Мнения преди и след приватизацията

После­ди­ци от приватизацията

1. Задъл­жи­тел­ни усло­вия от стра­те­ги­я­та за при­ва­ти­за­ция, при­ети от Народ­но­то събрание:
ІІ. Заклю­чи­те­лен етап 
А. .….….…..

Б. Учас­т­ни­ци­те, допус­на­ти до заклю­чи­тел­ния етап на кон­кур­са и полу­чи­ли сер­ти­фи­кат за регис­т­ра­ция, имат пра­во да пода­дат окон­ча­тел­ни офер­ти, кои­то след­ва да включ­ват след­ни­те елементи:
.….……

6. Безус­лов­но, изра­зе­но от учас­т­ни­ка, съг­ла­сие със задъл­жи­тел­ни­те усло­вия на при­ва­ти­за­ци­он­на­та сдел­ка, включително:

6.1. Задъл­же­ние за запаз­ва­не пред­ме­та на дей­ност на Дру­жес­т­во­то, такъв, какъв­то е към дата­та на прехвър­ля­не на соб­с­тве­ност­та вър­ху про­да­ва­ни­те акции, за срок от 10 (десет) годи­ни, счи­та­но от дата­та на при­до­би­ва­не на соб­с­тве­ност­та вър­ху про­да­ва­ни­те акции, като е допус­ти­мо допъл­ва­не на пред­ме­та на дей­ност на Дру­жес­т­во­то, ако е извър­ше­но в съот­вет­с­твие с дейс­т­ва­ща­та нор­ма­тив­на уред­ба, рег­ла­мен­ти­ра­ща осъ­щес­т­вя­ва­на­та от Дру­жес­т­во­то дейност;

6.2. Забра­на за нама­ля­ва­не на при­до­би­то­то акци­о­нер­но учас­тие от купу­ва­ча в Дру­жес­т­во­то за срок от 10 (десет) годи­ни от дата­та на при­до­би­ва­не на соб­с­тве­ност­та вър­ху про­да­ва­ни­те акции, вклю­чи­тел­но в слу­ча­и­те на уве­ли­че­ние на капи­та­ла на Дру­жес­т­во­то, освен с изрич­но­то пред­ва­ри­тел­но пис­ме­но раз­ре­ше­ние на Аген­ци­я­та за след­при­ва­ти­за­ци­о­нен контрол;

6.3. Забра­на за про­мя­на на струк­ту­ра­та и раз­пре­де­ле­ни­е­то на капи­та­ла в дру­жес­т­во­то-купу­вач за срок от 5 (пет) годи­ни от дата­та на при­до­би­ва­не на соб­с­тве­ност­та вър­ху про­да­ва­ни­те акции;

6.4. Купу­ва­чът се задъл­жа­ва да не нама­ля­ва дър­жав­но­то учас­тие в капи­та­ла на Дру­жес­т­во­то до изпъл­не­ние на поети­те задъл­же­ния с при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор, по сила­та на кой­то е при­до­бил про­да­ва­ни­те акции, освен с изрич­но­то пред­ва­ри­тел­но пис­ме­но раз­ре­ше­ние на Аген­ци­я­та за след­при­ва­ти­за­ци­о­нен контрол;

6.5. Забра­на за про­мя­на на седа­ли­ще­то на Дружеството;

6.6. Задъл­же­ние за недо­пус­ка­не на лик­ви­да­ция и обя­вя­ва­не на Дру­жес­т­во­то в несъс­то­я­тел­ност за срок от 10 (десет) годи­ни, счи­та­но от дата­та на при­до­би­ва­не на соб­с­тве­ност­та вър­ху про­да­ва­ни­те акции;

6.7. Задъл­же­ние за недо­пус­ка­не, ини­ци­и­ра­не или под­кре­пя­не пря­ко или неп­ря­ко пре­об­ра­зу­ва­не на Дру­жес­т­во­то, вклю­чи­тел­но чрез вли­ва­не, чрез раз­де­ля­не, чрез сли­ва­не или чрез отде­ля­не за срок от 10 (десет) годи­ни от дата­та на при­до­би­ва­не на соб­с­тве­ност­та вър­ху про­да­ва­ни­те акции, освен с изрич­но­то пред­ва­ри­тел­но пис­ме­но раз­ре­ше­ние на Аген­ци­я­та за след­при­ва­ти­за­ци­о­нен контрол;

