Живот в морето 2024

Скъ­пи приятели,

Има­ме удо­вол­с­т­ви­е­то да ви инфор­ми­ра­ме, че “Живот в море­то 2024”, 5‑ият кон­курс за фотог­ра­фия на моря­ци на ITFST стар­ти­ра в Деня на моряка.

След кри­за­та със смя­на­та на еки­па­жа през 2020 г., това със­те­за­ние съби­ра сним­ки на моря­ци и комен­та­ри, доку­мен­ти­ра­щи съв­ре­мен­ния живот в море­то с всич­ки­те му вър­хо­ве и спадове.

Изпол­з­ва­ме изоб­ра­же­ни­я­та, за да пови­шим осве­до­ме­ност­та на общес­т­во­то за моря­ци­те и тех­ния живот чрез излож­би в музеи и гале­рии, как­то и чрез пре­зен­та­ции на сре­щи за раз­ра­бот­ва­не на поли­ти­ки. Може­те да наме­ри­те наша­та диги­тал­на гале­рия тук: www.lifeatsea.co.uk

Вече има­ме уни­ка­лен архив от над 8000 сним­ки, но се нуж­да­ем от ваша­та под­кре­па, за да сме сигур­ни, че наис­ти­на пред­ста­вя­ме голя­мо­то раз­но­об­ра­зие от моря­ци. С учас­тие в кон­кур­са има­те шанс да спе­че­ли­те парич­ни награ­ди (£1000 пър­ва награ­да, £750 вто­ра награ­да, £500 тре­та награ­да), но също така и лица­та ви да бъдат видени.

Може да изпра­ти­те сво­и­те сним­ки за учас­тие в кон­кур­са: www.seafarerstrust.org/lifeatsea2024

Край­ни­ят срок за учас­тие е 15 август 2024 г.

Побе­ди­те­ли­те ще бъдат обя­ве­ни на Све­тов­ния ден на море­то, 26 сеп­тем­в­ри 2024 г.

Мно­го бла­го­да­ря за ваша­та подкрепа!

Кей­ти Хигинботъм
Ръко­во­ди­тел на ITF Seafarers’ Trust

0 Коментара

Отговори