Моряшки професионален съюз награди победителите в Детско море 2016

На 17 май в зала „Пле­нар­на” на Общи­на Вар­на от 17 часа бяха връ­че­ни награ­ди­те от кон­кур­са „Дет­с­ко море“, орга­ни­зи­ран от Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз за 17-ти поре­ден път.

Тази годи­на тема­та на кон­кур­са беше „Море­то, кое­то позна­вам, море­то, кое­то не позна­вам“. Вклю­чи­ха се над 1200 мал­ки худож­ни­ци и над 50 поети и раз­каз­ва­чи от цяла­та стра­на. Раз­да­де­ни бяха награ­ди в две въз­рас­то­ви гру­пи – от 3 до 7 и от 8 до 12 години.

Жури в със­тав – Ата­нас Стой­чев, Дра­га Дюл­ге­ро­ва и Ема­ну­е­ла Цоне­ва, отли­чи над 100 учас­т­ни­ци в кон­кур­са. Награ­де­ни­те деца  полу­чи­ха гра­мо­ти, пред­мет­ни награ­ди и отпе­ча­та­на­та, в изда­тел­с­т­во „Сла­ве­на“, книж­ка «Дет­с­ко море», коя­то включ­ва най-доб­ри­те рисун­ки и лите­ра­тур­ни творби.

Тър­жес­т­во­то бе откри­то от замес­т­ник-пред­се­да­те­ля на Моряш­ки про­фес­си­о­на­лен съюз и пред­се­да­тел на жури­то Ата­нас Стой­чев. Той бла­го­да­ри за под­кре­па­та на Общи­на Вар­на,  на енту­си­аз­ма на деца­та и отбе­ля­за, че от чети­ри годи­ни кон­кур­сът е посве­тен, освен на Меж­ду­на­род­ния ден на дете­то — 1 юни и на Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка – 25 юни.

Деца от ОДЗ 8 «Ляс­то­вич­ка» с дирек­тор Ану­ла Раш­ко­ва позд­ра­ви­ха талан­ти­те в кон­кур­са с фол­к­лор­ни тан­ци — хоре­ог­раф Поли­на Зла­та­ре­ва от Шко­ла «Магия 7» с ръко­во­ди­тел Фани Маер Леви. Йоли­на Струн­че­ва от СОУ «Гео Милев» позд­ра­ви деца­та с пес­ни­те «Една бъл­гар­с­ка роза» и «Дано». След тър­жес­т­во­то мал­ки­те учас­т­ни­ци в кон­кур­са бяха почер­пе­ни с лаком­с­т­ва и напит­ки и се сни­ма­ха пред рисун­ки­те, под­ре­де­ни в излож­ба във фоа­йе­то на зала «Пле­нар­на».

0 Коментара

Отговори