Писмо до г‑жа Мария Мургина — изпълнителен директор Централно управление на НАП

ПИСМО

До г‑жа Мария Мургина

Изпъл­ни­те­лен Директор

Цен­т­рал­но управ­ле­ние на НАП

гр. София

Относ­но: Изяв­ле­ния на данъч­ни слу­жи­те­ли за данъч­на про­вер­ка на моря­ци, наети от кора­боп­ри­те­жа­те­ли в стра­ни, с кои­то РБ има склю­че­на СИДДО.

Ува­жа­е­ма г‑жо Мургина,

Мария МургинаСчи­та­ме, че акци­я­та на данъч­ни­те орга­ни за обла­га­не на въз­наг­раж­де­ни­я­та на моря­ци, наети от кора­боп­ри­те­жа­те­ли в стра­ни, с кои­то РБ има склю­че­на СИДДО, е незаконна.

Съг­лас­но ЗАКОНА за насър­ча­ва­не на заетост­та и чл. 37. (1) от НАРЕДБА за усло­ви­я­та и реда за извър­ш­ва­не на посред­ни­чес­ка дей­ност по наема­не на рабо­та, Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., посред­ни­кът е длъ­жен да пре­дос­та­ви на моря­ка тру­дов дого­вор пре­ди зами­на­ва­не­то му.
Чл. 37. (1) Посред­ни­кът пре­дос­та­вя на тър­се­що­то рабо­та лице пре­ди зами­на­ва­не­то му от Репуб­ли­ка Бъл­га­рия пре­ве­ден на бъл­гар­с­ки език про­ект на тру­дов дого­вор, пред­ло­жен от кора­бо­соб­с­тве­ни­ка (опе­ра­то­ра).

(2) Про­ек­тът по ал. 1 съдър­жа дан­ни за: харак­те­ра на рабо­та­та; усло­ви­я­та на труд; сро­ка на дого­во­ра; работ­но­то вре­ме, почив­ки­те и отпус­ки­те; тру­до­во­то възнаграждение…

Сключ­ва­не­то на такъв дого­вор превръ­ща отно­ше­ни­я­та меж­ду моря­ка и кора­боп­ри­те­жа­те­ля в тру­до­ви пра­во­от­но­ше­ния. Съг­лас­но чл.42. (1) от Зако­на за обла­га­не дохо­ди­те на физи­чес­ки­те лица, данъч­на дек­ла­ра­ция за дохо­ди само от тру­до­ви пра­во­от­но­ше­ния не се подава.
Чл. 42. (1) (Доп. — ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. — ДВ, бр. 105 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. — ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. — ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Дек­ла­ра­ция по чл. 41 не пода­ват лица­та, кои­то са полу­чи­ли дохо­ди само от тру­до­ви пра­во­от­но­ше­ния и/или дохо­ди по чл. 14, т. 1, 2, 4 и 5 с изклю­че­ние на осво­бо­де­ни­те по реда на чл. 12, ал. 3.

Освен това в чл.16.(1) от Зако­на за обла­га­не дохо­ди­те на физи­чес­ки­те лица е каза­но: „Кога­то в данъч­на спо­год­ба или в друг меж­ду­на­ро­ден дого­вор, рати­фи­ци­ран от Репуб­ли­ка Бъл­га­рия, обна­род­ван и вля­зъл в сила, се съдър­жат раз­по­ред­би, раз­лич­ни от раз­по­ред­би­те на този закон, се при­ла­гат раз­по­ред­би­те на съот­вет­на­та данъч­на спо­год­ба или договор.”

Таки­ва спо­год­би и дого­во­ри Репуб­ли­ка Бъл­га­рия има със поч­ти всич­ки евро­пейс­ки дър­жа­ви, а така също с Кипър, Кувейт, Япо­ния и др.
Ето как­во е каза­но напри­мер в Спо­год­ба­та с Гер­ма­ния Обн. ДВ. бр.98 от 27 Декем­в­ри 1988г.:

Член 14

Работ­на заплата

.….….….….……
(3) Неза­ви­си­мо от пред­ход­ни­те раз­по­ред­би на този член въз­наг­раж­де­ния, изпла­ща­ни за неса­мос­то­я­тел­на рабо­та, осъ­щес­т­вя­ва­на на бор­да на мор­с­ки кораб, речен кораб или само­лет, изпол­зу­ва­ни в меж­ду­на­род­ния тран­с­порт, се обла­гат с данък в дого­ва­ря­ща­та се дър­жа­ва, в коя­то се нами­ра мяс­то­то на дейс­т­ви­тел­но­то управ­ле­ние на предприятието.

