Общо съб­ра­ние на Моряшки Про­фе­си­онален Съюз 2017

На 27.04.2017 г. беше про­ве­дено Общо съб­ра­ние на Моряш­ки Про­фе­си­онален Съюз  при след­нйи­ят дне­вен ред:

  1. Отчет за дей­ност­та на съю­за за пери­о­да април 2016г. — март 2017 г.;
  2. Финан­сов отчет за пери­о­да април 2016г. — март 2017 г.;
  3. При­ема­не на бюджет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз за пери­о­да април 2017 г. – март 2018 г.;
  4. Избор на Секретар;
  5. Попъл­ва­не със­та­ва на Упра­ви­тел­ния съвет и Кон­т­рол­но реви­зи­он­на­та комисия;
  6. При­ема­не на програма;
  7. Раз­ни

Съб­ра­ни­ето прие отче­та за дей­ността на съю­за, финан­со­вия отчет за пери­ода април 2016 – март 2017 г. и бюдже­та за пери­ода април 2017 – март 2018 г.

Съб­ра­ни­ето пре­из­бра за нов дву­го­ди­шен ман­дат Геор­ги Г. Тодо­ров за Сек­ре­тар на съюза.

0 Коментара

Отговори