Моряшки съюз отличи худож­ници, поети и раз­каз­вачи за 20-ти поре­ден път

На 13 май 2019 в зала “Пле­нарна” на Общи­на Вар­на от 17 часа бяха връ­чени наг­ра­дите от кон­курса “Дет­ско море”, орга­ни­зи­ран от Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз за 20-ти поре­ден път.

Вклю­чиха се над 1000 мал­ки худож­ници и над 50 поети и раз­каз­вачи от цяла­та стра­на. Раз­да­дени бяха наг­ради в две въз­рас­тови гру­пи – от 3 до 7 и от 8 до 12 години.

Жури в със­тав – Ата­нас Стой­чев, Дра­га Дюл­ге­рова и Ема­ну­ела Цоне­ва, отли­чи над 100 учас­т­ници в кон­курса. Наг­ра­де­ните деца  полу­чиха гра­моти, кни­ги и отпе­ча­та­ната, в изда­тел­с­тво “Сла­вена”, книж­ка «Дет­ско море», коя­то включ­ва най-доб­ри­те рисун­ки и лите­ра­турни творби.

Тър­жес­т­вото бе отк­рито от замес­т­ник-пред­се­да­те­ля на Моряш­ки про­фес­и­о­на­лен съюз и пред­се­дател на жури­то Ата­нас Стой­чев. Той бла­го­дари за под­к­ре­пата на Общи­на Вар­на,  на енту­си­азма на деца­та и отбе­ляза, че за сед­ма годи­на кон­кур­сът е пос­ве­тен, освен на Меж­ду­на­род­ния ден на дете­то — 1 юни и на Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка – 25 юни. Накрая Ата­нас Стой­чев обя­ви, че от дого­ди­на в кон­кур­са “Диря в море­то” ще могат да учас­т­ват деца, навър­ши­ли 12 годи­ни, а също и оне­зи, кои­то са над­хвър­ли­ли дет­с­ка­та въз­раст и са ста­на­ли зре­ли мъже и жени. Усло­ви­е­то ще бъде да са били лау­ре­а­ти в кон­кур­са “Дет­с­ко море” през изми­на­ли­те години.

Деца от Шко­ла «Магия 7» с ръко­во­ди­тел Фани Маер Леви поз­д­ра­виха талант­ливите деца в кон­курса с пес­ни и фол­к­лорни тан­ци. След тър­жес­т­вото мал­ките учас­т­ници в кон­курса се сни­маха с полу­че­ни­те гра­мо­ти на сце­на­та и пред рисун­ките, под­ре­дени в излож­ба във фоа­йето на зала «Пле­нарна».

0 Коментара

Отговори