Диря в морето 2020 — резултати

Кон­кур­сът “Диря в море­то” 2020 приклю­чи. Про­то­ко­лът с награ­де­ни­те учас­т­ни­ци може­те да про­че­те­те тук.

Тек­с­то­ве­те на награ­де­ни­те раз­ка­зи може­те да види­те тук — “Диря в море­то” 2020 — Про­за

Тек­с­то­ве­те на награ­де­ни­те сти­хот­во­ре­ния може­те да види­те тук“Диря в море­то” 2020 — Поезия

Кар­ти­ни­те и фото­си­те на награ­де­ни­те учас­т­ни­ци може­те да види­те тук — “Диря в море­то” 2020 — Живо­пис и фотог­ра­фия

Ори­ги­нал­ни­те кар­ти­ни и фото­си са изло­же­ни в офи­са на Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз на адрес: Вар­на 9000, ул. Граф Игна­ти­ев №6

0 Коментара

Отговори