Декларация на УС на Моряшки професионален съюз – 26.01.2010 г.

Дек­ла­ра­ция
на Упра­ви­тел­ния съвет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз

Ува­жа­е­ми моряци,

Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, през сво­я­та 20 годиш­на исто­рия, вина­ги е защи­та­вал инте­ре­си­те на моря­ци­те, неза­ви­си­мо от това къде чле­ну­ват. Това, естес­т­ве­но, не вина­ги е било посре­ща­но доб­ре от рабо­то­да­те­ля. Не вед­нъж, как­то ръко­вод­с­тво­то, така и отдел­ни наши чле­но­ве, сме били под­ла­га­ни на натиск. Моряш­ки син­ди­кат, в пове­че­то слу­чаи, е заемал изчак­ва­ща пози­ция на наблю­да­тел до момен­та, в кой­то е ста­ва­ло ясно, че моря­ци­те ще ни под­кре­пят. Едва тога­ва се при­съ­е­ди­ня­ва­ше към наши­те искания.

Сега ситу­а­ци­я­та е корен­но раз­лич­на. Това призна­ва и г‑н Домус­чи­ев в сво­е­то интер­вю във вес­т­ник „Народ­но дело” от 15 Яну­а­ри 2010. Там той каз­ва: „Има­ше извес­т­ни комен­та­ри за наши­те идеи, но в край­на смет­ка най-голе­ми­ят син­ди­кат в пара­ход­с­тво­то — Моряш­ки­ят, посрещ­на поло­жи­тел­но про­ме­ни­те.” Тези него­ви думи нед­вус­мис­ле­но показ­ват, че Моряш­ки син­ди­кат стои редом до рабо­то­да­те­ля. Като се има пред­вид, че пред­се­да­те­лят на син­ди­ка­та е член на упра­ви­тел­ния съвет на Пара­ход­с­тво­то, пред­по­ла­га се, че той имен­но е ини­ци­а­тор на пред­ло­же­ни­е­то за нама­ле­ние дохо­ди­те на моря­ци­те. Това пред­по­ло­же­ние не е лише­но от сми­съл, след като е извес­т­но, че една от основ­ни­те зада­чи на чле­но­ве­те на упра­ви­тел­ния съвет е пови­ша­ва­не­то на печал­ба­та на дружеството.

В също­то интер­вю, по адрес на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, г‑н Домус­чи­ев, каз­ва точ­но обрат­но­то: „Абсо­лют­но без сери­оз­ни раз­го­во­ри, аргу­мен­ти и без жела­ние да се комен­ти­ра запла­ща­не­то в дру­ги ком­па­нии и паза­ра, беше посрещ­на­то пред­ло­же­ни­е­то от Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз, кое­то е тях­на дъл­го­го­диш­на прак­ти­ка.” Тези него­ви думи посре­ща­ме със задо­вол­с­т­во, защо­то това е още едно призна­ние, че ние вина­ги сме отсто­я­ва­ли инте­ре­си­те на моря­ци­те. И не може­ше да бъде дру­го­я­че, след като пред­ло­же­ни­е­то на рабо­то­да­те­ля пред­виж­да­ше нама­ле­ние на запла­ти­те на над 1000 моря­ка меж­ду 22 и 33%. 

В интер­вю­то във вес­т­ник „Позвъ­не­те” от 14 яну­а­ри 2010 г‑н Домус­чи­ев е още по кра­ен. Там той каз­ва, че занап­ред щели да се тър­сят зако­но­ви спо­со­би, за да се пре­се­че под­рив­на­та дей­ност на Моряш­кия проф­съ­юз. Като за нача­ло той пре­по­ръч­ва на слу­жи­те­ли­те си да не чле­ну­ват в нашия проф­съ­юз, тъй като той не рабо­ти за инте­ре­си­те на дружеството.

В как­во се със­то­ят зако­но­ви­те спо­со­би на г‑н Домусчиев? 

1. Като нача­ло бях­ме уве­до­ме­ни, че тряб­ва да се пре­мес­тим на ул. Бару­тен погреб, в бив­шо обще­жи­тие на Кора­бос­т­ро­и­тел­ния завод, кое­то е на око­ло два кило­мет­ра от Пара­ход­с­тво­то. В същи­ят момент, с цел да не се каже, че се пред­при­е­мат дейс­т­вия само сре­щу нас, на сго­вор­чи­вия Моряш­ки син­ди­кат, кой­то се отна­ся с „раз­би­ра­не към проб­ле­ми­те на г‑н Домус­чи­ев”, се пред­ла­гат поме­ще­ния в цен­т­рал­на­та сгра­да на Параходството. 

