Детско море 2017 — МОРЕ ЗА ВСИЧКИ

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, ПОД НАСЛОВДЕТСКО МОРЕ

Пре­по­ръ­ки  и усло­вия  за участие:
— В кон­кур­са могат да учас­т­ват деца  до 12-годиш­на възраст.
— Тема­та на кон­кур­са е: “МОРЕ ЗА ВСИЧКИ

Срок за пода­ва­не на твор­би­те  до 31 март 2017г., на адреси:
гр. Варна,
ул. Граф Игна­ти­ев 6 А,
Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз
или
Вар­на 9000,
Цен­т­рал­на поща,
п.к. 262,
Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз

Дата­та на тър­жес­т­во­то и мяс­то­то, как­то и награ­де­ни­те деца  ще бъдат обя­ве­ни допъл­ни­тел­но след 20 април 2017г. в раз­дел “нови­ни” на наши­ят сайт  www.seafarerstu-bg.com

Лите­ра­тур­ни­те твор­би  да се пре­да­ват на хар­тия и/или в елек­т­ро­нен вари­ант на маг­ни­тен носи­тел  на мяс­то или на e‑mail адрес STUNION@VARNA.NET  до 31 март 2017г.
Рисун­ки­те да са със зале­пе­ни ети­ке­ти ОТПРЕД на рисун­ка­та, над­пи­са­ни на под­хо­дя­що мяс­то с име и фами­лия на дете­то, годи­ни­те, име­то на: дет­с­ко­то заве­де­ние, учи­ли­ще­то, шко­ла­та, клу­бо­ве­те или самос­то­я­тел­но участие.
Излож­ба­та и награж­да­ва­не­то ще е в сед­ми­ца­та пре­ди 24 май 2017г.
Полу­ча­ва­не­то на изпра­те­ни­те рисун­ки ще бъде  от 15 юни до 30 юни 2017г. на адрес: гр. Вар­на, ул. Граф Игна­ти­ев 6 А.  След тази дата рисун­ки­те няма да се пазят.
За допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция на теле­фо­ни: 052 953 107; 052 953 106.
или
www.seafarerstu-bg.com;
e.mail: STUNION@VARNA.NET

Обя­ва­та за кон­кур­са може да изтег­ли­те тук

0 Коментара

Отговори