6.8. Задъл­же­ние за под­дър­жа­не сред­но­го­диш­но на общ тонаж на кора­би­те на Дру­жес­т­во­то не по-малък от 1,300,000 DWT, вклю­чи­тел­но чрез дъщер­ни дру­жес­т­ва на Дру­жес­т­во­то, за срок от 10 (десет) годи­ни, счи­та­но от дата­та на при­до­би­ва­не на соб­с­тве­ност­та вър­ху про­да­ва­ни­те акции;

6.9. Задъл­же­ние за оси­гу­ря­ва­не не по-мал­ко от 60% (шест­де­сет на сто) от общия тонаж на кора­би­те на Дру­жес­т­во­то по т. 6.8. да пла­ват под зна­ме­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия за срок от 10 (десет) годи­ни, счи­та­но от дата­та на при­до­би­ва­не на соб­с­тве­ност­та вър­ху про­да­ва­ни­те акции;

6.10. Задъл­же­ние в срок от 10 (десет) годи­ни от дата­та на при­до­би­ва­не  на соб­с­тве­ност­та вър­ху про­да­ва­ни­те акции, сред­на­та въз­раст на кора­би­те на Дру­жес­т­во­то, кои­то пла­ват под зна­ме­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия да бъде нама­ле­на под 20 (два­де­сет) години;

6.11. Задъл­же­ние за оси­гу­ря­ва­не извър­ш­ва­не­то на пред­ло­же­ни­те, от купу­ва­ча в ком­п­лек­с­на­та биз­нес-програ­ма, инвес­ти­ции по вид, раз­мер и срок;

6.12. Задъл­же­ние за оси­гу­ря­ва­не и/или пре­дос­та­вя­не от купу­ва­ча на над­леж­ни  и при­ем­ли­ви за Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция обез­пе­че­ния за гаран­ти­ра­не изпъл­не­ни­е­то на задъл­же­ни­я­та му по при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор, вклю­чи­тел­но, но не само задъл­же­ни­е­то му за пла­ща­не на евен­ту­ал­ни­те неус­той­ки за неиз­пъл­не­ние на задъл­же­ни­е­то за оси­гу­ря­ва­не извър­ш­ва­не­то на пред­ло­же­ни­те инвестиции;

6.13. Задъл­же­ние за оси­гу­ря­ва­не Дру­жес­т­во­то да изпъл­ня­ва въз­ло­же­ни­те му зада­чи по Дър­жав­ния воен­нов­ре­ме­нен план на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия, как­то и да изпъл­ня­ва задъл­же­ни­я­та, про­из­ти­ча­щи от член­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в НАТО.

По пре­цен­ка на Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция могат да бъдат вклю­че­ни и дру­ги задъл­жи­тел­ни усло­вия на при­ва­ти­за­ци­он­на­та сделка.

 

  1. Неос­но­ва­тел­ни изяв­ле­ния на управ­ля­ва­щи­те пре­ди приватизацията.

- Петър Мутаф­чи­ев – минис­тър на транспорта.

Огра­ни­че­ни­е­то на усло­ви­я­та за купу­ва­ча на Пара­ход­с­тво “Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот” озна­ча­ва, че ние тър­сим един сери­о­зен купу­вач. Това заявя­ва сед­ми­ца по-къс­но в куло­а­ри­те на пар­ла­мен­та минис­тъ­рът на тран­с­пор­та Петър Мутаф­чи­ев. “Чрез стра­те­ги­я­та за при­ва­ти­за­ция на БМФ, ние сме постиг­на­ли основ­ни­те цели, каса­е­щи запаз­ва­не­то на работ­ни­те мес­та в дру­жес­т­во­то и парич­но­то му раз­ви­тие”, кате­го­ри­чен е Петър Мутафчиев.

 

- Тодор Нико­лов – шеф на аген­ци­я­та за приватизация.

За мен това е една от най-доб­ри­те сдел­ки, осъ­щес­т­вя­ва­ни по вре­ме на при­ва­ти­за­ци­он­ния про­цес у нас. Това заяви дирек­то­рът на Аген­ци­я­та по при­ва­ти­за­ция Тодор Нико­лов след под­пис­ва­не­то на при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор за заку­пу­ва­не­то на 70 % от капи­та­ла на БМФ от Бъл­га­ро-гер­ман­с­кия кон­сор­ци­ум „Кей Джи Мери­тайм Шипинг”. Спо­ред Нико­лов — поети­ят финан­сов анга­жи­мент от инвес­ти­то­ри­те (за про­даж­ба­та — 440 100 000 лева и инвес­ти­ци­и­те 779 880 000 лева ) над 1.2 млрд. лева е мно­го добър.

