Международен ден на моряка 2023

На 25 юни се отбе­ляз­ва Меж­ду­на­род­ни­ят ден на моряка.На про­ве­де­на сре­ща под еги­да­та на Меж­ду­на­род­на­та мор­с­ка орга­ни­за­ция през м. юни 2010 в Мани­ла, Фили­пи­ни­те, е при­ета резо­лю­ция за обя­вя­ва­не­то на 25 юни за Ден на моря­ка. В поч­ти всич­ки стра­ни с излаз на море праз­ни­кът вече е тра­ди­ция. Можем сме­ло да кажем, че и във Вар­на Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка също ста­ва тра­ди­ция, про­веж­да се за еди­на­де­се­ти път.

Вся­ка годи­на Ини­ци­а­тив­ния коми­тет за чес­т­ва­не Деня на моря­ка позд­ра­вя­ва моря­ци­те, тези сме­ли мор­с­ки хора от всич­ки кра­и­ща на све­та, кои­то са изпра­ве­ни пред опас­нос­ти и тего­би, все­ки час и все­ки ден от годината.

За нас е мно­го важен кон­кур­сът “Диря в море­то” за про­за, поезия, живо­пис и фотог­ра­фия. Излож­ба­та се откри на 23 юни 2023 г.,18 часа в офи­са на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, ул. Граф Игна­ти­ев 6. В Арт сало­на на радио Вар­на на 25 юни 2023 г. , 18 часа, по вре­ме на Музи­кал­но-поети­чен реци­тал бяха обя­ве­ни награ­де­ни­те авто­ри. В кон­кур­са могат да учас­т­ват хора, свър­за­ни с моряш­ка­та про­фе­сия, как­то и тех­ни близ­ки. На все­ки пет годи­ни се изда­ва алма­нах с награ­де­ни­те твор­би. Вся­ка годи­на награ­де­ни­те лите­ра­тур­ни твор­би се пуб­ли­ку­ват на сай­та на Моряш­ки про­фе­си­о­не­лен съюз www.seafarerstu-bg.com.

Дру­га­та ни гор­дост е кон­кур­са “Дет­с­ко море”, кой­то тази годи­на се про­ве­де за два­де­сет и чет­вър­ти път. Учас­т­ват деца от цяла­та стра­на. Полу­ча­ва­ме над хиля­да рисун­ки и око­ло сто лите­ра­тур­ни твор­би. Награж­да­ва­ме над сто деца. Тър­жес­т­во­то се про­веж­да в Пле­нар­на зала на Общи­на Вар­на. Вся­ка годи­на се изда­ва книж­ка албум с награ­де­ни­те твор­би. След навър­ш­ва­не на 12 годи­ни награ­де­ни­те деца от кон­кур­са “Дет­с­ко море” могат да учас­т­ват в кон­кур­са “Диря в морето”.

Голя­ма радост за деца­та е Мор­с­ко­то кръ­ще­ние. Про­веж­да се на бор­да на кораб. Бог Неп­тун кръ­ща­ва деца­та с мор­с­ки име­на. Пред­виж­да се раз­ход­ка в море­то. Кора­бът тръг­ва от Мор­с­ка гара.

ГАЛЕРИЯ

0 Коментара

Отговори