За нас

Здравейте, ние Ви очакваме!

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ е осно­ван на 12.01.1990 г.  Регис­т­ри­ран е през 1993 г. във Вар­нен­с­кия окръ­жен съд съг­лас­но Зако­на за сдру­же­ни­я­та с нес­то­пан­с­ка цел под номер 0393027361.

Съю­зът е сдру­же­ние с нес­то­пан­с­ка цел в час­т­на пол­за само и един­с­т­ве­но на сво­и­те чле­но­ве. Не чле­ну­ва в дру­ги про­фе­си­о­нал­ни или син­ди­кал­ни орга­ни­за­ции, феде­ра­ции или кон­фе­де­ра­ции на тери­то­ри­я­та на Репуб­ли­ка България.

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ е пър­во­то сдру­же­ние в Репуб­ли­ка Бъл­га­рия, кое­то още през 1991 г. бе при­ето за член на Меж­ду­на­род­на­та феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци ITF.

Съю­зът няма над себе си дру­ги орга­ни­за­ции на тери­то­ри­я­та на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия, на кои­то да е под­чи­нен или, от кои­то да е зави­сим. Над нас са само Зако­ни­те и Меж­ду­на­род­ни­те Конвенции.

Наши­ят девиз е:

СИЛАТА НА ПРАВОТО,

а не

ПРАВОТО НА СИЛАТА

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ се управ­ля­ва един­с­т­ве­но от реше­ни­я­та на сво­и­те чле­но­ве, взе­ти на Общо съб­ра­ние. Упра­ви­тел­ни­ят съвет изпъл­ня­ва реше­ни­я­та на Общо­то съб­ра­ние и изра­зя­ва ста­но­ви­ща спо­ред пра­ва­та, кои­то са му отре­де­ни от Уста­ва. Пред­се­да­те­лят, Замес­т­ник Пред­се­да­те­лят и Сек­ре­та­рят на сдру­же­ни­е­то имат изпъл­ни­тел­ни фун­к­ции по отно­ше­ние реше­ни­я­та на Общо­то съб­ра­ние и на Упра­ви­тел­ния съвет, а Пред­се­да­те­лят освен това пред­став­ля­ва сдру­же­ни­е­то пред орга­ни­те на дър­жав­но­то управ­ле­ние и пред работодателите.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИМА МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ

Моря­ци,
вие пла­ва­те в раз­лич­ни ком­па­нии и на раз­лич­ни кора­би. Проб­ле­ми­те, с кои­то се сблъс­к­ва­те, са раз­но­род­ни. Някои от тях могат да бъдат реше­ни инди­ви­ду­ал­но, но тези, кои­то се нуж­да­ят от ком­п­лек­с­но реше­ние, могат да се решат основ­но с изме­не­ние на Кон­вен­ции или Зако­ни. Рабо­то­да­те­ли­те нямат инте­рес да се решат ваши­те проблеми.

Управ­ля­ва­щи­те реша­ват при­ори­тет­но проб­ле­ми­те на голе­ми­те гру­пи хора (масо­ви­те гла­со­по­да­ва­те­ли). Вие сте в море­то. Ваши­ят глас за поли­ти­ци­те е несъществен.
Ако няма­ше ITF, няма­ше да има кам­па­ния сре­щу кора­би­те под удо­бен флаг и запла­ти­те там щяха да бъдат най-нис­ки­те. Ако няма­ше ITF, няма­ше да има поло­ви­на­та от меж­ду­на­род­ни­те кон­вен­ции, отна­ся­щи се за моряците.

Ако няма­ше Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, запла­ща­не­то на моря­ци­те в Пара­ход­с­тво БМФ няма­ше да се уве­ли­чи три пъти още през 1990 г. и щеше да е чув­с­т­ви­тел­но по-нис­ко от това, кое­то е в момента.

Ако няма­ше Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, няма­ше да има менинг аген­ция „ПРОМАР”, по коя­то се рав­ня­ват всич­ки останали.
За да бъдат реше­ни ваши­те проб­ле­ми, тряб­ва да има силен про­фе­си­о­на­лен съюз, кой­то да иска, да пред­ла­га, да насто­я­ва пред управ­ля­ва­щи­те и най-важ­но­то да е финан­со­во неза­ви­сим. Един­с­т­ве­но ваше­то член­с­т­во може да оси­гу­ри тази независимост.

 

АКО ИЗБЕРЕТЕ НАС, СТЕ ИЗБРАЛИ ПО-ДОБРОТО, ПО-НОВОТО, ПО-ДЕМОКРАТИЧНОТО.

Ела­те при нас пре­ди кач­ва­не­то си на кораба.

Кога­то сте на пла­ва­не се сблъс­к­ва­те с проб­ле­ми­те на про­фе­си­я­та и иска­те някой да ги реши. Кога­то сте на бре­га ви пона­ся въл­на­та на житейс­ки­те нево­ли. Забър­за­ни в живо­та, отно­во се сеща­те за нере­ше­но­то, кач­вай­ки се на кора­ба. При нас идва­те най-чес­то след като са се слу­чи­ли труд­но поп­ра­ви­ми неща. Естес­т­ве­но ние ще напра­вим всич­ко въз­мож­но да ви помог­нем. Ако ни  посе­ти­те пред­ва­ри­тел­но,  ще зна­е­те как­во би мог­ло да ви се слу­чи и как да дейс­т­ва­те в таки­ва случаи.

КАКВО ПРАВИ МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ?

