Диря в морето 2018

Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ва­не на Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка – 25 юни орга­ни­зи­ра Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­ту­ра и изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во, посве­тен на море­то и моря­ци­те, под наслов “Диря в морето”.

Кон­кур­сът цели да се отра­зя­ват по худо­жес­т­вен начин радос­ти­те и тего­би­те на моряш­ка­та про­фе­сия, отсъс­т­ви­е­то и завръ­ща­не­то, ярки­те и коло­рит­ни инди­ви­ду­ал­нос­ти на мор­с­ки­те хора.

При­емат се лите­ра­тур­ни твор­би – про­за и поезия

В раз­дел изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во се допус­кат про­из­ве­де­ния в област­та на живо­пис­та, гра­фи­ка­та и фотографията.

В кон­кур­са могат да учас­т­ват лица, про­фе­си­о­нал­но свър­за­ни с море­то, без въз­рас­то­ви огра­ни­че­ния. Също така хора, род­ни­ни по пра­ва линия на лица, про­фе­си­о­нал­но свър­за­ни с море­то – роди­те­ли, деца, съп­ру­ги, съп­ру­зи, бра­тя и сестри.

Учас­т­ни­ци­те могат да изпра­щат до три твор­би в раз­лич­ни­те раздели.

Лите­ра­тур­ни­те твор­би не тряб­ва да бъдат пуб­ли­ку­ва­ни или достъп­ни в интернет.

За про­из­ве­де­ни­я­та в жан­ро­ве­те живо­пис и гра­фи­ка не се изис­к­ва опре­де­лен размер.

В раз­дел фотог­ра­фия фото­си­те тряб­ва да бъдат в раз­мер A4 или А3.

Оце­ня­ва­не­то се осъ­щес­т­вя­ва от трич­лен­но жури, със­та­ве­но от изяве­ни лите­ра­тур­ни твор­ци и художници.

Отли­че­ни­те лите­ра­тур­ни твор­би се пуб­ли­ку­ват на сай­та на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз: www.seafarerstu-bg.com

Кар­ти­ни­те и фото­си­те се пред­ста­вят на изложба. 
Все­ки раз­дел — про­за, поезия, живо­пис и гра­фи­ка, фотог­ра­фия включ­ва след­ни­те награди:

  1. Пър­ва награ­да – 300 лв.
  2. Спе­ци­ал­на награ­да – 250 лв.
  3. Вто­ра награ­да – 150 лв.
  4. Тре­та награ­да – 100 лв.
  5. Поощ­ри­тел­ни награди.

Награ­ден фонд – 3 200 лв.

Лите­ра­тур­ни­те твор­би се изпра­щат на имейл: stunion@varna.net, а кар­ти­ни­те и фото­си­те се при­емат на адрес:

9000 Вар­на, ул. Граф Игна­ти­ев , вх.1, ет.1.

Сро­кът за изпра­ща­не и при­ема­не на твор­би­те е до 30 април 2018 г.

Вся­ка твор­ба задъл­жи­тел­но се придру­жа­ва от след­на­та информация:

- три­те име­на на автора/ художника;

- про­фе­сия и послед­на месторабота;

- личен теле­фон, имейл или адрес за връзка.

Пъл­ни­ят текст на ста­ту­та на кон­кур­са е пуб­ли­ку­ван в сай­та на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз: www.seafarerstu-bg.com

Допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция на теле­фо­ни: 052 953 106; 052 953 107; 052 953 109

0 Коментара

Отговори