Лауреати в националния конкурс за литература и изобразително изкуство Диря в морето 2015

Лау­ре­а­ти в наци­о­нал­ния кон­курс за лите­ра­ту­ра и изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во “Диря в море­то” 2015

Жури в състав:

  1. Ата­нас Стой­чев – Председател
  2. Дра­га Дюлгерова
  3. Ема­ну­е­ла Цонева

опре­де­ли след­ни­те награ­ди в кон­кур­са „Диря в морето”:

 

Про­за

Пър­ва награ­да – Геор­ги Инги­ли­зов, за раз­ка­за „За зло си роден, люби­ми мой”

Спе­ци­ал­на награ­да – Стой­чо Пенев, за раз­ка­за „Пече­лив­ши­ят фиш”

Вто­ра награ­да – – Весе­лин Васи­лев, за раз­ка­за „Овен”

Тре­та награ­да – Вяра Дон­че­ва, за есе­то „Диря в морето”

 

Поезия

Пър­ва награ­да – Анто­ния Геор­ги­е­ва, за сти­хот­во­ре­ни­е­то „Диря в морето”

Спе­ци­ал­на награ­да – Сто­ян Попов за „Чети­рис­ти­шия”

Вто­ра награ­да – Гали­на Ива­но­ва, за сти­хот­во­ре­ни­е­то „Завръ­ща­не”

Тре­та награ­да – Нен­чо Чук­лев, за сти­хот­во­ре­ни­е­то „Лати­но­бар­дак”

 

Живо­пис и графика

Пър­ва награ­да – Хрис­то Пет­ров за „Вар­на – рейда”

Спе­ци­ал­на награ­да – Ста­мен Каса­бов за „Древ­но море”

Вто­ра награ­да – Кольо Колев за „На стаж”

Тре­та награ­да – Пла­мен Енев за „Зим­но море”

 

Фотог­ра­фия

Пър­ва награ­да – Гин­чо Гин­чев за „Ляс­то­ви­ци”

Спе­ци­ал­на награ­да – Милен Ива­нов за „Рега­та”

Вто­ра награ­да – Жечо Леон­ди­ев за „Леде­на блокада”

Тре­та награ­да – Вален­тин Геор­ги­ев за мк „Тол­с­той”

0 Коментара

Отговори