Допълнително споразумене към колективен трудов договор между “ПБМФ” ЕАД и представените синдикални организации.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към колективен
трудов договор между “ПБМФ”ЕАД и представените синдикални организации

Днес, .….….….….… год. в
гр.Варна меж­ду Пара­ход­с­тво “Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот” – ЕАД –Вар­на, представлявано
от Гене­рал­ния Дирек­тор к.д.п. Христо
Донев
, в качес­т­во­то му на Рабо­то­да­тел
от една стра­на и Моряш­ки синдикат

- пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Красимир
Въл­чев
, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз
– пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Атанас
Стой­чев
, НПС “Про­мя­на”
пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Дими­тър Геор­ги­ев,
КТ “Под­кре­па” – пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Марин Кръч­ма­ров и НПС “Един­с­т­во” – пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Петър Три­фо­нов в
качес­т­во­то им на пред­ста­ви­те­ли и защит­ни­ци на сво­и­те чле­но­ве, нари­ча­ни накратко
Син­ди­ка­ти, се

С
П О Р А З У М Я Х А:

Счи­та­но от 01.04.2007 г. се правят
след­ни­те про­ме­ни в склю­че­ния меж­ду ПБМФ и пред­ста­ве­ни­те син­ди­кал­ни организации
КТД ( При­ло­же­ния №1 и №2 към
WI-10–074
(Приложение№3) , как­то следва:

1. Да се про­ме­нят раз­ме­ри­те на
коман­ди­ро­въч­ни­те пари за еки­па­жи­те на кора­би от зад­гра­нич­но пла­ва­не по
кате­го­рии и гру­пи кора­би как­то след­ва по при­ло­же­на­та таблица.

2. Чис­ле­ност­та на гру­пи­те кора­би да се
про­ме­нят от пет на чети­ри, като кора­би­те от ІV и V гру­па се сле­ят и образуват
гру­па ІV(четвърта).

Насто­я­що­то Спо­ра­зу­ме­ние вли­за в сила от
01.04.2007 г.

МОРЯШКИ СИНДИКАТ, ПАРАХОДСТВО “БМФ” – ЕАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

.….….….….….….
/ Кр. Въл­чев / .….….….….….….…/ к.д.п. Хр.
Донев /

МОРЯШКИ ПРОФСЪЮЗ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…./
Ат. Стойчев /

НПС “ПРОМЯНА”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…../
Д. Георгиев /

КТ “ПОДКРЕПА”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…../
М.Кръчмаров /

НПС “ЕДИНСТВО”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…../
П. Трифонов /

Таб­ли­ца за раз­ме­ра на КП от зад­гра­нич­но пла­ва­не по
кате­го­рии и гру­пи кора­би (При­ло­же­ние №2 към WI
– 10–074),
счи­та­но от 01.04.2007 г. 

КАТ.

КП

Д
л ъ ж н о с т

РАЗМЕР
НА КП В USD ПО ГРУПИ КОРАБИ

І

ІІ

ІІІ

ІV

Кора­би под удо­бен флаг

Хими­ка­ло-вози

Тан­ке­ри

Дру­ги

1

Капи­тан

117

125

120

115

2

Ст.пом.капитан

90

100

95

88

3

Вто­ри пом.капитан

62

70

65

60

4

Тре­ти пом.к‑н

61

70

65

59

5

Тов.к‑н това­рен

-

-

59

6

Гла­вен механик

112

120

115

110

7

Вто­ри механик

90

100

95

88

8

Тре­ти механик

62

70

65

60

9

Чет­вър­ти механик

61

-

65

59

10

Елек­т­ро­ме­ха­ник

78

82

80

75

11

Елек­т­ро­ме­ха­ник без кл.

