Какво представлява ITF

International_Transport_Workers'_FederationМеж­ду­на­род­на­та феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци (ITF) е осно­ва­на през 1896 годи­на от някол­ко евро­пейс­ки про­фе­си­о­нал­ни съю­зи на доке­ри и моря­ци, като след­с­твие на стач­ка на доке­ри­те в приста­ни­ще­то на Ротер­дам. На при­зи­ва за под­кре­па на доке­ри­те се отзо­ва­ват лиде­ри­те на Бри­тан­с­кия мор­с­ки про­фе­си­о­на­лен съюз и така въз­ник­ва сдружението.

За да бъдат ефек­тив­ни, проф­съ­ю­зи­те тряб­ва да се под­кре­пят един друг. Меж­ду­на­род­на­та важ­ност на тран­с­пор­та и него­ва­та жиз­не­на необ­хо­ди­мост като индус­т­рия го пра­вят осо­бе­но уяз­вим на натис­ка на рабо­то­да­те­ли­те и пра­ви­тел­с­т­ва­та. Имен­но по тази при­чи­на Феде­ра­ци­я­та спло­тя­ва работ­ни­ци, анга­жи­ра­ни в тран­с­пор­та, като по този начин спо­ма­га за тях­на­та соли­дар­ност и ефи­кас­ност на тех­ни­те действия.

ITF обе­ди­ня­ва самос­то­я­тел­ни наци­о­нал­ни про­фе­си­о­нал­ни съю­зи, чии­то чле­но­ве рабо­тят в раз­лич­ни сек­то­ри на транспорта.

За улес­не­ние при кому­ни­ка­ци­и­те и рабо­та меж­ду съю­зи­те и феде­ра­ци­я­та, член­с­т­во­то на при­съ­е­ди­ни­ли­те се орга­ни­за­ции е раз­де­ле­но в след­ни­те индус­т­ри­ал­ни отдели:
• отдел на желе­зо­път­ни­те работници;
• отдел на път­но-тран­с­пор­т­ни­те работници;
• отдел на кабо­таж­но пла­ва­не във вът­реш­ни води;
• отдел на докерите;
• отдел на моряците;
• спе­ци­а­лен отдел на моряците;
• отдел на риболовците;
• отдел на граж­дан­с­ка­та авиация;
• отдел на турис­ти­чес­ки­те дейности;

Спе­ци­ал­ни­ят отдел на моря­ци­те се зани­ма­ва с кора­би­те под удо­бен флаг. Въп­ро­сът за удоб­ния флаг е поста­вен за пър­ви път още през 1933 г. Смя­на­та на наци­о­нал­ния флаг с удо­бен ста­ва сери­оз­на запла­ха за моря­ци­те след Вто­ра­та све­тов­на вой­на. Кон­г­ре­сът на ITF през 1948 г. дава нача­ло на кам­па­ни­я­та про­тив удоб­ния флаг, кам­па­ния, коя­то про­дъл­жа­ва и до днес.

Как­во пред­став­ля­ва тази кампания?
За цели­те на кам­па­ни­я­та ITF раз­ра­бот­ва колек­ти­вен тру­дов дого­вор, оси­гу­ря­ващ доб­ри усло­вия на труд и запла­ща­не на моря­ци­те и опре­де­ля инс­пек­то­ри, кои­то да кон­т­ро­ли­рат нали­чи­е­то и спаз­ва­не­то на дого­во­ра. Този дого­вор се пред­ла­га от про­фе­си­о­нал­ни­те съю­зи или от инс­пек­то­ри­те на ITF на кора­боп­ри­те­жа­те­ли­те, има­щи кора­би под удо­бен флаг. Кога­то кора­боп­ри­те­жа­те­лят се съг­ла­си и под­пи­ше този дого­вор, на кора­ба се изда­ва син сер­ти­фи­кат, кой­то показ­ва, че на този кораб се спаз­ват стан­дар­ти­те на ITF. Ако кора­бът няма такъв сер­ти­фи­кат, там къде­то е въз­мож­но, доке­ри­те обя­вя­ват бой­кот и не обра­бот­ват кора­ба. На дру­ги мес­та ITF инс­пек­то­рът или акти­вис­ти на мес­тен съюз, член на ITF, под­по­ма­гат моря­ци­те от кора­ба да обя­вят стач­ка и при­кан­ват доке­ри­те, обра­бот­ва­щи кора­ба да обя­вят соли­дар­на стач­ка в под­кре­па на моря­ци­те. Така кора­боп­ри­те­жа­те­лят се при­нуж­да­ва да под­пи­ше, пред­ла­га­ния от ITF, колек­ти­вен договор.