Заседание на Управителния съвет на Съюза

КомпасНа 01.07.2010 г. се със­тоя засе­да­ние на Упра­ви­тел­ния съвет на Съю­за, на кое­то бе взе­то след­но­то решение:

Във връз­ка с това, че Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз не е стра­на по Колек­тив­ния тру­дов дого­вор с Пара­ход­с­тво БМФ, член­с­ки­ят внос на наши­те чле­но­ве, рабо­те­щи в Пара­ход­с­тво­то се нама­ля­ва от 0,75% на 0,1% до след­ва­що­то Общо събрание.”


Всич­ки чле­но­ве на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, рабо­те­щи в Пара­ход­с­тво БМФ, могат да се при­съ­е­ди­нят еднос­т­ран­но към КТД на осно­ва­ние на чл.57 ал.2 от Кодек­са на тру­да със заяв­ле­ние до рабо­то­да­те­ля, без да напус­кат Съюза.

Заяв­ле­ние за при­съ­е­ди­ня­ва­не може­те да изтег­ли­те тук.

0 Коментара

Отговори