По думи­те на Нико­лов — при цена от 440 100 000 лева за 70 % от капи­та­ла на дру­жес­т­во­то, то цяло­то дру­жес­т­во би стру­ва­ло общо око­ло поло­вин мили­ард дола­ра, кое­то е мно­го доб­ра цена.
Той под­чер­та, че е мно­го важ­но и постиг­на­та­та дого­во­ре­ност относ­но заку­пу­ва­не­то на нови кора­би. Така ще бъде въз­ста­но­ве­на мар­ка­та на БМФ като лидер на Сре­ди­зем­но­мор­с­кия пазар.

Постиг­нах­ме и сери­оз­ни анга­жи­мен­ти по отно­ше­ние на соци­ал­на­та сфе­ра. Има извес­т­но нама­ля­ва­не на пер­со­на­ла през пър­ви­те три годи­ни, но в пър­ви­те пет годи­ни запла­ти­те в БМФ ще се уве­ли­ча­ват с 15 %, кое­то озна­ча­ва на прак­ти­ка, че те ще се удво­ят. По този начин — БМФ ще се кон­ку­ри­ра с всич­ки дру­ги шипин­го­ви ком­па­нии, кате­го­ри­чен бе Николов.

 

  1. Дан­ни за при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор от пуб­ли­ка­ции в медиите.

 

Източ­ник: 18.06.2008 в‑к Капитал

Програ­ма­та за раз­ви­тие на дру­жес­т­во­то от стра­на на купу­ва­ча пред­виж­да инвес­ти­ции през след­ва­щи­те 10 годи­ни в раз­мер на 779,88 млн. лв.

Купу­ва­чът се задъл­жа­ва да запа­зи основ­ния пред­мет на дей­ност на дру­жес­т­во­то за срок от десет годи­ни, как­то и да не ини­ци­и­ра или под­кре­пя лик­ви­да­ция, сли­ва­не, вли­ва­не или раз­де­ля­не на дру­жес­т­во­то. Сред­нос­пи­съч­на­та чис­ле­ност на пла­ва­тел­ния със­тав на дру­жес­т­во­то, коя­то купу­ва­чът пред­виж­да да под­дър­жа за срок от 10 годи­ни, е 2851 души за пър­ва­та годи­на, 2594 души за вто­ра­та и 2360 души — от тре­та­та до десе­та­та година.

 

При­ва­ти­за­ци­он­ни­ят дого­вор е засекретен.

Източ­ник: 26.03.2009 радио Варна.

Да се раз­сек­ре­ти при­ва­ти­за­ци­он­ни­ят дого­вор за про­даж­ба­та на БМФ, поис­ка днес пред жур­на­лис­ти ръко­вод­с­тво­то на пар­тия ГЕРБ — Вар­на. Проб­лем е и реф­ла­ги­ра­не­то на нови­те кора­би на Пара­ход­с­тво­то от бъл­гар­с­ки под мал­тийс­ки флаг, отбе­ля­за Сви­лен Крайчев.

 

Източ­ник: temanews.

През март 2009 г. ръко­вод­с­тво­то на ГЕРБ във Вар­на поис­ка да се раз­сек­ре­ти при­ва­ти­за­ци­он­ни­ят дого­вор за про­даж­ба­та на БМФ. То беше про­тив реф­ла­ги­ра­не­то на нови­те кора­би под мал­тийс­ки флаг. В края на годи­на­та оба­че пра­ви­тел­с­т­во­то на ГЕРБ даде съг­ла­сие БМФ да не изпъл­ни инвес­ти­ци­он­на­та си програ­ма за 2009 г. Нови­ят соб­с­тве­ник успял да инвес­ти­ра само 300 000 лв. В одоб­ре­но­то спо­ра­зу­ме­ние се пред­виж­да оста­тъ­кът от 53.3 млн. лв. да се раз­пре­де­ли про­пор­ци­о­нал­но за след­ва­щи­те периоди.

 

Източ­ник: finance.news.bg, focus-news.net.

В биз­нес програ­ма­та на купу­ва­ча се пред­виж­да още при­до­би­ва­не­то на 25 нови кора­ба, замя­на на оста­ре­ли­те пла­ва­тел­ни съдо­ве с по-нови и по-голе­ми, извеж­да­не от екс­пло­а­та­ция и про­даж­ба на ста­ри­те и неот­го­ва­ря­щи на стан­дар­ти­те кора­би и т.н.

