БМФ и Моряшки синдикат

Мно­го чес­то рабо­те­щи­те в БМФ в раз­го­во­ри помеж­ду си или пише­щи­те във фору­ми­те упот­ре­бя­ват в мно­жес­т­ве­но чис­ло дума­та син­ди­кат. Напри­мер: “И как­ви син­ди­ка­ти? Оне­зи дето само взе­мат пари?” или “И оне­зи нека­дър­ни­ци “син­ди­ка­ти­те” — къде са?”

Сега в БМФ има само един син­ди­кат и него­во­то име е “Моряш­ки син­ди­кат”. В Бъл­га­рия наис­ти­на има още един съюз, в кой­то чле­ну­ват моря­ци и той се каз­ва “Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз”. Вся­ко про­фе­си­о­нал­но или син­ди­кал­но сдру­же­ние има пра­во­то и задъл­же­ни­е­то да защи­та­ва сво­и­те чле­но­ве, тези, от кои­то полу­ча­ва член­с­ки внос, тъй като по закон тези сдру­же­ния са в час­т­на полза. 

Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз беше учре­ден от моря­ци, рабо­те­щи в БМФ и само след три месе­ца от учре­дя­ва­не­то му през 1990 г., чле­но­ве­те му от БМФ нарас­на­ха до 2500. През цяло­то си същес­т­ву­ва­не Съю­зът вина­ги е бил неу­до­бен за вся­ко едно ръко­вод­с­тво­то на БМФ

От нача­ло­то на 2009 нови­те соб­с­тве­ни­ци на БМФ, недо­вол­ни от наши­те дейс­т­вия в защи­та на моря­ци­те, започ­на­ха ата­ка сре­щу наши­те после­до­ва­те­ли и сим­па­ти­зан­ти. Тога­ва ние, с дек­ла­ра­ции и с ради­ог­ра­ми до кора­би­те, предуп­реж­да­вах­ме еки­па­жи­те как­во може да се очак­ва, ако не ни под­кре­пят и не заста­нат зад нас. Едва ли някой, сто­ей­ки зад син­ди­кат, на кой­то пред­се­да­те­лят е член на бор­да на дирек­то­ри­те, се е надя­вал на защита.

За съжа­ле­ние стра­хът беше голям и пове­че­то моря­ци избра­ха еди­нич­но­то спа­се­ние. Сега в пери­о­да октом­в­ри 2013 – фев­ру­а­ри 2014 тези, кои­то не ни послу­ша­ха, берат пло­до­ве­те от соб­с­тве­но­то си поеди­нич­но­то спа­се­ние. Още в сре­да­та на 2008 г. с пис­мо лич­но до Петър Димит­ров, тога­ваш­ния минис­тър на ико­но­ми­ка­та и енер­ге­ти­ка­та, ние предуп­ре­дих­ме, че ако в при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор не се пред­ви­дят забра­ни­тел­ни кла­у­зи, с моря­ци­те ще се слу­чи име­но това, кое­то сега се наблюдава. 

Общо­то съб­ра­ние на пъл­но­мощ­ни­ци­те на Пара­ход­с­тво­то, през лято­то на 2010 г., реши един­с­т­ве­но Моряш­ки син­ди­кат да под­пис­ва Колек­ти­вен тру­дов дого­вор с рабо­то­да­те­ля. Естес­т­ве­но, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз не може да бъде съден за спо­ра­зу­ме­ния, кои­то под­пис­ват БМФ и син­ди­ка­та и не тряб­ва да бъде поста­вян нарав­но по отго­вор­ност със син­ди­ка­та. След при­ема­не­то от Общо­то съб­ра­ние на пъл­но­мощ­ни­ци­те на Пара­ход­с­тво­то и под­пис­ва­не­то на КТД 2010, отго­вор­ност за всич­ко носят пъл­но­мощ­ни­ци­те и син­ди­ка­та. Така че отпра­вя­ме мол­ба към всич­ки, кога­то имат пред­вид Моряш­ки син­ди­кат, да упот­ре­бя­ват дума­та син­ди­кат в един­с­т­ве­но чис­ло или точ­но­то наиме­но­ва­ние “Моряш­ки синдикат”.