И в спо­год­ба­та с Ита­лия Обн. ДВ. бр.66 от 13 Август 1991г. тек­с­тът е идентичен:

Член 13

Запла­ти, над­ни­ци и дру­ги подоб­ни възнаграждения

.….….….……
3. Неза­ви­си­мо от пред­ход­ни­те раз­по­ред­би на този член въз­наг­раж­де­ни­я­та, полу­че­ни от тру­до­ва дей­ност, извър­ш­ва­на на бор­да на кораб, въз­ду­хоп­ла­ва­тел­но сред­с­тво или път­но пре­воз­но сред­с­тво, изпол­з­ва­но за меж­ду­на­ро­ден тран­с­порт, се обла­гат само в дого­ва­ря­ща­та дър­жа­ва, в коя­то се нами­ра седа­ли­ще­то на дейс­т­ви­тел­но­то управ­ле­ние на предприятието.

По наша инфор­ма­ция бъл­гар­с­ки­те моря­ци, пла­ва­щи на чуж­ди кора­би, имат склю­че­ни тру­до­ви дого­во­ри с кора­боп­ри­те­жа­те­ли, чии­то ком­па­нии са регис­т­ри­ра­ни и фун­к­ци­о­ни­рат на тери­то­ри­я­та на стра­ни като Гер­ма­ния, Холан­дия, Фран­ция, Дания, Испа­ния, Ита­лия, Гър­ция, Кипър, Кувейт, Япо­ния и др, с кои­то Репуб­ли­ка Бъл­га­рия има Спо­год­би за избяг­ва­не на двой­но­то данъч­но облагане.

Иска­не­то на данъч­ни­те орга­ни да се пред­ста­вя “офи­ци­а­лен доку­мент” за пла­тен данък в стра­на, с коя­то Репуб­ли­ка Бъл­га­рия има Спо­год­ба за избяг­ва­не на двой­но­то данъч­но обла­га­не, също е неза­кон­но. Изра­зът “офи­ци­а­лен доку­мент” не е цити­ран в зако­но­ва­та уред­ба, тре­ти­ра­ща тези въп­ро­си. От моря­ци­те и дру­ги­те работ­ни­ци и слу­жи­те­ли, кои­то са в тру­до­ви пра­во­от­но­ше­ния с бъл­гар­с­ки рабо­то­да­тел не се изис­к­ва такъв “офи­ци­а­лен доку­мент”. Иска­не­то на такъв доку­мент е про­ява на дис­к­ри­ми­на­ция спря­мо моря­ци­те, пла­ва­щи под чужд флаг. Не е ли ясно, че моря­кът не пла­ща соб­с­тве­но­ръч­но данъ­ци вър­ху въз­наг­раж­де­ни­е­то си, а него­вия рабо­то­да­тел в стра­на­та, в коя­то се нами­ра седа­ли­ще­то на дейс­т­ви­тел­но­то управ­ле­ние на пред­при­я­ти­е­то!? Ако все пак допус­нем, че моря­кът има добро­то жела­ние да се снаб­ди с “офи­ци­а­лен доку­мент”, как ще ста­не на прак­ти­ка това? Нито Спо­год­би­те за избяг­ва­не на двой­но данъч­но обла­га­не, нито друг закон задъл­жа­ват чуж­дия кора­боп­ри­те­жа­тел да изда­ва такъв доку­мент. Ако все пак моря­кът се сдо­бие с доку­мен­та, как ще бъде лега­ли­зи­ран? Може би тряб­ва да бъде заве­рен във вън­ш­но­то минис­тер­с­т­во на съот­вет­на­та стра­на, кое­то също не е задъл­же­но да пра­ви това. В какъв вид и на какъв език ще бъде при­ет от данъч­ни­те орга­ни? Да не гово­рим, че седа­ли­ще­то на дейс­т­ви­тел­но­то управ­ле­ние на пред­при­я­ти­е­то и кора­ба, на кой­то пла­ва моря­ка, чес­то са на хиля­ди кило­мет­ри раз­сто­я­ние. Оста­вя­ме с впе­чат­ле­ние, че опре­де­ле­ни данъч­ни слу­жи­те­ли не позна­ват и не спаз­ват наци­о­нал­на­та и меж­ду­на­род­на зако­но­ва уред­ба, или я тъл­ку­ват преврат­но в ущърб на бъл­гар­с­ки­те граж­да­ни, в слу­чая на бъл­гар­с­ки­те моряци.

