Обръщение от Моряшки Професионален Съюз към моряците, плаващи на чужди кораби чрез посредническите агенции

ОБРЪЩЕНИЕ

от Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз, член на Меж­ду­на­род­на­та Tран­с­пор­т­нa Феде­ра­ция (ITF), към моря­ци­те, пла­ва­щи на чуж­ди кора­би чрез посред­ни­чес­ки­те агенции

Ува­жа­е­ми колеги,

Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз е регис­т­ри­ран през 1990 годи­на като сдру­же­ние с нес­то­пан­с­ка цел, в час­т­на пол­за, само на сво­и­те чле­но­ве. Към насто­я­щи­ят момент в нашия Съюз чле­ну­ват око­ло 1000 чове­ка от Пара­ход­с­тво БМФ, око­ло 500 чове­ка от Про­мар ООД и око­ло 50 чове­ка от дру­ги посред­ни­чес­ки агенции.

Съю­зът е с крат­ка исто­рия, но оне­зи, кои­то са били в наши­те реди­ци зна­ят, че ние нико­га не сме ги пре­да­ва­ли и не сме преста­ва­ли да се борим за бла­го­по­лу­чи­е­то им. От уси­ли­я­та ни за пости­га­не на по-доб­ри усло­вия на труд и запла­ща­не за рабо­те­щи­те под наци­о­на­лен флаг обик­но­ве­но се въз­пол­з­ват и всич­ки оста­на­ли моря­ци, кои­то не са наши чле­но­ве. Не така оба­че стои въп­ро­сът за моря­ци­те, пла­ва­щи в чуж­ди ком­па­нии. С кора­боп­ри­те­жа­те­ли­те, с кои­то сме успе­ли да под­пи­шем дого­во­ри, сме се ста­ра­ли да постиг­нем усло­вия на труд и запла­ща­не по-висо­ко от това, кое­то се пости­га със стан­дар­т­ния дого­вор на ITF. Там се кач­ват само наши чле­но­ве и ние сме спо­кой­ни за тях, тъй като в про­дъл­же­ние на пове­че от 15 годи­ни не е била нару­ша­ва­на нито една кла­у­за от договорите.

Като чле­но­ве на ITF, към нас чес­то се обръ­щат и моря­ци, кои­то не са в наши­те реди­ци. За съжа­ле­ние това се случ­ва след като са им нару­ше­ни пра­ва­та. В пове­че­то слу­чаи сме се опит­ва­ли да им помог­нем, неза­ви­си­мо от това, че не са наши чле­но­ве, но изхо­дът в подоб­ни ситу­а­ции е предре­шен, основ­но пора­ди нали­чи­е­то на под­пи­сан зароб­ващ тру­дов дого­вор. Дру­ги­ят харак­те­рен момент при жела­ни­е­то ни да помог­нем на кон­к­ре­тен моряк е свър­зан с необ­хо­ди­мост­та да дока­жем, че има­ме пра­во­то да защи­та­ва­ме него­ви­те инте­ре­си (че е наш член), кога­то ответ­на­та стра­на (кора­боп­ри­те­жа­те­лят) поис­ка това. В край­на смет­ка най-чес­то се оказ­ва, че можем да помог­нем основ­но със съвети.

Съве­ти­те ни са от най-голя­ма пол­за тога­ва, кога­то все още не е под­пи­сан дого­во­ра меж­ду моря­ка и кора­боп­ри­те­жа­те­ля. Таки­ва съве­ти ние вина­ги дава­ме на наши­те чле­но­ве, кои­то се кач­ват на кора­би, за кои­то няма­ме под­пи­са­ни дого­во­ри с корабопритежателя.

Ува­жа­е­ми колеги,

Основ­на­та при­чи­на да се обър­нем към всич­ки Вас е фак­тът, че у нас няма спе­ци­а­лен мор­с­ки тру­дов закон, кой­то да уреж­да спе­ци­фич­ни­те тру­до­ви, данъч­ни и оси­гу­ри­тел­ни отно­ше­ния на моря­ци­те пъту­ва­щи, как­то на наши така и на чуж­ди кора­би, как­то е в раз­ви­ти­те евро­пейс­ки стра­ни. До извес­т­на сте­пен Минис­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та има за зада­ча да реши този въп­рос за моря­ци­те, пла­ва­щи на кора­би­те под бъл­гар­с­ки флаг. За Вас пла­ва­щи­те на чуж­ди кора­би в момен­та, мис­лим само ние, за раз­ли­ка от дру­ги инс­ти­ту­ции, дър­жав­ни или час­т­ни, кои­то пресмя­тат само как да събе­рат пове­че пари в хаз­на­та или за себе си.