 

Източ­ник: 12 май 2010 dariknews.bg.

Спо­ред при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор купу­ва­чи­те тряб­ва да при­до­би­ят 25 нови кора­ба с общ тонаж 890 000 тона през пър­ви­те 5 годи­ни след сделката.

 

Източ­ник: 03.04.2012 Afera.bg.

Спо­ред при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор сред­но­го­диш­ни­ят общ тонаж на кора­би­те тряб­ва да се под­дър­жа не по-малък от 1 300 000 DWT, как­то и не по-мал­ко от 60% от общия тонаж на кора­би­те тряб­ва да пла­ват под бъл­гар­с­ки флаг или под зна­ме­то на дру­га дър­жа­ва от Евро­пейс­ка­та общ­ност или на Евро­пейс­ко­то ико­но­ми­чес­ко пространство.
Комен­тар от Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз.

Съг­лас­но ІІ. Заклю­чи­те­лен етап – раз­дел Б:

При­ва­ти­за­ци­он­ни­ят дого­вор тряб­ва неот­мен­но да включ­ва задъл­жи­тел­ни­те усло­вия от стра­те­ги­я­та, тъй като тя е при­ета от Народ­но­то съб­ра­ние. Тек­с­тът в стра­те­ги­я­та на точ­ка 6.9, от този раз­дел, пред­виж­да само бъл­гар­с­ки флаг. Доба­вя­не­то на тек­с­та „или под зна­ме­то на дру­га дър­жа­ва от Евро­пейс­ка­та общ­ност или на Евро­пейс­ко­то ико­но­ми­чес­ко прост­ран­с­т­во” обез­смис­ля бъл­гар­с­кия флаг. Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция е пре­ви­ши­ла пра­ва­та си. Тя има пра­во да доба­вя нови изис­к­ва­ния, а не да облек­ча­ва даде­но изис­к­ва­не. Това е нару­ше­ние, кое­то не е сан­к­ци­о­ни­ра­но от Минис­тер­с­ки съвет и от про­ку­ра­ту­ра­та. Непос­ред­с­тве­но след при­ва­ти­за­ци­я­та този факт никой не го спо­ме­на­ва­ше. Едва кога­то бяха про­да­де­ни кора­би­те под бъл­гар­с­ки флаг и оста­на под въп­рос изпъл­не­ни­е­то на задъл­жи­тел­но­то усло­вие 60% от тона­жа да бъде под бъл­гар­с­ки флаг, Аген­ци­я­та за след при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол обя­ви този скри­ван в нача­ло­то факт.

 

  1. Мне­ния на управ­ля­ва­щи­те някол­ко месе­ца след приватизацията.

 

Източ­ник: 15 март 2009 вес­т­ник “Днев­ник”

Пла­ва­тел­ни­ят със­тав на Пара­ход­с­тво БМФ ще бъде свит с пове­че от 26 на сто, каза за “Днев­ник” изпъл­ни­тел­ни­ят дирек­тор Хрис­то Донев. Спо­ред реше­ни­е­то бро­ят на сък­ра­те­ни­те ще бъде 719 души от общо око­ло 2700 моря­ци. Цел­та е опти­ми­зи­ра­не на раз­хо­ди­те. Сък­ра­ще­ни­я­та ще бъдат извър­ше­ни поетап­но в след­ва­щи­те някол­ко месе­ца. Пре­ди това ще бъде напра­вен под­бор, за да се запа­зи по-качес­т­ве­ния еки­паж. Тези, кои­то ще бъдат увол­не­ни, ще полу­чат въз­мож­ност да се реа­ли­зи­рат в менин­го­ва­та фир­ма (за наема­не на мор­с­ки кад­ри) на дру­жес­т­во­то “Неп­тун менинг”. 

Това не е пър­во­то оряз­ва­не на със­та­ва на БМФ за послед­ни­те месе­ци. Още през ноем­в­ри мина­ла­та годи­на финан­со­ва­та кри­за дове­де до нама­ля­ва­не­то на броя на моря­ци­те със 17%.

