Данък доход

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА — извадка

Данъч­но задъл­же­ни лица

Чл. 3. Данъч­но задъл­же­ни лица по този закон са:
1. мес­т­ни­те и чуж­дес­т­ран­ни­те физи­чес­ки лица, кои­то са носи­те­ли на задъл­же­ни­е­то за данъ­ци по този закон;
2. мес­т­ни­те и чуж­дес­т­ран­ни­те лица, задъл­же­ни да удър­жат и вна­сят данъ­ци по този закон;

Мес­т­ни физи­чес­ки лица

Чл. 4. (1) Мес­т­но физи­чес­ко лице, без оглед на граж­дан­с­т­во­то, е лице:
1. кое­то има посто­я­нен адрес в Бъл­га­рия, или
2. кое­то пре­би­ва­ва на тери­то­ри­я­та на Бъл­га­рия пове­че от 183 дни през все­ки 12-месе­чен пери­од, или
3. кое­то е изпра­те­но в чуж­би­на от бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва, от ней­ни орга­ни и/или орга­ни­за­ции, от бъл­гар­с­ки пред­при­я­тия, и чле­но­ве­те на него­во­то семейс­т­во, или
4. чий­то цен­тър на жиз­не­ни инте­ре­си се нами­ра в България.
(2) За цели­те на ал. 1, т. 2 лице­то се смя­та за мес­т­но за годи­на­та, през коя­то пре­би­ва­ва­не­то над­хвър­ли 183 дни. Денят на изли­за­не и денят на вли­за­не в стра­на­та се смя­тат поот­дел­но за дни на пре­би­ва­ва­не в страната.
(3) За цели­те на ал. 1, т. 2 пери­о­дът на престой в Бъл­га­рия един­с­т­ве­но с цел обу­че­ние или меди­цин­с­ко лече­ние не се смя­та за пре­би­ва­ва­не в България.
(4) За цели­те на ал. 1, т. 4 цен­тъ­рът на жиз­не­ни­те инте­ре­си се нами­ра в Бъл­га­рия, кога­то инте­ре­си­те на лице­то са тяс­но свър­за­ни със стра­на­та. При тях­но­то опре­де­ля­не могат да се взе­мат пред­вид семейс­т­во­то, соб­с­тве­ност­та, мяс­то­то, от кое­то лице­то осъ­щес­т­вя­ва тру­до­ва, про­фе­си­о­нал­на или сто­пан­с­ка дей­ност, и мяс­то­то, от кое­то управ­ля­ва соб­с­тве­ност­та си.
(5) Не е мес­т­но физи­чес­ко лице лице­то, кое­то има посто­я­нен адрес в Бъл­га­рия, но цен­тъ­рът на жиз­не­ни­те му инте­ре­си не се нами­ра в страната.

Задъл­же­ния за данъ­ци на мес­т­ни­те физи­чес­ки лица

Чл. 6. Мес­т­ни­те физи­чес­ки лица са носи­те­ли на задъл­же­ни­е­то за данъ­ци за при­до­би­ти дохо­ди от източ­ни­ци в Репуб­ли­ка Бъл­га­рия и в чужбина.

Резю­ми­рай­ки гор­на­та извад­ка, можем да твър­дим, че дохо­дът на все­ки моряк, полу­чен след­с­твие на поло­жен труд на кораб под чужд флаг, под­ле­жи на обла­га­не нарав­но с дохо­да на все­ки друг бъл­гар­с­ки граж­да­нин, неза­ви­си­мо кол­ко дни моря­кът е бил зад граница.
Един­с­т­ве­на­та въз­мож­ност за раз­лич­но тре­ти­ра­не на дохо­да на моря­ка от рабо­та­та му на чужд кораб дава чл.75 от същия закон: “Кога­то в данъч­на спо­год­ба или в друг меж­ду­на­ро­ден дого­вор, рати­фи­ци­ран от Репуб­ли­ка Бъл­га­рия, обна­род­ван и вля­зъл в сила, се съдър­жат раз­по­ред­би, раз­лич­ни от раз­по­ред­би­те на този закон, при­ла­гат се раз­по­ред­би­те на съот­вет­на­та данъч­на спо­год­ба или договор.”
Имай­ки пред­вид гор­ния текст, тряб­ва да под­чер­та­ем, че моря­ци­те, под­пис­ва­щи кон­т­рак­ти с чуж­ди кора­боп­ри­те­жа­те­ли, е необ­хо­ди­мо да зна­ят, че от осо­бе­но важ­но зна­че­ние по отно­ше­ние на обла­га­не­то с данък на дохо­ди­те им е мяс­то­то на управ­ле­ние (регис­т­ра­ция) на кора­боп­ри­те­жа­те­ля (рабо­то­да­те­ле­ля). Име­но по тази при­чи­на в инди­ви­ду­ал­ния тру­дов дого­вор тряб­ва да е посо­чен ясно и точ­но адре­са на управ­ле­ние на корабопритежателя.
Стра­ни­те, с кои­то Бъл­га­рия има спо­год­би за избяг­ва­не на двой­но данъч­но обла­га­не и мето­да на обла­га­не, са даде­ни в таб­ли­ца на послед­на­та стра­ни­ца на дек­ла­ра­ци­я­та за дохо­ди­те на физи­чес­ки­те лица от чуж­би­на, коя­то може да бъде сне­та от сай­та nap.bg .
Пора­ди реди­ца осо­бе­нос­ти при дек­ла­ри­ра­не­то на дохо­да и при при­ла­га­не на спо­год­би­те за избяг­ва­не на двой­но данъч­но обла­га­не, как­то и неед­нак­ва­та ком­пе­тен­т­ност на редо­ви­те данъч­ни слу­жи­те­ли, ви пред­ла­га­ме в слу­чай на необ­хо­ди­мост от инфор­ма­ция, или при въз­ник­ва­не на проб­лем, или в слу­чай на данъч­на про­вер­ка, да посе­ти­те нашия офис. Тук ще полу­чи­те ясна и точ­на инфор­ма­ция и ще ви дадем насо­ки за бъде­щи дейс­т­вия. Освен това ще обяс­ним как да под­хо­ди­те относ­но дек­ла­ри­ра­не­то на дохо­да от чужбина.
Кога­то адре­сът на управ­ле­ние на кора­боп­ри­те­жа­те­ля е в стра­на, с коя­то няма­ме спо­год­ба за избяг­ва­не на двой­но данъч­но обла­га­не, моря­кът дъл­жи 10% данък за дохо­да си от чуж­би­на у нас.