Конкурс “Детско море” 2013

КомпасМОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ
ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА
ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ,
ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, ПОД НАСЛОВ
ДЕТСКО МОРЕ
Пре­по­ръ­ки и усло­вия за участие:
• В кон­кур­са могат да учас­т­ват деца до 12-годиш­на възраст.
• Тема­та на кон­кур­са е: “ВЕСЕЛО МОРЕ, СЪРДИТО МОРЕ
• Срок за пода­ва­не на твор­би­те 31 март 2013г., на адреси:
гр. Вар­на, ул. Граф Игна­ти­ев 6 А, или
9000 гр. Вар­на, Цен­т­рал­на поща, п.к. 262
Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз
• Дата­та на тър­жес­т­во­то и мяс­то­то, как­то и награ­де­ни­те деца ще бъдат обя­ве­ни допъл­ни­тел­но в раз­дел „нови­ни” на наши­ят сайт след 15 април 2013г.
• Лите­ра­тур­ни­те твор­би да се пре­да­ват на хар­тия и в елек­т­ро­нен вари­ант на маг­ни­тен носи­тел на мяс­то или на e‑mail адрес (STUNION@VARNA.NET ) до 31 март 2013г.
• Рисун­ки­те да са с над­пи­са­ни ети­ке­ти, зале­пе­ни на под­хо­дя­що мяс­то ОТПРЕД на рисун­ка­та с име и фами­лия на дете­то, годи­ни­те, име­то на: дет­с­ко­то заве­де­ние, учи­ли­ще­то, шко­ла­та, клу­бо­ве­те или самос­то­я­тел­но участие.
• Излож­ба­та и награж­да­ва­не­то ще е в сед­ми­ца­та пре­ди 24 май.
• Полу­ча­ва­не­то на изпра­те­ни­те рисун­ки ще бъде от 28 май до 20 юни 2013г. на адрес: гр. Вар­на, ул. Граф Игна­ти­ев 6 А. След тази дата рисун­ки­те няма да се пазят.
• За допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция на телефони:
Код за Вар­на 052, теле­фо­ни: 953 107; 953 106; 953 109.
или на e‑mail: STUNION@VARNA.NET

Обя­ва­та за кон­кур­са може да изтег­ли­те тук

0 Коментара

Отговори