 

Източ­ник: 24 Март 2009 Днес+
Аген­ци­я­та за след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол е сези­ра­на за сък­ра­те­ни­те 719 души от пла­ва­тел­ния със­тав на Пара­ход­с­тво «Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот». Това съоб­щи във Варна

зам.-министърът на тран­с­пор­та Кра­си­ми­ра Мар­ти­но­ва, коя­то учас­т­ва в кръг­ла маса въп­ро­си­те на мор­с­кия биз­нес. … Минис­тър Мар­ти­но­ва обяс­ни, че би тряб­ва­ло дър­жа­ва­та да про­ве­де «при­ятел­с­ки раз­го­вор» със соб­с­тве­ни­ци­те, в кой­то да ги убе­ди да нама­лят броя на съкратените.
Пред­ста­ви­те­лят на минис­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та в Бор­да на дирек­то­ри­те на БМФ Кра­си­ми­ра Сто­я­но­ва от своя стра­на съоб­щи, че няма инфор­ма­ция за сези­ра­не­то на Аген­ци­я­та за след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол и, че сиг­на­лът не е бил пода­ден от нея.

Източ­ник: 25.03.2009 вес­т­ник Чер­но море

Нико­лай Васи­лев, минис­тър на дър­жав­на­та администрация.
БМФ хит­ру­ва по кла­у­зи­те на при­ва­ти­за­ци­он­ния договор.
Очак­ва­но­то пре­до­го­ва­ря­не на сдел­ка­та съз­да­ва­ло усло­вия за корупция.
Обез­по­ко­е­ни сме от изпъл­не­ни­е­то на след­при­ва­ти­за­ци­он­ния кон­т­рол в БМФ, осо­бе­но по кла­у­за­та за работ­ни­те мес­та. Това заяви Нико­лай Васи­лев, минис­тър на дър­жав­на­та адми­нис­т­ра­ция, кой­то беше водещ на орга­ни­зи­ра­на­та от НДСВ дис­ку­сия по проб­ле­ми­те на мор­с­кия биз­нес. По него­ви­те думи в дого­во­ра по сдел­ка­та пише точ­но кол­ко тряб­ва да са работ­ни­те мес­та, а в момен­та се хит­ру­ва с “уж наема­не­то в дру­ги дру­жес­т­ва” на масо­во сък­ра­те­ни­те моряци.

Източ­ник: 25.03.2009 вес­т­ник Чер­но море.
При­ва­ти­за­ци­я­та на БМФ е една от най-доб­ри­те сдел­ки, кате­го­ри­чен бе Тодор Нико­лов, изпъл­ни­те­лен дирек­тор на Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция (АП). Той съжа­ля­ва само за това, че не е ста­на­ла по-рано. Мал­шанс за купу­ва­ча бе това, че кри­за­та дой­де, пре­ди да успее да прест­рук­ту­ри­ра пара­ход­с­тво­то, комен­ти­ра Тодор Нико­лов. Шефът на АП призна, че сък­ра­ще­ни­я­та в БМФ са пове­че от очак­ва­ни­те, но смя­та това за по-мал­ко­то зло в срав­не­ние с после­ди­ци­те вър­ху дру­жес­т­во­то, ако бе оста­на­ло дър­жав­но в усло­ви­я­та на кризата.

Източ­ник: 25.03.2009 вес­т­ник Чер­но море
Кра­си­ми­ра Мар­ти­но­ва, зам.- минис­тър на транспорта.

Пред­ста­ви­те­лят на дър­жа­ва­та в бор­да на БМФ не под­кре­пи реше­ни­е­то за сък­ра­ща­ва­не на част от моря­ци­те, но, така или ина­че, 30-про­цен­то­ви­ят мино­ри­та­рен дял не му позво­ли да накло­ни вез­ни­те и то вече е факт, каза за в. “Чер­но море” зам.-министърът на тран­с­пор­та Кра­си­ми­ра Мар­ти­но­ва. При тази ситу­а­ция Мар­ти­но­ва само ще може да пре­по­ръ­ча на ръко­вод­с­тво­то на дру­жес­т­во­то да поло­жи мак­си­мал­ни уси­лия, за да реши поло­жи­тел­но соци­ал­ния въп­рос на все­ки отде­лен моряк и да му се наме­ри мяс­то за пла­ва­не. Що се отна­ся до нару­ше­ни­те кла­у­зи на при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор за работ­ни­те места

