Конкурс за детско творчество — “Детско море”

СТАТУТ

на конкурса за детско творчество, посветен на морето,

под наслов “Детско море”

 

Кон­кур­сът е ини­ци­а­ти­ва на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз с цел да предиз­ви­ка инте­ре­са и любов­та на деца­та към море­то, как­то и да сти­му­ли­ра учи­те­ли­те, въз­пи­та­те­ли­те и ръко­во­ди­те­ли­те на шко­ли да рабо­тят за мор­с­ка­та идея.

Кон­кур­сът е посве­тен на Меж­ду­на­род­ния ден на дете­то – 1 юни и Деня на моря­ка — 25 юни. В кон­кур­са могат да учас­т­ват деца от цяла Бъл­га­рия, как­то и от дру­ги страни.

Кон­кур­сът включва:

 1. Уве­до­мя­ва­не на учи­ли­ща, дет­с­ки гра­ди­ни и шко­ли за край­ния срок за пре­да­ва­не на твор­би­те и дата­та, кога­то се връч­ват наградите.
 2. Съби­ра­не на твор­би­те до опре­де­ле­ния срок.
 3. Опре­де­ля­не със­та­ва на жури и пре­дос­та­вя­не на твор­би­те за оценка.
 4. Опре­де­ля­не и раз­да­ва­не на хоно­ра­ри на учас­т­ни­ци­те в жури­то и на дру­ги учас­т­ни­ци, съдейс­т­ва­ли за осъ­щес­т­вя­ва­не на конкурса.
 5. Изда­ва­не на книж­ка-албум с отли­че­ни­те творби.
 6. Уреж­да­не на излож­ба на дет­с­ки рисунки.
 7. Тър­жес­т­во по слу­чай връч­ва­не­то на наградите.

Раз­де­ли:

 1. Дет­с­ки рисунки.
 2. Лите­ра­тур­ни творби.

Все­ки раз­дел включ­ва след­ни­те въз­рас­то­ви групи:

 1. от 3 до 7 години.
 2. от 8 до 12 години.

Все­ки раз­дел включ­ва след­ни­те награди:

 1. Голя­ма награда.
 2. Спе­ци­ал­на награда.
 3. Пър­ва награда.
 4. Вто­ра награда.
 5. Тре­та награда.
 6. Поощ­ри­тел­ни награди.
 7. Колек­тив­ни награди.

Във въз­рас­то­ви­те гру­пи от 3 до 7 годи­ни се дава награ­да за най-малък участник.

Пред­се­да­те­лят, замес­т­ник-пред­се­да­те­лят и сек­ре­та­рят на МПС поемат анга­жи­мен­ти и носят отго­вор­ност за про­веж­да­не­то на конкурса.

Про­ме­ни­те в ста­ту­та ста­ват с реше­ние на УС на МПС.