Детско море — съобщение

КомпасМОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, ПОД НАСЛОВДЕТСКО МОРЕ

- Пре­по­ръ­ки и усло­вия за участие:
— В кон­кур­са могат да учас­т­ват деца до 12-годиш­на възраст.
— Тема­та на кон­кур­са е: “МОРЕТО, КОЕТО ВИЖДАМ, МОРЕТО, КОЕТО СЪНУВАМ
— Срок за пода­ва­не на твор­би­те до 31 март 2011г., на адреси:
гр. Вар­на, ул. Граф Игна­ти­ев 6 А, или
9000 гр. Вар­на, Цен­т­рал­на поща, п.к. 262
Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз
— Дата­та на тър­жес­т­во­то и мяс­то­то, как­то и награ­де­ни­те деца ще бъдат обя­ве­ни допъл­ни­тел­но в раз­дел “нови­ни” на наши­ят сайт след 15 април 2011г.
— Лите­ра­тур­ни­те твор­би е жела­тел­но, освен на хар­тия да се пре­да­ват и в елек­т­ро­нен вари­ант на маг­ни­тен носи­тел на мяс­то или на e‑mail адрес stunion@varna.net до 31 март 2011г.
— Рисун­ки­те да са с над­пи­са­ни ети­ке­ти, зале­пе­ни на под­хо­дя­що мяс­то ОТПРЕД на рисун­ка­та с име и фами­лия на дете­то, годи­ни­те, име­то на: дет­с­ко­то заве­де­ние, учи­ли­ще­то, шко­ла­та, клу­бо­ве­те или самос­то­я­тел­но участие.
— Излож­ба­та и награж­да­ва­не­то ще е в сед­ми­ца­та пре­ди 24 май.
— Полу­ча­ва­не­то на изпра­те­ни­те рисун­ки ще бъде от 26 май до 15 юни 2011г. на адрес: гр. Вар­на, ул. Граф Игна­ти­ев 6 А. След тази дата рисун­ки­те няма да се пазят.
— За допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция на телефони:
Код за Вар­на 052, теле­фо­ни: 953 107; 953 106; 953 109.
или на e.mail: stunion@varna.net.

Обя­ва­та за кон­кур­са може да изтег­ли­те тук.

0 Коментара

Отговори