Моряшки професионален съюз оказа помощ на екипажа на Sea Arrow II

На 09 юли 2013 г. в офи­са на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз /МПС/ се полу­чи сиг­нал от глав­ния меха­ник на м/к „Sea Arrow II”,плаващ под фла­га на Сие­ра Лео­не, нами­ращ се в бур­гас­ко­то пристанище.

В сиг­на­ла се съоб­ща­ва­ше, че моря­ци­те от еки­па­жа не са полу­ча­ва­ли запла­ти за око­ло 5–6 месе­ца. На 10 юли кора­ба бе посе­тен от пред­се­да­те­ля и сек­ре­та­ря на МПС, Иван Вел­ков и Геор­ги Тодоров.

По ини­ци­а­ти­ва на МПС моря­ци­те обя­ви­ха стач­ка, и  след чети­ри­на­де­сет дни, на 24 юли полу­чи­ха сво­и­те заплати.

Всич­ко това бе изво­ю­ва­но с актив­на­та помощ от МПС,във вза­и­мо­дейс­т­вие с ДА „Мор­с­ка Адми­нис­т­ра­ция” — Бургас.

0 Коментара

Отговори