ДЕТСКО МОРЕ 2021 — Награди

Гра­мо­тите и пода­ръ­ците на наг­ра­де­ните деца от кон­курса “Дет­ско море” се връч­ват в офи­са на Моряш­ки проф­съюз все­ки дел­ни­чен ден от 10 до 12 часа.

Адрес: Вар­на, ул. Граф Игна­тиев 6.

0 Коментара

Отговори