Детско море и Диря в морето 2021

Има­ме удо­вол­с­т­ви­е­то да ви съоб­щим, че и в тази труд­на 2021 г. кон­кур­си­те “Дет­с­ко море” и “Диря в море­то” ще се про­ве­дат. Край­ни­ят срок за изпра­ща­не на мате­ри­а­ли за учас­тие в “Дет­с­ко море” е до края на април, а за “Диря в море­то” – до края на май.

Под­роб­нос­ти за усло­ви­я­та за учас­тие в кон­кур­си­те може­те да види­те на нашия сайт www.seafarerstu-bg.com.

0 Коментара

Отговори