Диря в морето” 2021 — Поезия: КОРАБЕН ДНЕВНИК

Огром­на изум­ру­де­но­зе­ле­на книга 

със живи страници, 

кои­то дишат на синкопи. 

По нея кора­би­те все­ки ден записват 

изми­на­ти­те разстояния,

бум­те­жа на моторите

и циф­ри­те, и гра­ду­си­те от монитора.

Запис­ват кучеш­ка­та вахта, 

кога­то под кле­па­чи­те сънят боде. 

Запис­ват сут­ри­ни­те нер­в­ни и плад­не­то лениво.

Запис­ват и оне­зи часо­ве привечер, 

най-бав­ни­те и най-досадните,

кога­то на повър­х­ност­та изплуват 

като сиви костенурки 

тре­вож­ни­те въпроси, 

кои­то нямат едноз­на­чен отговор. 

Запис­ват кора­би­те в тази книга

с точ­ки и тирета

въз­тор­зи, сва­ди, завист и закач­ки пресолени,

валут­ни кур­со­ве и сметки,

съну­ва­ни целув­ки, неп­ре­гър­на­ти момичета, 

тук-там по някоя мечта

и някоя изпус­на­та въздишка.

 

Небе­то е един­с­т­ве­ни­ят й читател 

на тази измру­де­но­зе­ле­на книга.

То ту се рад­ва и сияе, 

ту пла­че, ту гър­ми и гнев­но святка. 

Зави­си от това

коя ли стра­ни­ца чете в момента.

 

Нели Пигу­ле­ва

Пър­ва награ­да 2021

0 Коментара

Отговори