-

-

60

12

Елек­т­ро­тех­ник

33

-

-

33

13

Палу­бен боцман

32

36

33

30

14

Корм­чия

29

32

31

26

15

Моряк

22

24

24

20

16

Пом­пи­ер

31

17

Мото­рист-огняр

29

32

31

26

18

Мото­рист

29

-

31

26

19

Кор.ремонтчик

32

34

33

30

20

Гл.готвач, гот­вач

32

35

33

30

21

Ст.кам.дом.пас.част

30

22

Ст.кам.домакин

45

36

33

30

23

Ст.камериер

24

24

Каме­ри­ер

22

-

22

20

Г Р У П И К О Р А Б И

І гру­па “Бъл­гар­ка”, “Вола І”, “Миджур”,
“Несе­бър”, “Пла­на”, “Плов­див”,

(удо­бен
флаг)

“Сакар”, София”, “Царе­вец”,


“Вар­на” (на осно­ва­ние
запо­вед № 2138/22.07.2005 г.)

ІІ
гру­па
“Бетъл­джойс”,
“Кас­тор”, Полукс”, “Ригел”

(хими­ка­ло­во­зи)

ІІІ
гру­па
“Бато­ва”,
“Пане­га”

(тан­ке­ри)

ІV гру­па “Ал.Константинов”, “Бур­гас”,

Г.Милев”, “П.Яворов”, “Пио­нер”,

(дру­ги всич­ки “Ст.Стайков”, “Ст.Пеев”,
“Г. на Оде­са, ”Г.на Севас­то­пол”,
”Русе”

оста­на­ли кора­би) “Ад.Антонов”, “Ал.Димитров”, “Бал­кан”,

Бог­дан”, “Бал­чик”,

Вери­ла”, “Витоша”,“Г.Григоров”, “Дим.Комсомол”,
“Доб­руж­да”,

“Й.Николова”,
“Й.Лютибродски”, “Каме­ни­ца”, “Кап.Г.Георгиев”,

Козница”,“Ком”,“Л.Димитрова”,“Мальовица”,“М.Камък”,
“Окол­чи­ца”,

Пети­ма­та от РМС”,
”Пере­лик”, “Пер­сенк”, “Рила”,
“Роди­на”,

“Родо­пи”,
“Рожен”, “Св.Русев”, “Сла­вян­ка”, “Ст.Планина”,“Шипка”,


“Бузлуджа”,“Вежен”, “Кавар­на”, “Лудо­го­рец”, “Мур­гаш”, “Муса­ла”,

“Обо­ри­ще”,
“Помо­рие”, “Руен”, “Созо­пол”, “Смо­лян”,
“Тете­вен”,

Тра­кия”, “Чер­ни връх”,“Чумерна”,
“Тра­пе­зи­ца”

УВК
“Кали­ак­ра” (за вре­ме­то на рега­ти в Черно,
Мра­мор­но и

Сре­ди­зем­но море и Запад­на Евро­па)

Вле­ка­чи (само за вре­ме­то на бук­си­ров­ка, кога­то са наети за

провлач­ва­не
на пла­ва­щи обек­ти зад граница)

Забе­леж­ка: Пре­ми­на­ва­не­то на кораб от
Гру­па І (реф­ла­ги­ра­не) към дру­га гру­па ста­ва от деня след­ващ деня на
реф­ла­ги­ра­не­то на кора­ба (деня след­ващ дата­та на регис­т­ра­ция под бъл­гар­с­ки флаг
– Акта за националност).

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към колек­ти­вен
тру­дов дого­вор меж­ду “ПБМФ”ЕАД и пред­ста­ве­ни­те син­ди­кал­ни организации

Днес, .….….….…..2007 год. в гр.Варна между
Пара­ход­с­тво “Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот” – ЕАД –Вар­на, пред­став­ля­ва­но от Гене­рал­ния Дирек­тор к.д.п. Хрис­то Донев,
в качес­т­во­то му на Рабо­то­да­тел от
една стра­на и Моряш­ки син­ди­кат -
пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Красимир
Въл­чев
, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз

– пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Атанас
Стой­чев
, НПС “Про­мя­на”
пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Дими­тър Геор­ги­ев,
КТ “Под­кре­па” – пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Марин Кръч­ма­ров и НПС “Един­с­т­во” – пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Петър Три­фо­нов в
качес­т­во­то им на пред­ста­ви­те­ли и защит­ни­ци на сво­и­те чле­но­ве, нари­ча­ни накратко
Син­ди­ка­ти, се

С П О Р А З У М Я Х
А:

Счи­та­но от 01.04.2007 г. се правят
след­ни­те про­ме­ни в склю­че­ния КТД меж­ду ПБМФ и пред­ста­ве­ни­те синдикални
организации:

При­ло­же­ние
№ 2

Вът­реш­ни пра­ви­ла за работ­на запла­та в П”БМФ” ЕАД.

