Български моряшки сдружения — членове на ITF

В Бъл­га­рия има две сдру­же­ния на моря­ци­те, чле­но­ве на ITF. Това са Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз (Bulgarian Seafarers’ Trade Union) и Моряш­ки син­ди­кат (Bulgarian Seamеn’s Syndicate).

Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз e осно­ван на 10 яну­а­ри 1990 годи­на, основ­но от моря­ци, рабо­те­щи на кора­би­те в Пара­ход­с­тво БМФ, като неза­ви­си­мо сдру­же­ние. По-къс­но през лято­то на 1990 г., след като бяха обо­со­бе­ни две­те наци­о­нал­ни кон­фе­де­ра­ции КНСБ и Под­кре­па, на Общо съб­ра­ние отно­во бе потвър­де­но реше­ни­е­то на учре­ди­те­ли­те да бъдем неза­ви­си­ми и да не се при­съ­е­ди­ня­ва­ме към нито една от наци­о­нал­ни­те конфедерации.

Тога­ва бяха при­ети изме­не­ния на уста­ва, съг­лас­но кои­то, при­съ­е­ди­ня­ва­не към дру­ги про­фе­си­о­нал­ни струк­ту­ри в стра­на­та ста­на поч­ти невъз­мож­но, поне­же изис­к­ва и в насто­я­щия момент допит­ва­не до всич­ки чле­но­ве. Тога­ва се взе и реше­ние за член­с­т­во един­с­т­ве­но в Меж­ду­на­род­на­та Феде­ра­ция на Тран­с­пор­т­ни­те Работ­ни­ци (ITF). През есен­та на 1990 г. се опи­тах­ме да осъ­щес­т­вим кон­такт с ITF, с цел да пода­дем мол­ба за член­с­т­во, но пора­ди греш­ка от поща­та във Вар­на не ни беше пре­дос­та­вен отго­во­ра от Федерацията.

По-къс­но през лято­то на 1991 г. раз­брах­ме от пред­ста­ви­тел на Феде­ра­ци­я­та, г‑н Дей­вид Кок­рофт, кой­то по-къс­но ста­на Гене­ра­лен сек­ре­тар на ITF, че от феде­ра­ци­я­та са оста­на­ли изне­на­да­ни от наше­то мъл­ча­ние. Тога­ва вед­на­га пода­дох­ме мол­ба и бях­ме при­ети за член на ITF в нача­ло­то на месец октом­в­ри 1991 г. Така, въп­ре­ки закъс­не­ни­е­то ста­нах­ме пър­вия член на ITF от България.

Моряш­ки син­ди­кат е наслед­ник на Общоф­лот­с­ка­та проф­съ­юз­на орга­ни­за­ция, в коя­то до края на 1989 г. чле­ну­ва­ха задъл­жи­тел­но всич­ки рабо­те­щи в Пара­ход­с­тво БМФ. След като Бъл­гар­с­ки­те про­фе­си­о­нал­ни съю­зи се пре­име­ну­ва­ха в син­ди­ка­ти и се учре­ди КНСБ, като техен наслед­ник, Общоф­лот­с­ка­та проф­съ­юз­на орга­ни­за­ция се пре­име­ну­ва в Моряш­ки синдикат.

Така те насле­ди­ха финан­со­ви­те сред­с­тва, съби­ра­ни до този момент при­ну­ди­тел­но от моря­ци­те, а освен това про­дъл­жи­ха да съби­рат член­с­ки внос от моря­ци­те, пре­ус­та­но­ви­ли член­с­т­во­то си в тях­на­та орга­ни­за­ция и заяви­ли член­с­т­во в ново­уч­ре­де­ния Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз. Това естес­т­ве­но не може­ше да ста­ва без ежед­нев­но­то съдейс­т­вие, оказ­ва­но им от Ръко­вод­с­тво­то на БМФ, дока­то ново­уч­ре­де­ни­ят Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз беше трън в очи­те им, защо­то се боре­ше за потъп­ка­ни­те пра­ва на моря­ци­те и за по-висо­ко заплащане.

Така въз­ник­на­ха пър­ви­те про­ти­во­ре­чия меж­ду две­те сдру­же­ния. След като Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз ста­на член на ITF, Моряш­ки син­ди­кат, в стра­ха си да не загу­би чле­но­ве, реши­ха и те да пода­дат мол­ба за член­с­т­во. Една годи­на по-къс­но и Моряш­ки син­ди­кат ста­на член на Федерацията.

През 1993 г. още едно моряш­ко сдру­же­ние ста­на член на ITF. То обе­ди­ня­ва­ше моря­ци от Оке­ан­с­ки рибо­лов. Пър­во­на­чал­но се нари­ча­ше Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз – Бур­гас, по-къс­но Моряш­ки син­ди­кат – Под­кре­па, пре­ми­на през Моряш­ки син­ди­кат – Промяна,

Моряш­ки син­ди­кат – Бур­гас и накрая Моряш­ки син­ди­кат – Бъл­га­рия. През 2000 — 2001 годи­на ITF замра­зи­ха член­с­т­во­то им, а по-къс­но ги изклю­чи­ха, пора­ди нес­паз­ва­не на кри­те­ри­и­те за член­с­т­во във Федерацията.