Моряшкият профсъюз приветства Морската Трудова Конвенция

Моряш­ки­ят проф­съ­юз уве­до­мя­ва сво­и­те чле­но­ве, че от 20-ти август е в сила Мор­с­ка­та тру­до­ва кон­вен­ция (МТК) 2006. Ръко­вод­с­тво­то на проф­съ­ю­за е убе­де­но, че нови­те раз­по­ред­би, нало­же­ни от кон­вен­ци­я­та, имат потен­ци­ал да подоб­рят зна­чи­тел­но живо­та и усло­ви­я­та на труд на мор­с­ки­те труженици.

Сред пре­иму­щес­т­ва­та, кои­то пред­ла­га МТК са:

• Прекра­тя­ва­не на прак­ти­ки­те за съби­ра­не на так­си или включ­ва­не в черен спи­сък на моря­ци­те от някои от аген­ци­и­те за наби­ра­не на пер­со­нал в бранша;
• Призна­ва­не­то на всич­ки чле­но­ве на еки­па­жи­те – вклю­чи­тел­но и на всич­ки в еки­па­жи­те на меж­ду­на­род­ни­те кру­из­ни кора­би – за мореп­ла­ва­те­ли, кои­то ще се пол­з­ват от еднак­ва защи­та на пра­ва­та си;
• Задъл­бо­че­ни про­вер­ки от приста­нищ­ни­те влас­ти за нару­ше­ния, вклю­чи­тел­но неиз­п­ла­ща­не на запла­ти на еки­па­жа илиPaddyCrumlin воде­не на двой­но счетоводство;
• Съз­да­ва­не на соци­ал­ни цен­т­ро­ве в приста­ни­ща­та, как­то и на коми­сии за безо­пас­ност на сами­те кораби.

Моряш­ки­ят проф­съ­юз е член на Меж­ду­на­род­на­та Феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци (ITF), чий­то пре­зи­дент Пади Кръм­лин заяви: “Мор­с­ка­та тру­до­ва кон­вен­ция пред­став­ля­ва зна­чи­тел­на стъп­ка напред в бор­ба­та на проф­съ­ю­зи­те по све­та за подоб­ря­ва­не на пра­во­то на труд и тру­до­ви­те стан­дар­ти за моряците.
Това е водо­дел в исто­ри­я­та на меж­ду­на­род­но­то кора­боп­ла­ва­не, кой­то ще доба­ви гри­жа­та за пра­ва­та на моря­ци­те към същес­т­ву­ва­щи­те стан­дар­ти за безо­пас­ност и сигурност”.

0 Коментара

Отговори