Национален конкурс за литература и изобразително изкуство — “Диря в морето”

СТАТУТ

на Наци­о­нал­ния кон­курс за лите­ра­ту­ра и изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во, посве­тен на море­то и моря­ци­те, под наслов „Диря в морето”

 

Кон­кур­сът се орга­ни­зи­ра от Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ва­не на Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка – 25 юни в град Вар­на и се про­веж­да вся­ка годи­на в наве­че­ри­е­то на празника 

 

Цели

Кон­кур­сът цели да се отра­зя­ват по худо­жес­т­вен начин радос­ти­те и тего­би­те на моряш­ка­та про­фе­сия, отсъс­т­ви­е­то и завръ­ща­не­то, ярки­те и коло­рит­ни инди­ви­ду­ал­нос­ти на мор­с­ки­те хора. Моря­ци­те да бъдат показ­ва­ни в тях­на­та естес­т­ве­на сре­да – на кора­ба, на бре­га, вкъ­щи, сред мор­с­ка­та сти­хия или по вре­ме на крат­ки­те пау­зи от тихо море и безветрие.

 

Раз­де­ли

 1. Лите­ра­тур­ни творби

          Проза

Поезия

 1. Изоб­ра­зи­тел­но изкуство

Живо­пис и графика

Фотог­ра­фия

 

Усло­вия за участие

В кон­кур­са могат да учас­т­ват лица, про­фе­си­о­нал­но свър­за­ни с море­то, без въз­рас­то­ви огра­ни­че­ния. Също така лица, род­ни­ни по пра­ва линия на лица, про­фе­си­о­нал­но свър­за­ни с море­то – роди­те­ли, деца, съп­ру­ги, съп­ру­зи, бра­тя и сестри.

Учас­т­ни­ци в кон­кур­са „Диря в море­то” могат да бъдат и лау­ре­а­ти­те на кон­кур­са „Дет­с­ко море”, навър­ши­ли 12 години.

Учас­т­ни­ци­те могат да изпра­щат до три твор­би в раз­лич­ни­те раздели.

 

Изис­к­ва­ния:

 1. Лите­ра­тур­ни­те твор­би не тряб­ва да бъдат пуб­ли­ку­ва­ни или достъп­ни в интернет.
 2. За про­из­ве­де­ни­я­та в жан­ро­ве­те живо­пис и гра­фи­ка не се изис­к­ва опре­де­лен раз­мер. Кар­ти­ни­те тряб­ва да бъдат рам­ки­ра­ни. При­емат се ори­ги­на­ли, не копия.
 3. В раз­дел фотог­ра­фия фото­си­те тряб­ва да бъдат в раз­мер A4 или А3.
 4. Кад­ри­те тряб­ва да отго­ва­рят на зада­де­на­та тема и да не са учас­т­ва­ли в дру­ги конкурси.
 5. Сним­ки­те тряб­ва да са с добро качес­т­во (мини­ма­лен раз­мер на дъл­га­та стра­на 2000 px). На жури­то се пре­дос­та­вя рам­ки­ра­на и над­пи­са­на сним­ка (заглавие/име на автор/ дата).
 6. Фотог­ра­фи­и­те не тряб­ва да са под­ла­га­ни на „гру­ба” ком­пю­тър­на обработка.
 7. Не се допус­кат до кон­кур­са сним­ки, кои­то показ­ват забра­не­ни от зако­на вещес­т­ва или упот­ре­ба­та им.
 8. Не се допус­кат до учас­тие в кон­кур­са твор­би с пор­ног­раф­с­ки харак­тер или вну­ша­ва­щи наси­лие, наци­о­нал­на, поли­ти­чес­ка, етни­чес­ка и/или рели­ги­оз­на и расо­ва нетърпимост.

 

 Оценяване: 

 1. Оце­ня­ва­не­то се осъ­щес­т­вя­ва от трич­лен­но жури, със­та­ве­но от изяве­ни лите­ра­тур­ни твор­ци и художници.
 2. Резул­та­ти­те от кон­кур­са се опо­вес­тя­ват в меди­и­те, а отли­че­ни­те твор­ци са сво­ев­ре­мен­но уведомявани.
 3. Връч­ва­не­то на отли­чи­я­та ста­ва публично.
 4. Отли­че­ни­те лите­ра­тур­ни твор­би се пуб­ли­ку­ват на сай­та на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз www.seafarerstu-bg.com
 5. Кар­ти­ни­те и фото­си­те се пред­ста­вят на изложба.
 6. Жури­то си запаз­ва пра­во­то да оце­ня­ва худо­жес­т­ве­ни твор­би извън посо­че­ни­те раздели.

 

 

Награ­ди
Все­ки раз­дел — про­за, поезия, живо­пис и гра­фи­ка, фотог­ра­фия включ­ва след­ни­те награди:

 1. Пър­ва награ­да – 300 лв.
 2. Спе­ци­ал­на награ­да – 250 лв.
 3. Вто­ра награ­да – 150 лв.
 4. Тре­та награ­да – 100 лв.
 5. Поощ­ри­тел­ни награди.

Награ­ден фонд – 3 200 лв.

 

Придру­жа­ва­ща информация

Лите­ра­тур­ни­те твор­би се изпра­щат на имейл stunion@varna.net, а кар­ти­ни­те и фото­си­те се при­емат на адрес: 9000 Вар­на, ул. Граф Игна­ти­ев , вх.1, ет.1.

Сро­кът за изпра­ща­не и при­ема­не на твор­би­те е до 30 април 2020 г.

Вся­ка твор­ба задъл­жи­тел­но се придру­жа­ва от след­на­та информация:

- три­те име­на на автора/ худож­ни­ка, лич­ни данни;

- про­фе­сия и послед­на месторабота;

- личен теле­фон, имейл или адрес за връзка.

 

Про­ме­ни­те в Ста­ту­та ста­ват с реше­ние на Ини­ци­а­тив­ния комитет.

Допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция на телефони:

 052 953 106;   052 953 107;    052 953 109

0 Коментара

Отговори