Да сложим край на пиратството!

Реди­ца меж­ду­на­род­ни­те орга­ни­за­ции меж­ду кои­то и ITF откри­ха кам­па­ния за про­ти­во­дейс­т­вие на пиратството.

Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, като член на ITF при­зо­ва­ва сво­и­те чле­но­ве и сим­па­ти­зан­ти да се вклю­чат в тази кам­па­ния чрез под­пис­ва­не на следната

ПЕТИЦИЯ

- Бор­ба­та с пират­с­тво­то изис­к­ва бър­зи и реши­тел­ни дейс­т­вия от Правителствата

- Поч­ти все­ки ден моря­ци се отвли­чат и са изло­же­ни на все по-голям риск от нара­ня­ва­не или дори смърт.

- Все­ки ден, на моря­ци, пла­ва­щи на тър­гов­с­ки кора­би, се нала­га да пре­ми­на­ват през зони, къде­то рис­кът от пират­с­ки ата­ки се увеличава.

- Все­ки ден семейс­т­ва­та на моря­ци­те живе­ят в тре­во­га и несигурност.

- Все­ки ден въз­мож­нос­ти­те за привли­ча­не на хора­та към работ­ни мес­та в сек­то­ра на кора­боп­ла­ва­не­то – сек­тор, на кой­то раз­чи­тат наши­те ико­но­ми­ки — се намалява.

- Все­ки ден кора­боп­ла­ва­тел­ни ком­па­нии и тех­ни­те заст­ра­хо­ва­те­ли тряб­ва да пла­щат за уве­ли­ча­ва­не на анти­пи­рат­с­ки­те мер­ки — раз­хо­ди, кои­то в край­на смет­ка са на гър­ба на потребителите.

- Все­ки ден рис­кът от голя­ма еко­ло­гич­на катас­т­ро­фа дъл­жа­ща се на неф­те­ни раз­ли­ви, при­чи­не­ни от пират­с­тво­то се увеличава.

- Все­ки ден шан­со­ве­те за въз­ста­но­вя­ва­не на све­тов­на­та ико­но­ми­ка са заст­ра­ше­ни от тази запла­ха за све­тов­на­та търговия.

Ние, долу­под­пи­са­ни­те, спеш­но при­зо­ва­ва­ме Пра­ви­тел­с­т­ва­та да напра­вят всич­ко въз­мож­но за защи­та на хиля­ди­те моря­ци и на сто­ти­ци­те кора­би, изло­же­ни на риск за напа­де­ние от пира­ти чрез:

- отпус­ка­не на зна­чи­тел­ни целе­ви ресур­си и съг­ла­су­ва­ни уси­лия за нами­ра­не на реал­ни реше­ния на нарас­т­ва­щия проб­лем с пиратството;

- пред­при­е­ма­не­то на неза­бав­ни стъп­ки за оси­гу­ря­ва­не осво­бож­да­ва­не­то и безо­пас­но­то завръ­ща­не на отвле­че­ни­те моря­ци при тех­ни­те семейства;

- дейс­т­вия в рам­ки­те на меж­ду­на­род­на­та общ­ност за оси­гу­ря­ва­не на ста­бил­но и мир­но бъде­ще за Сома­лия и ней­ни­те хора.

Да сло­жим край на пират­с­тво­то: под­пи­ше­те пети­ци­я­та тук

http://www.itfseafarers.org/petition.cfm/formbuilder/93/p/1

Попъл­ва­не на фор­му­ля­ра онлайн: Да сло­жим край на пиратството

0 Коментара

Отговори