2. След като изпра­тих­ме ради­ог­ра­ма до кора­би­те, с коя­то казах­ме исти­на­та за неиз­год­но­то пред­ло­же­ние на рабо­то­да­те­ля, при­зо­ва­вай­ки моря­ци­те да напра­вят своя избор, послед­ва­ха запла­хи към капи­та­ни­те зара­ди това, че са изпра­ти­ли ради­ог­ра­ми, с кои­то моря­ци­те се при­съ­е­ди­ня­ват към Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз.

3. Изпла­ше­ни от това, кое­то се случ­ва по кора­би­те, от някол­ко дни наши чле­но­ве се при­вик­ват от пре­ки­те ръко­во­ди­те­ли и се предуп­реж­да­ват, че тряб­ва да напус­нат проф­съ­ю­за, в про­ти­вен слу­чай да не се надя­ват да бъдат каче­ни на кораб, а тези от адми­нис­т­ра­ци­я­та, че ще бъдат сък­ра­те­ни. Тези дейс­т­вия едва ли могат да ока­чес­т­вят като закон­ни или да се при­емат, като пре­по­ръ­ки на г‑н Домус­чи­ев. Тези дейс­т­вия пред­став­ля­ват нару­ше­ние на кон­с­ти­ту­ци­он­ни­те пра­ва на моря­ци­те и нару­ше­ние на пра­ва, даде­ни от Кодек­са на тру­да, свър­за­ни със сво­бо­да­та на избор на член­с­т­во в сдру­же­ния на работ­ни­ци­те и слу­жи­те­ли­те за защи­та на тех­ни­те тру­до­ви и оси­гу­ри­тел­ни отно­ше­ния с рабо­то­да­те­ля. Естес­т­ве­но ръко­вод­с­тво­то на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз няма да оста­не рав­но­душ­но към тези дейс­т­вия и ще отвър­не по подо­ба­ващ начин.

Ува­жа­е­ми моряци,

В момен­та най-важ­на е ваша­та реак­ция, неза­ви­си­мо дали сте наши чле­но­ве или чле­но­ве на Моряш­ки сини­ди­кат. От вашия избор зави­си дали ще бъде­те лъга­ни или защи­та­ва­ни. Ако сега се под­да­де­те на натис­ка, кой­то се при­ла­га към вас, няма да има­те пове­че въз­мож­ност за колек­тив­на защи­та. Ако очак­ва­те Моряш­ки син­ди­кат да ви помог­не, все едно да очак­ва­те помощ от отвъд­но­то. Дока­то пред­се­да­те­лят на Син­ди­ка­та е в Упра­ви­тел­ния съвет на Пара­ход­с­тво­то, това няма да се случи.

Ако сте един­ни, не могат да оста­вят всич­ки на бре­га или да ви увол­нят. Не е въз­мож­но запла­хи­те да бъдат при­ло­же­ни вър­ху всич­ки. Кол­ко­то сте по-твър­ди, тол­ко­ва пове­че ще ста­нем, а кол­ко­то сме пове­че, тол­ко­ва по-мал­ко ще се подиг­ра­ват с вашия труд. 

Пре­ди 20 годи­ни бях­ме изпра­ве­ни пред подоб­на ситу­а­ция. Тога­ва има­ше голям изли­шък на кад­ри, запла­хи­те бяха същи­те и може­ха да бъдат осъ­щес­т­ве­ни, но това не упла­ши моря­ци­те. Въп­ре­ки маши­на­ци­и­те на син­ди­ка­та, кой­то след като видя, че зад нас заста­на­ха над 2500 моря­ка, се при­съ­е­ди­ни към наши­те иска­ния за уве­ли­че­ние на въз­наг­раж­де­ни­я­та. Някои от вас помнят тези съби­тия. Тога­ва побе­дих­ме, защо­то бях­ме един­ни и не се страхувахме. 

Сега всич­ко зави­си от вас, от ваше­то един­с­т­во и от ваша­та дързост. 

26.01.2010 г.

Упра­ви­те­лен съвет

0 Коментара

Отговори