ЗАЩИТА ПРЕД БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ

Съю­зът оси­гу­ря­ва защи­та при нару­ше­ние или неиз­пъл­не­ние на кла­у­зи от колек­ти­вен тру­дов дого­вор, тру­до­во­то зако­но­да­тел­с­т­во и при въз­ник­ва­не на тру­дов спор. Позо­ва­вай­ки се на наци­о­нал­но­то зако­но­да­тел­с­т­во и меж­ду­на­род­ни­те мор­с­ки тру­до­ви кон­вен­ции, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз е в със­то­я­ние да отстра­ни нару­ше­ния на тру­до­во­то зако­но­да­тел­с­т­во, на колек­ти­вен или инди­ви­ду­а­лен тру­дов дого­вор в добро­вол­ни пре­го­во­ри с кора­боп­ри­те­жа­те­ля или чрез орга­ни­зи­ра­не на закон­ни про­тес­ти, задър­жа­не на кора­ба и др.

ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНА ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ И СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ВОДЕНЕ НА СЪДЕБНИ ДЕЛА

Освен пря­ка юри­ди­чес­ка кон­сул­та­ция с пред­ста­ви­те­ли на съю­за, все­ки член може да полу­чи и ква­ли­фи­ци­ра­на кон­сул­та­ция бла­го­да­ре­ние на връз­ки­те, кои­то съю­за под­дър­жа с про­фе­си­о­нал­ни юрис­ти, спе­ци­а­лис­ти в мор­с­ко­то тру­до­во зако­но­да­тел­с­т­во. Кога­то тру­до­ви­те спо­ро­ве не могат да се решат добро­вол­но, се завеж­дат съдеб­ни иско­ве. Бла­го­да­ре­ние на връз­ки­те, кои­то съю­зът има с ITF, съдеб­ни иско­ве могат да бъдат завеж­да­ни и зад граница.

ОСИГУРЯВА ЗАЩИТА ЧРЕЗ ИНСПЕКТОРАТА НА ITF

Чрез струк­ту­ри­те на Меж­ду­на­род­на­та феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци, съю­зът осъ­щес­т­вя­ва кон­т­рол вър­ху наци­о­нал­ни и чуж­ди кора­боп­ри­те­жа­те­ли, чии­то кора­би пла­ват под удо­бен флаг. Про­веж­дат се съв­мес­т­ни акции за задър­жа­не на кора­би, пла­ва­щи под удо­бен флаг, при лип­са на склю­че­ни колек­тив­ни дого­во­ри с ITF. Съю­зът пома­га на отдел­ни моря­ци, кога­то са нару­ше­ни тех­ни­те тру­до­ви договори.

ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНИ МЕСТА И НАДЕЖДНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ/КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ

Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз неп­ре­къс­на­то наби­ра инфор­ма­ция за паза­ра на мор­с­кия труд и дей­ност­та на посред­ни­чес­ки­те менинг аген­ции. По този начин все­ки член на съю­за, кой­то се е кон­сул­ти­рал по този въп­рос с нас, ще бъде пред­па­зен от посред­ни­чес­ки аген­ции и кора­боп­ри­те­жа­те­ли със съм­ни­тел­на репутация.

ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ.

Чрез дого­во­ра склю­чен с Тър­гов­с­ка бан­ка “Али­анц Бъл­га­рия” за сът­руд­ни­чес­т­во и потре­би­тел­с­ко кре­ди­ти­ра­не, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз ста­ва гарант на сво­и­те чле­но­ве, жела­е­щи да тег­лят кре­ди­ти във валу­та и лева при изгод­ни лих­ве­ни проценти.

ПОДПОМАГА МАТЕРИАЛНО СВОИ ЧЛЕНОВЕ.

Вся­ка годи­на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз опре­де­ля в бюдже­та си раз­хо­ди за соци­ал­но под­по­ма­га­не, кои­то пред­став­ля­ват над 10% от общи­те раз­хо­ди. С тези сред­с­тва, Упра­ви­тел­ни­ят съвет взе­ма реше­ния за под­по­ма­га­не на наши членове:

- при про­дъл­жи­тел­но боле­ду­ва­не над един месец;

- тру­до­ус­т­ро­е­ни и мате­ри­ал­но затруд­не­ни вслед­с­твие на необ­хо­ди­мост от скъ­по лече­ние или операции;

- почи­на­ли, с цел ком­пен­са­ция на наследниците.

 

Управителен съвет

 

 • Иван Велков

  Председател

  Иван Вел­ков е роден на 18 октом­в­ри 1947 г. в гр. Тър­го­ви­ще. Завър­шил е ВВМУ “Н. Й. Вап­ца­ров” спе­ци­ал­ност “Кораб­ни маши­ни и меха­низ­ми” през 1970 г.

 • Георги Тодоров

  Секретар

  Геор­ги Тодо­ров е роден на 1 юни 1953 г. във Вар­на.  През август 1976 г. е назна­чен като моряк в БМФ. Той е един от учре­ди­те­ли­те и пър­ви­ят сек­ре­тар на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз.

 • Атанас Стойчев

  Зам. Председател

  Ата­нас Стой­чев е роден на 28 октом­в­ри 1949 г. в с. Рав­на гора, Вар­нен­с­ко. Завър­шил е ВВМУ “Н. Й. Вап­ца­ров” спе­ци­ал­ност “Елек­т­ро­ме­ха­ник за граж­дан­с­кия флот” през 1973 г.