История

СИЛАТА НА ПРАВОТО, А НЕ ПРАВОТО НА СИЛАТА


Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз е съз­да­ден на 12.01.1990 г. Това ста­ва бла­го­да­ре­ние на демок­ра­тич­ни­те про­ме­ни, кои­то настъп­ват в Бъл­га­рия след 1989 г. Съю­зът дава въз­мож­ност на моря­ци­те да поис­кат и да защи­тят сво­и­те пра­ва. Обе­ди­ня­ва ина­ко­мис­ле­щи­те моря­ци и пра­ви пър­ви­те сери­оз­ни опи­ти да израв­ни усло­ви­я­та на труд и запла­ща­не­то с меж­ду­на­род­ни­те стандарти.

На 01.10.1991 г. Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз ста­ва пър­вия член на Меж­ду­на­род­на­та тран­с­пор­т­на феде­ра­ция /ITF/ в Бъл­га­рия. ITF е неза­ви­си­ма феде­ра­ция, чии­то чле­но­ве са орга­ни­за­ции от тран­с­пор­т­ни­те индус­т­рии. Феде­ра­ци­я­та е осно­ва­на на база­та на зачи­та­не на човеш­ки­те и проф­съ­юз­ни пра­ва. Тези пра­ва се нару­ша­ват сис­тем­но и ITF се бори сре­щу това, като зала­га на ини­ци­а­ти­ви и програ­ми за рабо­та, кои­то спо­ма­гат за соли­дар­ност­та меж­ду работ­ни­ци­те в тран­с­пор­т­ни­те индус­т­рии. В мно­го слу­чаи феде­ра­ци­я­та има под­кре­па­та на отго­вор­ни и лоял­ни корабопритежатели.

Най-ярък израз на рабо­та­та на ITF e ней­на­та поли­ти­ка за кора­би­те под удо­бен флаг. Прак­ти­чес­ки сим­вол на тази поли­ти­ка са кора­би­те, пла­ва­щи под удо­бен флаг, снаб­де­ни със сини сер­ти­фи­ка­ти на ITF. Като при­съ­е­ди­нен член на ITF, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз съю­зът има пра­во да под­пис­ва Уни­фи­ци­ран “ТСС” колек­ти­вен дого­вор /Uniform “TCC” Collective Agreement/ за кора­би под удо­бен флаг с бъл­гар­с­ки и чуж­ди кора­боп­ри­те­жа­те­ли. След сключ­ва­не­то на таки­ва дого­во­ри и одоб­ря­ва­не­то им от ITF, кора­боп­ри­те­жа­те­ли­те полу­ча­ват сини сертификати.

Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз e пър­во­то и един­с­т­ве­но сдру­же­ние, кое­то още през 1990 г. съз­да­ва менинг аген­ци­я­та “Про­мар” ООД с цел да бъдат подоб­ре­ни усло­ви­я­та на наема­не на бъл­гар­с­ки­те моря­ци. В момен­та “Про­мар” е една от най-престиж­ни­те и авто­ри­тет­ни аген­ции в стра­на­та. Моря­ци­те, наети чрез “Про­мар”, рабо­тят при изклю­чи­тел­но доб­ри усло­вия на труд, висо­ки запла­ти и заст­ра­хов­ки, изгод­ни сме­ни и сигур­ност на наема­не. Аген­ци­я­та наема само чле­но­ве на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз.

Чрез “Про­мар” са склю­че­ни КТД при пара­мет­ри, кои­то над­ви­ша­ват тези в Uniform “TCC” Collective Agreement, със след­ни­те фир­ми: Marlow Navigation, Ernst Jacob, Columbia Shipmanagement, Reederei Hamburger Lloyd, Nordic Hamburg, Ahrenkiel Shipmanagement GmbH&CO KG, NSC, Chartworld.

Чле­но­ве­те на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз са око­ло 600 моря­ци, рабо­те­щи на кора­би под чужд флаг. Склю­че­но е Спо­ра­зу­ме­ние за сът­руд­ни­чес­т­во със Син­ди­ка­та на доке­ри­те – Приста­ни­ще Вар­на АД с цел съюз­на соли­дар­ност на наци­о­нал­но и меж­ду­на­род­но равнище.

При уста­но­вя­ва­не на кон­так­ти с кора­боп­ри­те­жа­те­ли и опе­ра­то­ри, съю­зът може да ги инфор­ми­ра за качес­т­ва­та на сво­и­те чле­но­ве и въз­мож­нос­ти­те за наема­не. Съю­зът раз­по­ла­га със акту­ал­на инфор­ма­ция за про­ме­ни­те в меж­ду­на­род­но­то мор­с­ко зако­но­да­тел­с­т­во, изис­к­ва­ни­я­та на ITF и кон­вен­ци­и­те на Меж­ду­на­род­на­та Орга­ни­за­ция на Труда.