Диря в морето 2022 — Поезия: РАДИОМЪЛЧАНИЕ

Откъ­де идва­те? От Вавилон.
Къде отива­те? В око на циклон.
Кого оби­ча­те? Една циганка.
Как ѝ е име­то? Фата Моргана.
                                                     Никос Каввадиас*

Кога­то в щил задъх­ва се морето,
плат­на­та щом в без­вет­рие отмарят,
послед­ни­ят моряк затва­ря бара,
и небе­са­та тай­но се отварят,
но пра­ща в мра­ка точ­ки и тирета
към живи­те анте­на­та на фара,
в каби­на­та на ста­рия Маркони
с тебе ще изпи­ем по цигара,
и с твоя кораб ще поемем в оня
рейс, кой­то със съд­ба­та ще ни скара.
Ще ни се смее зад гър­ба кръчмарят
за смеш­на­та ни обич към вълните,
а ние с теб ще тър­сим живи хора,
на древ­ни гра­до­ве в развалините,
ще чуем Чо-Чо-Сан след все­ки кораб
как още пра­ща сво­и­те молитви.
В паза­ри­те на Порт Роял ще чуем,
пира­ти­те как зла­то са делили
и праз­ни­те черуп­ки ще открием,
кои­то едри бисе­ри са крили.
Във дре­хи­те прозрач­ни на медуза,
в кер­ван­са­рай щом зър­нем одалиска,
ще си при­пом­ним пак дъха на узо,
нос­тал­гия ще давим във уиски.
Във бар­че­то на доня Барбарита
на чаш­ка ром ямайс­ки ще поспорим,
кое над­ви­ва, пак ще те попитам ,
във спо­ра стар меж­ду кри­ле и корен.

Никос Каввадиас*(1910 — 1975) – гръц­ки поет и писа­тел-мари­нист. Целия си живот на море е пре­ка­рал като кора­бен радист. Мно­го от сти­хо­ве­те му, пре­сът­во­ре­ни в музи­кал­ни бала­ди, са част от приста­нищ­ния фол­к­лор на Гърция

Адри­ан Василев

Вто­ра награда

0 Коментара

Отговори