ДЕТСКО МОРЕ 2018

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, ПОД НАСЛОВДЕТСКО МОРЕ

Пре­по­ръ­ки и усло­вия за учас­тие:
· В кон­кур­са могат да учас­т­ват деца до 12-годиш­на възраст.
· Срок за пода­ва­не на твор­би­те до 30 март 2018г., на адреси:
гр. Вар­на, ул. Граф Игна­ти­ев 6 А, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз
или
Вар­на 9000, Цен­т­рал­на поща, п.к. 262, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз

· Дата­та на тър­жес­т­во­то и мяс­то­то, как­то и награ­де­ни­те деца ще бъдат обя­ве­ни допъл­ни­тел­но след 20 април 2018г. в раз­дел “нови­ни” на наши­ят сайт www.seafarerstu-bg.com
· Лите­ра­тур­ни­те твор­би да се пре­да­ват на хар­тия и/или в елек­т­ро­нен вари­ант на маг­ни­тен носи­тел на мяс­то или на e‑mail адрес STUNION@VARNA.NET до 30 март 2018г.
· Рисун­ки­те да са със зале­пе­ни ети­ке­ти ОТПРЕД на рисун­ка­та, над­пи­са­ни на под­хо­дя­що мяс­то с име и фами­лия на дете­то, годи­ни­те, име­то на: дет­с­ко­то заве­де­ние, учи­ли­ще­то, шко­ла­та, клу­бо­ве­те или самос­то­я­тел­но участие.
· Излож­ба­та и награж­да­ва­не­то ще е в сед­ми­ца­та пре­ди 24 май 2018г.
· Полу­ча­ва­не­то на изпра­те­ни­те рисун­ки ще бъде от 1 юни до 15 юни 2018г. на адрес: гр. Вар­на, ул. Граф Игна­ти­ев 6 А. След тази дата рисун­ки­те няма да се пазят.
· За допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция на теле­фо­ни: 953 107; 953 106; www.seafarerstu-bg.com; e‑mail: STUNION@VARNA.NET

0 Коментара

Отговори