Общо събрание на Моряшки Професионален Съюз 2016

На 26.04.2016 г. беше про­ве­де­но Общо съб­ра­ние на Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз. Съб­ра­ни­е­то прие отче­та за дей­ност­та на съю­за, финан­со­вия отчет за пери­о­да април 2015 – март 2016 г. и бюдже­та за пери­о­да април 2016 – март 2017 г.

Съб­ра­ни­е­то избра за нов дву­го­ди­шен ман­дат Иван Вел­ков за Пред­се­да­тел на Съю­за и Ата­нас Стой­чев за Заместник-Председател.

0 Коментара

Отговори