В про­уч­ва­не за обла­га­не с данък на моря­ци­те от стра­ни­те на ЕС се виж­да, че в Бел­гия, Лит­ва, Мал­та, Кипър, Ита­лия, Холан­дия, запла­ти­те на моря­ци­те не се обла­гат с данък. Във всич­ки стра­ни от ЕС има облек­чен данъ­чен режим за моряците. .

Освен с коруп­ци­я­та, престъп­ност­та и дру­ги нега­тив­ни явле­ния, за кои­то ЕС посто­ян­но ни вди­га нака­за­тел­ни кар­то­ни, бла­го­да­ре­ние на неком­пе­тен­т­ни данъч­ни слу­жи­те­ли, този път РБ има шан­са да се “про­чуе” със своя един­с­т­вен драс­ти­чен данъ­чен режим спря­мо моряците.
В нача­ло­то на тази кам­па­ния данъч­ни­те орга­ни поис­ка­ха от менинг аген­ци­и­те лич­ни­те дан­ни на моря­ци­те и нару­ши­ха Зако­на за защи­та на лич­ни­те дан­ни. В една от менинг аген­ци­и­те е полу­че­но пред­пи­са­ние от Коми­си­я­та за защи­та на лич­ни­те дан­ни, в кое­то се каз­ва, че аген­ци­я­та няма пра­во да дава инфор­ма­ция за лич­ни­те дан­ни на моря­ци­те. Докол­ко­то раз­би­ра­ме, данъч­ни­те орга­ни въз­на­ме­ря­ват да изпол­з­ват тези дан­ни. Това зна­чи, че все­ки потър­певш моряк има пра­во да съди упра­ви­те­ля на аген­ци­я­та, кой­то е пре­дос­та­вил лич­ни­те му дан­ни на данъч­ни­те орга­ни без него­во съгласие.

Пита­ме се, дали данъч­ни­те слу­жи­те­ли позна­ват сво­и­те вът­реш­ни доку­мен­ти. В пис­мо от ГДД до ТДД от края на мина­ла­та годи­на се каз­ва след­но­то: …“не след­ва да се извър­ш­ва реви­зия и в слу­ча­и­те, кога­то съот­вет­ни­ят кора­бо­соб­с­тве­ник /оператор/ е регис­т­ри­ран в дър­жа­ва, в СИДДО, с коя­то е пред­ви­де­но, че неза­ви­си­мо от пред­ход­ни­те раз­по­ред­би на чле­на, рег­ла­мен­ти­ращ обла­га­не­то на дохо­ди от тру­до­ви пра­во­от­но­ше­ния, таки­ва въз­наг­раж­де­ния се обла­гат в дого­ва­ря­ща­та се дър­жа­ва, в коя­то се нами­ра мяс­то­то /седалището/ на дейс­т­ви­тел­на­то управ­ле­ние на пред­при­я­ти­е­то, опе­ри­ра­що кора­ба. Така­ва е редак­ци­я­та на раз­глеж­да­на­та раз­по­ред­ба в спо­год­би­те с Гер­ма­ния, Ита­лия и др.” По-горе е каза­но: “реви­зия на физи­чес­ко­то лице”.

С пла­ни­ра­на­та неза­кон­на данъч­на про­вер­ка се накър­ня­ват безог­лед­но инте­ре­си­те на моря­ци­те в РБ. Ако в най-ско­ро вре­ме не се взе­мат мер­ки от наци­о­нал­ни­те ком­пе­тен­т­ни орга­ни да се защи­тят тези инте­ре­си, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз ще потър­си под­кре­па и съдейс­т­вие от Меж­ду­на­род­на­та тран­с­пор­т­на феде­ра­ция, Евро­пейс­ка­та тран­с­пор­т­на феде­ра­ция, ще уве­до­мим Меж­ду­на­род­на­та орга­ни­за­ция на тру­да, как­то и отго­вор­ни инс­ти­ту­ции в Евро­пейс­кия съюз.

Ува­жа­е­ма г‑жо Мургина,

Очак­ва­ме от Вас ком­пе­тен­тен отго­вор на поста­ве­ни­те проб­ле­ми. Пред­по­ла­га­ме, че данъч­ни­те слу­жи­те­ли, кои­то обя­ви­ха тази неза­кон­на акция сре­щу част от бъл­гар­с­ки­те моря­ци, ще полу­чат ваши­те инс­т­рук­ции да я преустановят.

Надя­ва­ме се, че сро­кът до 16.06.2006 г. ще ви бъде доста­тъ­чен, за да ни изпра­ти­те отговор.

С ува­же­ние:

Кра­си­мир Вълчев

Пред­се­да­тел

Моряш­ки синдикат

Ата­нас Стойчев

Пред­се­да­тел

Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз

0 Коментара

Отговори