Моряшки професионален съюз на 25 години

Да, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз навър­ши чет­върт век. Това е въз­раст­та на едно въз­мъ­жа­ва­не и взе­ма­не­то на вер­ни реше­ния. Това е въз­раст на рав­нос­мет­ка и сигу­рен поглед в бъде­ще­то. Макар и на тази сери­оз­на въз­раст Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз няма наме­ре­ние да сключ­ва брак, нито с поли­ти­чес­ки сили, нито със син­ди­кал­ни орга­ни­за­ции. Още със съз­да­ва­не­то си съю­зът е неза­ви­сим, запа­зил е сво­бо­да­та си 25 годи­ни и ще я бра­ни докрай.

Тър­жес­т­во­то поче­то­ха хора от мор­с­кия биз­нес, при­яте­ли и пар­т­ньо­ри. Замес­т­ник кме­тът на Общи­на Вар­на г‑н Пей­чо Пей­чев под­не­се позд­ра­ви­те­лен адрес от име­то на кме­та на Общи­на­та г‑н Иван Портних.

Пред­се­да­те­лят г‑н Иван Вел­ков при­вет­с­тва гос­ти­те. Той при­пом­ни деви­за на съю­за: “Сила­та на пра­во­то, а не пра­во­то на силата”.

При­яте­ли и лау­ре­а­ти на кон­кур­са “Диря в море­то” про­че­то­ха свои стихове.

Все­ки гост полу­чи лук­соз­но изда­ние с исто­ри­я­та на съю­за. За да про­че­те­те исто­ри­я­та клик­не­те тук.

Праз­нич­ни­ят кок­тейл съб­ра при­яте­ли и коле­ги, кои­то отдав­на не бяха се виж­да­ли. Вре­ме­то пре­ми­на в сво­бод­ни раз­го­во­ри, раз­мя­на на мне­ния и наздравици.

IMG_3822

Сред гос­ти­те на празника

IMG_3810

Пред­се­да­те­лят Иван Вел­ков позд­ра­вя­ва гостите

IMG_3808

Замес­т­ник-кме­тът на Общи­на Вар­на връч­ва почи­тен плакет

0 Коментара

Отговори