За контакти

  Ваше­то име (задъл­жи­тел­но)

  Ваши­ят Email (задъл­жи­тел­но)

  Относ­но

  Ваше­то съобщение

  Въве­де­те символите: captcha

  Офис: ул. Граф Игна­ти­ев №6
  вход А, етаж 1, апар­та­мент 1
  Вхо­дът към офи­са е от южна­та стра­на на блока
  Вар­на 9000

  Пощен­с­ки адрес: Цен­т­рал­на поща
  пощен­с­ка кутия 262
  Вар­на 9000

  Елек­т­рон­на поща: stunion@varna.net
  Twitter: @ST_Union_BG
  Теле­фо­ни: +359 (0) 52 953 109 – председател/секретар
  +359 (0) 52 953 106 – зам. председател
  +359 (0) 52 953 107 – тех­ни­чес­ки секретар