Диря в морето 2021 — резултати

Кон­кур­сът “Диря в море­то” 2021 приклю­чи. Про­то­ко­лът с награ­де­ни­те учас­т­ни­ци може­те да про­че­те­те тук.
Тек­с­то­ве­те на награ­де­ни­те учас­т­ни­ци в раз­дел про­за, поезия, как­то кар­ти­ни­те и фото­си­те ще бъдат пуб­ли­ку­ва­ни допълнително.

Ори­ги­нал­ни­те кар­ти­ни и фото­си ще бъдат изло­же­ни в офи­са на Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз на адрес: Вар­на 9000, ул. Граф Игна­ти­ев №6

0 Коментара

Отговори