Чл.2. /1/
Бук­ва “Б” от КТД се пра­ви след­но­то уточнение:


Допъл­ни­тел­ни тру­до­ви въз­наг­раж­де­ния с посто­я­нен харак­тер са :

=
про­дъл­жи­тел­на рабо­та /клас/;

=
по-висо­ка лич­на ква­ли­фи­ка­ция – „док­тор”;

= нощен
труд;

= за
про­пъ­ту­ва­ни кило­мет­ри на шофьо­ри на автоконтейнеровози;

= за
рабо­та под вода на водолази;

= за
рабо­та с
GMDSS оборудване;

= за
рабо­та на капи­та­ни на кора­би с пове­ри­тел­на инфор­ма­ция /секретни/.

= допъл­ни­тел­но­то трудово
въз­наг­раж­де­ние при вът­реш­но замес­т­ва­не по чл. 259 от КТ /съвместителство/;

= въз­наг­раж­де­ни­е­то, запла­те­но при
престой или пора­ди производствена 

необ­хо­ди­мост, по ал. 1 и 3 на чл. 267 от Кодек­са на
труда ;

= месеч­на­та част от изплатените
суми, свър­за­ни с инфлацията.

При­ло­же­ние
№ 5
- Наред­ба за реда и усло­ви­я­та за предоставяне
на без­п­лат­на хра­на на моря­ци­те и работниците – 

Чл.3./1/ Раз­ме­рът на без­п­лат­на­та хра­на за
все­ки отра­бо­тен ден за моря­ци­те на кора­би­те от крайб­реж­но пла­ва­не, спомагателен
флот и пла­ва­щи­те тех­ни­чес­ки сред­с­тва, рабо­те­щи­те на сме­ни , е как­то следва:

1.
При
рабо­тен ден с про­дъл­жи­тел­ност 8 ч. 5.00 лв.

2.
При
рабо­тен ден с про­дъл­жи­тел­ност 12 ч. – 7,50
лв.

3. За 24 часо­во дежур­с­т­во 10.00 лв.

/2/ Раз­ме­рът на без­п­лат­на­та хра­на за
все­ки отра­бо­тен ден за моря­ци­те на кора­би­те от зад­гра­нич­но пла­ва­не, когато
същи­те са на ремонт в Бъл­га­рия и кух­ня­та не рабо­ти е 10.00 лв. 

Чл.4
/1/ Раз­ме­рът на без­п­лат­на­та хра­на на водо­лаз­ни­те със­та­ви се опре­де­ля, както
следва:

1.
При
рабо­тен ден с про­дъл­жи­тел­ност 8 ч. през кой­то не се рабо­ти под вода – 5.00 лв.

2.
За все­ки ден през кой­то се рабо­ти под вода – 10.00 лв.

ІІ.
Работници

Чл.8. /1/ На работ­ни­ци­те, кои­то не
полу­ча­ват хра­на, съг­лас­но чл. 3 на тази
Наред­ба и рабо­тят на сме­ни или дежур­с­т­ва, за вся­ка отра­бо­те­на смя­на или
дежур­с­т­во се пре­дос­та­вят сред­с­тва за без­п­лат­на хра­на в раз­ме­ри как­то следва:

1. При рабо­тен ден с продължителност
8 ч.
5.00 лв.

2. При рабо­тен ден с продължителност
12 ч. 7.50 лв.

3. За 24 часо­во дежур­с­т­во

10.00 лв.


/2/ На работ­ни­ци­те, кои­то не полу­ча­ват без­п­лат­на хра­на се предоставят,
за все­ки 4 и пове­че часа отра­бо­те­ни на ден, сред­с­тва за хра­на в раз­мер на 5.00 лв.


/3/ За поло­жен извън­ре­ден труд в
почив­ни и праз­нич­ни дни се пре­дос­та­вят, за все­ки 4 и пове­че часа отра­бо­те­ни на
ден, сред­с­тва за хра­на в раз­мер на 5.00

лв.

