Детско море 2022 — Награждаване

На 26.05.2022г., чет­вър­тък, от 17:00 часа в зала “Пле­нарна” на Общи­на Вар­на ще бъде тър­жес­т­вото по връч­ва­не на наг­ра­дите за рисун­ки и лите­ра­турни твор­би в кон­курса “Дет­ско море”, орга­ни­зи­ран от Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз.  Кон­кур­сът е пос­ве­тен на Меж­ду­на­род­ния ден на дете­то – 1 юни и Деня на моря­ка – 25 юни  и  се орга­ни­зира  за 23 /двадесет и трети/ поре­ден път. На вни­ма­ни­ето на ува­жа­е­мото жури бяха пред­сотавени над  600 рисун­ки и над 70 лите­ра­турни твор­би. Ще бъдат връ­чени наг­ради за рисун­ки и за лите­ра­турни твор­би.  Освен наг­ра­дите на праз­ника, отли­че­ните деца ще полу­чат и книж­ка “Дет­ско море” с най-доб­ри­те рисун­ки и лите­ра­турни творби.

Излож­ба от дет­ски рисун­ки на отли­че­ните деца е уре­дена пред зала “Пле­нарна” на Общи­на Вар­на от 23 до 27 май 2022 г. Пока­нени са пред­с­та­ви­тели на Общи­на Вар­на, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, моря­ци и хора от мор­с­кия биз­нес, как­то и наг­ра­де­ните деца, роди­тели, учи­тели, ръко­во­ди­тели на школи.

Йоли­на Струн­че­ва  ще поз­д­ра­ви  гос­тите със  свои изпъл­не­ния на песни.

За допъл­ни­телна инфор­ма­ция на телефон:

Код за Вар­на 052, теле­фони: 953 106

или на e.mail:   STUNION@VARNA.NET

0 Коментара

Отговори