зам.-министърът на тран­с­пор­та прехвър­ли топ­ка­та на отго­вор­ност­та в поле­то на АП. Минис­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та не било стра­на по дого­во­ра. Докол­ко­то ми е извес­т­но, аген­ци­я­та вече е сези­ра­на и тряб­ва да се задейс­т­ва сис­те­ма­та за след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол, заяви Кра­си­ми­ра Мар­ти­но­ва. Ако има нару­ше­ния, АП тряб­ва да пред­при­е­ме нуж­ни­те действия.
Комен­тар от Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз
Как си е пред­ста­вя­ла г‑жа Мар­ти­но­ва изпъл­не­ни­е­то на горе изка­за­ни­те думи „ръко­вод­с­тво­то на дру­жес­т­во­то да реши поло­жи­тел­но соци­ал­ния въп­рос на все­ки отде­лен моряк”, може би е има­ла пред­вид име­но това, кое­то послед­ва. Пред­ло­жи­ха на моря­ци­те 2–3 основ­ни запла­ти за да напус­нат добро­вол­но, с цел да не бъдат обви­не­ни, че увол­ня­ват и да не при­ло­жат изис­к­ва­ни­я­та на Кодек­са на тру­да при масо­ви уволнения.
Сан­к­ци­я­та за БМФ във връз­ка с неиз­пъл­не­ние на задъл­жи­тел­ни­те изис­к­ва­ния в дого­во­ра за работ­ни­те мес­та е мижа­ва (виж раз­де­ла След­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол). И това не би тряб­ва­ло да впе­чат­ля­ва кого­то и да е, след като за „Кирил и Геор­ги мери­тайм” бяха поло­же­ни осо­бе­ни уси­лия в про­це­са на приватизацията.

По дру­гия въп­рос — за теча­щия акти­вен про­цес по пре­ми­на­ва­не­то на срав­ни­тел­но нови кора­би под чужд флаг, зам.-транспортният минис­тър заяви, че това не е в инте­рес на дър­жа­ва­та. “Ние иска­ме стра­на­та ни да запа­зи най-нови­те си кора­би под бъл­гар­с­ки флаг, но този въп­рос е в ръце­те на кора­бо­соб­с­тве­ни­ци­те” — каза Кра­си­ми­ра Мар­ти­но­ва. При тази ситу­а­ция мис­ля, че пат­ри­о­тич­на­та поли­ти­ка на кора­бо­соб­с­тве­ни­ци­те е да запа­зят кора­би­те си под наци­о­нал­ния флаг, доба­ви Кра­си­ми­ра Мартинова.
Комен­тар от Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз.
От думи­те на г‑жа Мар­ти­но­ва ста­ва ясно, че тя като че ли не знае за про­ме­не­на­та кла­у­за в при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор, спря­мо стра­те­ги­я­та, относ­но въз­мож­ност­та кора­би­те да са под фла­га на Мал­та поне­же Мал­та е в Евро­пейс­ка­та общ­ност и нару­ше­ние на договора 

всъщ­ност няма. Всъщ­ност за чий пат­ри­о­ти­зъм гово­ри г‑жа Мар­ти­но­ва, може би е има­ла пред­вид този на извънземните. 

Източ­ник: 25 Март 2009 Пуб­ли­ку­ва­но в Море­то нет – нови­на от вес­т­ник Народ­но дело.
На въпроса:

Заети­те кора­би са 35 – 45. В стра­те­ги­я­та се пред­виж­да­ше БМФ да избе­ре чар­тьор, кой­то да оси­гу­ри товари…
Тодор Нико­лов – шеф на Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция отговаря:
— Спо­ред мен това, че пла­ват 45 кора­ба, е мно­го добро пости­же­ние. Сред­на­та въз­раст на кора­би­те на БМФ е 22 годи­ни. .…. Ако сте това­ро­да­тел, коя ком­па­ния ще избе­ре­те. Ком­па­ния, коя­то е с кора­би на 4 годи­ни, или така­ва с кора­би на 20 години.
Комен­тар от Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз
С послед­но­то изре­че­ние г‑н Нико­лов кос­ве­но призна­ва, че прехва­ле­ния чар­тьор
МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт” не оси­гу­ря­ва това­ри на БМФ пора­ди ста­ри­те кора­би. Тога­ва може да се зада­де въп­ро­са: „Защо “МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт” са учас­т­ва­ли в при­ва­ти­за­ци­я­та на БМФ, за да оси­гу­рят ефек­тив­но това­ри или за да изпъл­нят фор­мал­но изис­к­ва­ни­я­та на стра­те­ги­я­та, под­по­ма­гай­ки и оси­гу­ря­вай­ки нечие пред­ва­ри­тел­но набе­ля­за­но учас­тие. По този начин се потвър­ж­да­ват мне­ни­я­та на реди­ца спе­ци­а­лис­ти в кора­боп­ла­ва­не­то, че чар­тьрът няма инте­рес да заку­пу­ва кора­боп­ла­ва­тел­на ком­па­ния и че учас­ти­е­то му е фор­мал­но и преднамерено.