим, че на сре­ща­та с ръко­вод­с­тво­то на Пара­ход­с­тво­то няма­ше пред­ста­ви­те­ли на Моряш­ки син­ди­кат. Тога­ва това не ни напра­ви впе­чат­ле­ние. Досе­тих­ме се за при­чи­на­та доста по-къс­но, кога­то раз­брах­ме как­ви са ска­ли­те на запла­ща­не някол­ко месе­ца след като бе при­ет вари­ан­та на Моряш­ки син­ди­кат от Общо­то съб­ра­ние на пъл­но­мощ­ни­ци­те. Ока­за се, че сред­но за един еки­паж от 20 чове­ка раз­хо­дът е уве­ли­чен с 15%. Нама­ле­ни­е­то за някои длъж­нос­ти от редо­вия със­тав може да се вид на наша­та дек­ла­ра­ция. От всич­ко това ста­на ясно, че на нас умиш­ле­но ни е пред­ло­жен вари­ант, кой­то задъл­жи­тел­но ще отка­жем, за да може по-къс­но да бъдем отстра­не­ни от КТД чрез Общо­то съб­ра­ние на пъл­но­мощ­ни­ци­те. Един коле­га от пъл­но­мощ­ни­ци­те след съб­ра­ни­е­то на въп­рос от наша стра­на „прегле­дах­те ли про­ек­та на син­ди­ка­та и бяха ли при­ло­же­ни към КТД ска­ли­те на запла­ти­те”, отго­во­ри: „нищо не ни пока­за­ха, ние гла­су­вах­ме по кому­нис­ти­чес­ки, като на пар­тий­но събрание”.