Пре­ди да Ви пока­ним да се при­съ­е­ди­ни­те към нас, иска­ме да под­чер­та­ем, че член­с­т­во­то в Съю­за не носи печал­би. То предоставя:

- защи­та на колек­тив­ни и лич­ни инте­ре­си свър­за­ни с тру­до­ви и непос­ред­с­тве­но свър­за­ни с тях отно­ше­ния с дър­жав­ни струк­ту­ри, орга­ни­за­ции, рабо­то­да­те­ли и др.;

- и сигур­ност в слу­чаи, кога­то отдел­на­та лич­ност изпад­не в затруд­не­но мате­ри­ал­но или финан­со­во състояние.

Защи­та­та на Ваши­те инте­ре­си свър­за­ни с данъч­но­то, оси­гу­ри­тел­но­то и тру­до­во­то зако­но­да­тел­с­т­во пред орга­ни­те на дър­жав­на­та власт изис­к­ва мно­го сред­с­тва, кои­то са необ­хо­ди­ми, как­то за про­уч­ва­не и раз­ра­бот­ва­не на зако­ноп­ро­ек­ти­те от висо­ко ква­ли­фи­ци­ра­ни юрис­ти така и за вли­за­не­то и при­ема­не­то им от Народ­но­то събрание.

Поеди­нич­но някои от Вас биха мог­ли да се покри­ят за извес­тен пери­од от вре­ме от уда­ри­те на данъч­ни­те орга­ни или на дру­ги инс­ти­ту­ции, но трай­но реше­ние на въп­ро­са никой не може да постиг­не сам. Пове­че­то от Вас навяр­но са убе­де­ни, че обе­ди­не­ни ще бъдем мно­го по-сил­ни и с друж­ни уси­лия можем да се спра­вим по-лесно.

Воден от иде­я­та за широ­ко пред­ста­ви­тел­с­т­во в защи­та на Ваши­те инте­ре­си Упра­ви­тел­ни­ят Съвет на Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз реши да учре­ди Моряш­ки соли­да­рен фонд “ОКЕАН” със след­ни­те цели:

1. Финан­си­ра­не съз­да­ва­не­то на про­ект за нор­ма­ти­вен акт (закон или кодекс) и при­ема­не­то му в Народ­но­то съб­ра­ние, обхва­щащ тру­до­ви­те вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду моря­ка и кора­боп­ри­те­жа­те­ля, оси­гу­ри­тел­ни­те вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду моря­ка, кора­боп­ри­те­жа­те­ля и дър­жа­ва­та и данъч­ни­те вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду моря­ка и дър­жа­ва­та за моря­ци, пла­ва­щи под наци­о­на­лен или чужд флаг и склю­чи­ли дого­во­ри с мес­тен или чужд корабопритежател.

2. Финан­си­ра­не съз­да­ва­не­то на про­ек­ти за изме­не­ние и допъл­не­ние на нор­ма­тив­ни акто­ве и при­ема­не­то им в Народ­но­то съб­ра­ние, свър­за­ни с вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду моря­ка, кора­боп­ри­те­жа­те­ля и държавата.

3. Под­по­ма­га­не на моря­ци, чле­но­ве на Съю­за, изпад­на­ли в теж­ко мате­ри­ал­но и здра­вос­лов­но състояние.

4. Под­по­ма­га­не обу­че­ни­е­то на деца на моря­ци, чле­но­ве на Съю­за, заги­на­ли при тра­гич­ни обсто­я­тел­с­т­ва на кора­ба или на брега.

Финан­си­ра­не­то на фон­да ще се осъ­щес­т­вя­ва по след­ния начин:

- 20% от член­с­ки­ят внос на моря­ци­те, чле­но­ве на съю­за, се заде­лят и вна­сят в смет­ка­та на Фонда;

- цяла­та част на даре­ния или еднок­рат­ни внос­ки от моря­ци, неч­ле­ну­ва­щи в Съю­за за всич­ки посо­че­ни цели;

- цяла­та част на даре­ния или еднок­рат­ни внос­ки от моря­ци, неч­ле­ну­ва­щи в Съю­за за кон­к­рет­но посо­че­на цел;

- цяла­та част на даре­ния от физи­чес­ки или юри­ди­чес­ки лица за всич­ки посо­че­ни цели;

- цяла­та част на даре­ния от физи­чес­ки или юри­ди­чес­ки лица за кон­к­рет­но посо­че­на цел;

Ува­жа­е­ми коле­ги, нека осъ­щес­т­вим на дело деви­за “Съе­ди­не­ни­е­то пра­ви силата”.

Наши­те адре­си са:

Вар­на, ул. Пана­гю­ри­ще 17 ет. 2 стаи 8 и 9

теле­фо­ни: 052/630601, 052/683547, 052/630587 и 052/683585

E — mail:stunion@varna.net

E — mail:office@seafarerstu-bg.com

Бур­гас GSM 088 729 4033 ‑Ив. Радукова

0 Коментара

Отговори