Декларация на УС на Моряшки професионален съюз – 14.04.2010 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Упра­ви­тел­ния съвет
на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз

Ува­жа­е­ми моря­ци, рабо­те­щи в Пара­ход­с­тво БМФ,

На 08 яну­а­ри тази годи­на, с дек­ла­ра­ция на Упра­ви­тел­ния съвет, Ви инфор­ми­рах­ме за наме­ре­ни­я­та на рабо­то­да­те­ля за пре­ми­на­ва­не към цялос­т­но лево­во запла­ща­не без зад­гра­нич­ни днев­ни пари (коман­ди­ро­въч­ни). Ние отка­зах­ме да под­пи­шем спо­ра­зу­ме­ни­е­то и така дохо­ди­те Ви не се промениха.

След два месе­ца изти­ча сро­ка на дейс­т­вие на насто­я­щия КТД и пред­стои  пре­под­пис­ва­не­то му. От изяв­ле­ния на г‑н Домус­чи­ев в пре­са­та раз­би­ра­ме, че от стра­на на рабо­то­да­те­ля отно­во ще бъде пред­ло­жен пре­ход към един­но лево­во запла­ща­не. Тъй като до момен­та не е напра­ве­но ново пред­ло­же­ние ние при­ема­ме, че ще бъде повто­ре­но пред­ло­же­ни­е­то от края на мина­ла­та годи­на, чия­то основ­на цел бе нама­ле­ние на дохо­ди­те Ви. Ако не при­емем пред­ло­же­ни­е­то на рабо­то­да­те­ля и не под­пи­шем КТД, няма да сме стра­на по него и той няма да бъде в сила за наши­те чле­но­ве. Ако под­пи­шем КТД, съг­ла­ся­вай­ки се с нама­ле­ни­е­то на дохо­ди­те Ви, ще запа­зим дейс­т­ви­е­то на дого­во­ра спря­мо наши­те чле­но­ве, но това наше дейс­т­вие ще бъде отстъп­ле­ние и все­ки може да го тъл­ку­ва като пре­да­тел­с­т­во. Сил­на­та пози­ция за нас е да не при­емем пред­ло­же­ни­е­то на рабо­то­да­те­ля и да пре­ми­нем към про­це­ду­ри­те съг­лас­но Зако­на за уреж­да­не на колек­тив­ни­те тру­до­ви спорове.

Ува­жа­е­ми коле­ги, чле­но­ве на Моряш­ки синдикат,

Без Ваше­то съг­ла­сие не можем да стиг­нем до край и да обя­вим еди­нен про­тест. Ако Вие про­дъл­жа­ва­те да под­дър­жа­те съг­ла­ша­тел­с­т­во­то меж­ду рабо­то­да­те­ля и син­ди­ка­та ще ста­не това, кое­то е решил рабо­то­да­те­ля. От Вас зави­си как­ви ще бъдат дохо­ди­те Ви след вли­за­не в сила на новия КТД.

14.04.2010

Упра­ви­те­лен съвет

0 Коментара

Отговори