Международeн ден на моряка – 25 юни 2016

Тази годи­на за чет­вър­ти поре­ден път във Вар­на на 25 юни 2016 ще се праз­ну­ва Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка. В Лет­ния теа­тър ще се събе­рат мор­с­ки мъже, воен­ни моря­ци, близ­ки на моря­ци, пред­ста­ви­те­ли на Общи­на Вар­на, гос­ти на гра­да, просто хора, кои­то се чув­с­т­ват съп­ри­час­т­ни на мор­с­ка­та идея. Кон­цер­тът ще бъде открит от пред­ста­ви­тел­ния духов оркес­тър на ВМС, ще учас­т­ва гру­па “Кора­ли”, накрая пуб­ли­ка­та ще има удо­вол­с­т­ви­е­то да апло­ди­ра певи­ца­та Тони Димитрова.

По вре­ме на праз­ни­ка ще бъдат връ­че­ни награ­ди­те от Наци­о­нал­ния кон­курс “Диря в море­то”. Кон­кур­сът все по-уве­ре­но наби­ра ско­рост, след като се взе реше­ние да учас­т­ват, освен моря­ци, и близ­ки на моряци.

Про­то­ко­ла с награ­де­ни­те лау­ре­а­ти може­те да види­те тук.

Награ­де­ни­те лите­ра­тур­ни твор­би пуб­ли­ку­ва­ме отделно.

От 16:00 часа на Мор­с­ка гара — Вар­на започ­ва Мор­с­ко кръ­ще­ние за деца, изяве­ни в кон­кур­са „Дет­с­ко море” и деца, близ­ки на моря­ци, на вет­ро­хо­да „Кали­ак­ра”. При хуба­во вре­ме ще се напра­ви мор­с­ка раз­ход­ка из залива.

На 24.06 от 18:00 часа в офи­са на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз на ул. Граф Игна­ти­ев   се откри­ва на излож­ба с кар­ти­ни и фото­си на лау­ре­а­ти и учас­т­ни­ци в Наци­о­нал­ния кон­курс „Диря в морето”.

Едно от важ­ни­те съби­тия, посве­те­ни на Деня на моря­ка и Меж­ду­на­род­ния ден на дете­то, бе кон­кур­са „Дет­с­ко море”. На вни­ма­ни­е­то на ува­жа­е­мо­то жури бяха пред­ста­ве­ни над 1200 рисун­ки и над 50 лите­ра­тур­ни твор­би. Бяха връ­че­ни награ­ди за рисун­ки и за лите­ра­тур­ни твор­би. Освен награ­ди­те на праз­ни­ка, отли­че­ни­те деца полу­чи­ха и книж­ка “Дет­с­ко море” с най-доб­ри­те рисун­ки и лите­ра­тур­ни твор­би. Излож­ба от дет­с­ки рисун­ки на отли­че­ни­те деца беше уре­де­на пред зала “Пле­нар­на” на Общи­на Варна.

Програ­ма­та по слу­чай Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка – 25 юни може да види­те тук

0 Коментара

Отговори