Международно ръководство за премахване на тормоза на борда

Евро­пейс­ка­та Феде­ра­ция на Тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци пре­дос­та­ви бъл­гар­с­кия пре­вод на “Меж­ду­на­род­но­то ръко­вод­с­тво за пре­мах­ва­не на тор­мо­за на бор­да”. Пре­во­дът от ори­ги­нал­ния анг­лийс­ки текст е част от про­ек­та WESS на соци­ал­ни­те пар­т­ньо­ри по мор­с­кия тран­с­порт: ETF и ECSA.

 

BG_Harassment_Guide.02

0 Коментара

Отговори