Международен ден на моряка 2024

На 25 юни се отбе­ляз­ва Меж­ду­на­род­ни­ят ден на моря­ка. Реше­ни­е­то е взе­то на сре­ща под еги­да­та на Меж­ду­на­род­на­та мор­с­ка орга­ни­за­ция през м. юни 2010 в Мани­ла, Фили­пи­ни­те. В поч­ти всич­ки стра­ни с излаз на море праз­ни­кът вече е тра­ди­ция. Във Вар­на Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка също ста­ва тра­ди­ция, про­веж­да се за два­на­де­се­ти път. За нас е мно­го важен кон­кур­сът “Диря в море­то” за про­за, поезия, живо­пис и фотог­ра­фия. Излож­ба­та се откри­ва на 24 юни 2024 г., 18 часа в офи­са на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, ул. Граф Игна­ти­ев 6. В Арт сало­на на радио Вар­на на 25 юни 2024 г. , 18 часа, по вре­ме на Музи­кал­но-поети­чен реци­тал ще бъдат обя­ве­ни награ­де­ни­те авто­ри. В кон­кур­са могат да учас­т­ват хора, свър­за­ни с моряш­ка­та про­фе­сия, как­то и тех­ни близ­ки. На все­ки пет годи­ни се изда­ва алма­нах с награ­де­ни­те твор­би. Вся­ка годи­на награ­де­ни­те лите­ра­тур­ни твор­би се пуб­ли­ку­ват на сай­та на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз www.seafarerstu-bg.com

Дру­га­та ни гор­дост е кон­кур­са “Дет­с­ко море”, кой­то тази годи­на навър­ши чет­върт век. Учас­т­ват деца от цяла­та стра­на. Полу­ча­ва­ме над хиля­да рисун­ки и око­ло сто лите­ра­тур­ни твор­би. Награж­да­ва­ме над сто деца. Тър­жес­т­во­то се про­веж­да в Пле­нар­на зала на Общи­на Вар­на. Вся­ка годи­на се изда­ва книж­ка албум с награ­де­ни­те твор­би. След навър­ш­ва­не на 12 годи­ни награ­де­ни­те деца от кон­кур­са “Дет­с­ко море” могат да учас­т­ват в кон­кур­са “Диря в море­то”. Тази годи­на деца­та бяха позд­ра­ве­ни от кме­та на Общи­на Вар­на Бла­го­мир Коцев. Благодарим!

Голя­ма радост за деца­та е Мор­с­ко­то кръ­ще­ние. Про­веж­да се на бор­да на кораб на 25 юни 10 часа, 2024 г. Бог Неп­тун кръ­ща­ва деца­та с мор­с­ки име­на. Пред­виж­да се раз­ход­ка в море­то. Кора­бът тръг­ва от Мор­с­ка гара.

Кон­так­ти: 052 953 107; 052 953 106; 052 953 109

За Ини­ци­а­тив­ния коми­тет Ата­нас Стой­чев, зам. пред­се­да­тел на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз

0 Коментара

Отговори