В сила са нови правила относно изоставянето на морски лица

От 18 Яну­а­ри 2017, вля­зо­ха в сила нови пра­ви­ла относ­но “изос­та­вя­не на мор­с­ки лица” в съот­вет­с­твие с Мор­с­ка­та Тру­до­ва Кон­вен­ция от 2006г. ( MLC 2006 ).

Ето как­во тряб­ва да зна­е­те :

В съот­вет­с­твие с MLC 2006, соб­с­тве­ни­ци­те на кора­би под флаг на стра­на рати­фи­ци­ра­ла  кон­вен­ци­я­та, тряб­ва да са склю­чи­ли заст­ра­хов­ка за под­по­ма­га­не на моря­ци­те при изос­та­вя­не. Сер­ти­фи­кат (Заст­ра­хо­ва­тел­но удос­то­ве­ре­ние), съдър­жа­що инфор­ма­ция за заст­ра­хо­ва­тел­на­та ком­па­ния (P&I клу­бо­ве), теле­фон­ни номе­ра и е‑меил адрес за връз­ка тряб­ва да бъде поста­вен на вид­но мяс­то на все­ки кораб.

- сайт за про­вер­ка на стра­ни­те рати­фи­ци­ра­ли  конвенцията :

http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention//database-ratification-implementation/lang–en/index.htm

Изос­та­вя­не­то се случ­ва , кога­то корабособственика:

- не е покрил раз­хо­ди­те по репат­ри­ра­не на мор­с­ко­то лице; или

- е изос­та­вил мор­с­ко­то лице без необ­хо­ди­ма под­дръж­ка и под­кре­па; или

- еднос­т­ран­но пре­къс­не връз­ка с моря­ка вклю­чи­тел­но неп­ла­ща­не на дого­вор­ни­те запла­ти за пери­од най- мал­ко два месеца.

Ето как­во тряб­ва да напра­ви­те: Ако мис­ли­те, че сте в риск от изос­та­вя­не, не чакай­те, свър­же­те се със заст­ра­хо­ва­тел­на­та ком­па­ния, или инфор­ми­рай­те за проб­ле­ма Port State Control, в приста­ни­ще­то, къде­то се нами­ра ваши­ят кораб.

Заст­ра­хов­ка­та ви покри­ва неиз­п­ла­те­ни запла­ти до чети­ри месе­ца, как­то и пра­ва в съот­вет­с­твие с ваши­ят тру­дов дого­вор или (СВА).

Така че :  не чакай­те мно­го ! Ако чака­те 6 месе­ца, ще полу­чи­те само за четири.

Заст­ра­хов­ка­та тряб­ва да покри­ва и раз­хо­ди като: репат­ри­ра­не, хра­на, облек­ло, кога­то е необ­хо­ди­мо, наста­ня­ва­не, питей­на вода, гори­во за агре­га­ти­те, необ­хо­ди­ми за оце­ля­ва­не на бор­да, как­то и всич­ки необ­хо­ди­ми меди­цин­с­ки гри­жи. Заст­ра­хов­ка­та се при­ла­га от момен­та на изос­та­вя­не­то до момен­та на при­би­ра­не в местодомуване.

КАК ДА СЕ НАМАЛИ РИСКЪТ ОТ ИЗОСТАВЯНЕ :

- Пре­ди да под­пи­ше­те дого­во­рът за наема­не, науче­те кол­ко­то може по-вече под­роб­нос­ти за компанията,и кора­бът на кой­то ше слу­жи­те. Има ли дан­ни за проб­ле­ми на бор­да, изпол­з­вай­те раз­де­ла ” Look-up a ship” в сай­та на  ITF, за да про­ве­ри­те дали кора­бът е покрит с ITF дого­вор, как­то и резул­та­ти от извъ­ше­ни инсп­пек­ции — www.itfseafarers-abandonment.org

- Ако ще се наема­те чрез посред­ни­чес­ка аген­ция, опи­тай­те се да се уве­ри­те, че тя е в спи­съ­кът на офи­ци­ал­но регис­т­ри­ра­ни­те https://www.az.government.bg/intermediaries/intermediary_activity/marine/ , има сер­ти­фи­кат за качес­т­во съг­лас­но ISO, про­ве­ре­те в соци­ал­ни­те медии, къде­то моря­ци­те спо­де­лят, за да види­те кои фир­ми са обект на чес­ти оплаквания.

В слу­чай на изос­та­вя­не : пол­з­вай­те номе­ра­та на горе­ща теле­фон­на линия сега :

IG of P&I Clubs:

—————————————–

The Swedish Club :  + 46 31 151 328      //  swedish.club@suedishclub.com

UK P&I Club           :  + 44 (0) 20 7283 4646 *  //  mlc@ukpandi.com

Skuld                     :  + 47 22 00 22 00      //  mlc@skuld.com

                                 + 47 95 29 22 00

Britannia                : + 44 (0) 207 407 3588 //  mlc@triley.co.uk

Steamship Mutual  : + 44 (0) 247 94 90     // duty.team@simsl.com

Gard                       :  + 47 905 241 00       // mlc@gard.no

The London P&I Club                        : + 44 (0) 20 77 72 800  // mlc@londonpandi.com

West of England      :  + 44 77 95 11 6602   //  mlc@westpandi.com

North                        :  + 44 (0) 191 232 5221 // mlcenquiryteam@nepia.com

Shipowners               :                                  // claims@shipownersclub.com

The  Standard           : + 44 79 3211 3573       // pandi.london@ctplc.com

The American Club   :  + 1 212 847 4500        // mlc@american-club.com 

The Japan Ship Owners’ Mutual P & I association : + 81 33 662 7221   //  claims-dpt@piclub.or.jp

ITF  —  www.itfseafarers-abandonment.org

Защи­та и заст­ра­хо­ва­тел­но обез­ще­те­ние, извес­т­но като “P&I” заст­ра­хов­ка, е фор­ма на мор­с­ка вза­им­на заст­ра­хов­ка, пре­дос­та­вя­на от P&I Club

0 Коментара

Отговори