Филм показва опасностите от законови преследвания на моряци

Меж­ду­на­род­ни­ят цен­тър за легал­на защи­та на моря­ци­те (SRI) раз­прос­т­ра­ни кра­тък филм, съз­да­ден по поръч­ка на Меж­ду­нар­д­но­та феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци. Цел­та на виде­о­то е да пови­ши инфор­ми­ра­ност­та на мор­с­ки­те лица относ­но рис­ко­ве­те от прав­но преслед­ва­не, пред кои­то те са изпра­ве­ни в след­с­твие на про­фе­си­о­нал­на­та си дей­ност, как­то и дейс­т­ви­я­та, кои­то моря­ци­те могат да пред­при­е­мат, за да се защи­тят от нес­п­ра­вед­ли­во тре­ти­ра­не в слу­чай на злополука.

Фил­мът, наре­чен “Кри­ми­на­ли­зи­ра­не на моря­ци­те” обръ­ща вни­ма­ние на послед­ни­те зна­ко­ви съдеб­ни преслед­ва­ния на капи­та­ни и еки­па­жи, в след­с­твие на про­из­шес­т­вия в море­то и се осно­ва­ва на про­ве­де­но допит­ва­не на Цен­тъ­ра за легал­на защи­та сред моря­ци, изпра­ве­ни пред подоб­ни преслед­ва­ния. Фил­мът обяс­ня­ва как­во могат да очак­ват моря­ци­те, ако са задър­жа­ни от дър­жав­ни­те орга­ни след мор­с­ко про­из­шес­т­вие, как­то и да пока­же на мор­с­ки­те тру­же­ни­ци къде могат да полу­чат съвет или под­кре­па в подоб­ни случаи.

Диъд­ри Фиц­пат­рик, изпъл­ни­те­лен дирек­тор на SRI комен­ти­ра: “Въп­ре­ки напре­дъ­ка в област­та на безо­пас­ност­та, мор­с­ки­те про­из­шес­т­вия про­дъл­жа­ват да се случ­ват и после­ди­ци­те за мор­с­ки­те лица са потре­са­ва­щи: живо­тът им, сво­бо­да­та и про­фе­си­о­нал­но­то им раз­ви­тие се изла­гат на сери­о­зен риск. Фил­мът под­чер­та­ва фак­та, че кри­ми­на­ли­зи­ра­не­то е ежед­не­вен риск, че мор­с­ки­те лица тряб­ва да са наяс­но с този факт, и че всич­ки заин­те­ре­со­ва­ни стра­ни тряб­ва да про­явят раз­би­ра­не към нес­п­ра­вед­ли­вост­та на все­ки опит за превръ­ща­не­то на моря­ци­те, попад­на­ли в подоб­ни инци­ден­ти, в изку­пи­тел­на жертва.”

ФИЛМЪТ МОЖЕ ДА ГЛЕДАТЕ ТУК

0 Коментара

Отговори