Детско море 2023 — Награждаване

На 16.05.2023г., втор­ник, от 17:00 часа в зала “Пле­нар­на” на Общи­на Вар­на ще бъде тър­жес­т­во­то по връч­ва­не на награ­ди­те за рисун­ки и лите­ра­тур­ни твор­би в кон­кур­са “Дет­с­ко море”, орга­ни­зи­ран от Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз.

Кон­кур­сът е посве­тен на Меж­ду­на­род­ния ден на дете­то – 1 юни и Деня на моря­ка – 25 юни  и  се орга­ни­зи­ра  за 24 /двадесет и четвърти/ поре­ден път. На вни­ма­ни­е­то на ува­жа­е­мо­то жури бяха пред­со­та­ве­ни над 1100 рисун­ки и над 70 лите­ра­тур­ни твор­би. Ще бъдат връ­че­ни награ­ди за рисун­ки и за лите­ра­тур­ни твор­би. Освен награ­ди­те на праз­ни­ка, отли­че­ни­те деца ще полу­чат и книж­ка “Дет­с­ко море” с най-доб­ри­те рисун­ки и лите­ра­тур­ни творби.

Излож­ба от дет­с­ки рисун­ки на отли­че­ни­те деца е уре­де­на пред зала “Пле­нар­на” на Общи­на Вар­на от 15 до 19 май 2023 г. Пока­не­ни са пред­ста­ви­те­ли на Общи­на Вар­на, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, моря­ци и хора от мор­с­кия биз­нес, как­то и награ­де­ни­те деца, роди­те­ли, учи­те­ли, ръко­во­ди­те­ли на школи.

Допъл­ни­телна инфор­ма­ция на телефон:

Код за Вар­на 052, теле­фон: 953 106

или на e‑mail:   STUNION@VARNA.NET

0 Коментара

Отговори