/4/ На работ­ни­ци­те по чл.8 /2/ не се изплащат
сред­с­тва­та за хра­на за дни­те в командировка.

При­ло­же­ние № 11 – Пра­вил­ник за
раз­ход­ва­не сред­с­тва­та за СБКО по КТД се изме­ня, как­то следва:

1.Разходи, свър­за­ни с отдиха.

1.1.
Все­ки работ­ник или слу­жи­тел в тру­до­во-прав­ни отно­ше­ния с Параходството
еднок­рат­но полу­ча­ва по 1
50 /сто и петесет/ лева, кога­то изли­за в отпуск за
5 или пове­че дни или е в отпуск.

І. Соци­ал­но-бито­во обслуж­ва­не – т.3.1 – пър­во тире – отпа­да текста.

Насто­я­що­то
допъл­ни­тел­но спо­ра­зу­ме­ние е със­та­ве­но в 7 /седем/ едно­об­раз­ни екзем­п­ля­ра за
вся­ка една от страните.

МОРЯШКИ СИНДИКАТ, ПАРАХОДСТВО “БМФ” – ЕАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

.….….….….….….
/ Кр. Въл­чев / .….….….….….….…/ к.д.п. Хр.
Донев /

МОРЯШКИ ПРОФСЪЮЗ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…./ Ат. Стойчев /

НПС “ПРОМЯНА”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

. .….….….….….…./
Д. Георгиев /

КТ “ПОДКРЕПА”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…./ М.Кръчмаров /

НПС “ЕДИНСТВО”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…../ П. Трифонов /

С П О Р А З У М Е Н И Е

Днес, .….….….….… год. в
гр.Варна меж­ду Пара­ход­с­тво “Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот” – ЕАД –Вар­на, представлявано
от Гене­рал­ния Дирек­тор к.д.п. Христо
Донев
, в качес­т­во­то му на Рабо­то­да­тел

от една стра­на и Моряш­ки синдикат
— пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Красимир
Въл­чев
, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз
– пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Атанас
Стой­чев
, НПС “Про­мя­на”
пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Дими­тър Геор­ги­ев,

КТ “Под­кре­па” – пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Марин Кръч­ма­ров и НПС “Един­с­т­во” – пред­став­ля­ван от Пред­се­да­те­ля Петър Три­фо­нов в
качес­т­во­то им на пред­ста­ви­те­ли и защит­ни­ци на сво­и­те чле­но­ве, нари­ча­ни накратко
Син­ди­ка­ти, се

С
П О Р А З У М Я Х А:

Счи­та­но от 01.04.2007 г. да се увеличат
основ­ни­те месеч­ни запла­ти на пер­со­на­ла в “пара­ход­с­тво Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот”
ЕАД, как­то следва:

- на бре­го­вия със­тав по осно­вен трудов
дого­вор- с 12,5 % ( два­на­де­сет цяло о
пет процента);

- на всич­ки работ­ни­ци от плав­със­та­ва по
осно­вен тру­дов дого­вор в т.ч. от зад­гра­нич­но пла­ва­не, крайб­реж­но плаване,
спо­ма­га­те­лен флот и пла­ва­щи­те тех­ни­чес­ки сред­с­тва- с 2,5%(две цяло и пет
процента).

Нови­ят раз­мер на основ­ни­те месечни
запла­ти да се закръг­ли мате­ма­ти­чес­ки на
“0” и “5” лв.

Насто­я­що­то Спо­ра­зу­ме­ние вли­за в сила от
01.04.2007 г.

МОРЯШКИ СИНДИКАТ, ПАРАХОДСТВО “БМФ” – ЕАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

.….….….….….….
/ Кр. Въл­чев / .….….….….….….…/ к.д.п. Хр.
Донев /

МОРЯШКИ ПРОФСЪЮЗ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…./
Ат. Стойчев /

НПС “ПРОМЯНА”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…../
Д. Георгиев /

КТ “ПОДКРЕПА”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…../
М.Кръчмаров /

НПС “ЕДИНСТВО”,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.….….….….….…../
П. Трифонов /

0 Коментара

Отговори