Национален конкурс за литература и изобразително изкуство — “Диря в морето”

Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ва­не на Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка – 25 юни организира
Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­ту­ра и изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во, посве­тен на море­то и моря­ци­те, под наслов „Диря в морето”
Цели

Кон­кур­сът цели да се отра­зя­ват по худо­жес­т­вен начин радос­ти­те и тего­би­те на моряш­ка­та про­фе­сия, отсъс­т­ви­е­то и завръ­ща­не­то, ярки­те и коло­рит­ни инди­ви­ду­ал­нос­ти на мор­с­ки­те хора. Моря­ци­те да бъдат показ­ва­ни в тях­на­та естес­т­ве­на сре­да – на кора­ба, на бре­га, вкъ­щи, сред мор­с­ка­та сти­хия или по вре­ме на крат­ки­те пау­зи от тихо море и безветрие.

Раз­де­ли

1. Лите­ра­тур­ни творби

Проза

Поезия

2. Изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во – живо­пис и графика

Усло­вия за участие

В кон­кур­са могат да учас­т­ват лица, про­фе­си­о­нал­но свър­за­ни с море­то, без въз­рас­то­ви ограничения.

Учас­т­ни­ци­те могат да изпра­щат по една твор­ба в раз­лич­ни­те раздели.

Изис­к­ва­ния:

  1. Лите­ра­тур­ни­те твор­би не тряб­ва да бъдат пуб­ли­ку­ва­ни или достъп­ни в интернет.
  2. В раз­де­ла „Изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во” се при­емат про­из­ве­де­ния в жан­ро­ве­те живо­пис и гра­фи­ка. Не се изис­к­ва опре­де­лен раз­мер на твор­би­те. Пре­по­ръ­чи­тел­но е кар­ти­ни­те да бъдат рам­ки­ра­ни. При­емат се ори­ги­на­ли, не копия.

Оце­ня­ва­не:

1. Оце­ня­ва­не­то се осъ­щес­т­вя­ва от трич­лен­но жури, със­та­ве­но от изяве­ни лите­ра­тур­ни твор­ци и художници.

2. Резул­та­ти­те от кон­кур­са се опо­вес­тя­ват в меди­и­те, а отли­че­ни­те твор­ци са сво­ев­ре­мен­но уведомявани. 

3. Връч­ва­не­то на отли­чи­я­та ста­ва публично. 

4. Отли­че­ни­те лите­ра­тур­ни твор­би се пуб­ли­ку­ват на сай­та на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз www.seafarerstu-bg.com

Кар­ти­ни­те се пред­ста­вят на изложба.

Награ­ди
Все­ки раз­дел — про­за, поезия, живо­пис и гра­фи­ка, включ­ва след­ни­те награди: 

1. Пър­ва награда.

2. Вто­ра награда.

3. Тре­та награда.

4. Поощ­ри­тел­ни награди.

Придру­жа­ва­ща информация

Лите­ра­тур­ни­те твор­би се изпра­щат на имейл stunion@varna.net,

а кар­ти­ни­те се при­емат на адрес: 9000 Вар­на, ул. Граф Игна­ти­ев , ет.1, ап.1.

Сро­кът за изпра­ща­не и при­ема­не на твор­би­те е до 31 май 2013г.

Вся­ка твор­ба задъл­жи­тел­но се придру­жа­ва от след­на­та информация: 

- три­те име­на на автора/ художника;

- про­фе­сия и послед­на месторабота;

- личен теле­фон, имейл или адрес за връзкa;

За допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция на теле­фо­ни: 052 953 106; 

052 953 107; 052 953 109

0 Коментара

Отговори