Моряци

Поче­тен дип­лом в лите­ра­тур­ния кон­курс на Бъл­гар­с­кия моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз в раз­де­ла “поезия” полу­чи сти­хот­во­ре­ни­е­то на Румен Нес­то­ров — “Моря­ци”. Пред­ла­га­ме ви тек­с­та на награ­де­на­та творба:

МОРЯЦИ

Пили сме
като Дионисий,
пели сме
като звезди,
тан­цу­ва­ли сме
и сиртаки.
А под нас море­то ври,
кора­бът е него­ва играчка,
но пък ние
не сме лес­на плячка.
Поня­ко­га сме
като кук­ли на конци,
но не сме лъжци.
Страш­на и красива
е бит­ка­та с морето,
уско­ре­но бий сърцето.
Пробляс­ват във вълните
обра­зи­те на жена­та и детето,
но над бур­но­то море
витай духа
на сил­ни­те мъже.
Случ­ват се и труд­ни дни,
вина­ги не ни върви
и тога­ва молим бог
да ни помог­не и спаси.
Защо­то няко­га и неразбрани
от него ние сме избрани.

Измо­ре­ни след месеци
стъп­ва­ме на род­ния бряг,
но чудо,
мина­ват седмица-две
и чака­ме позна­тия знак.
Съб­ра­ли све­жи сили
отплаваме
по след­ва­щи­те мор­с­ки мили.
Съдба,
това е зовът на морето
и избо­ра на сърцето. 

0 Коментара

Отговори